Aanwijzingsbesluit toezichthouder wet basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester van de gemeente Westvoorne, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

Overwegende:
• dat de Wet basisregistratie personen in hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 bepaalde verplichtingen oplegt aan de burger;
• dat ingevolge artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van die verplichtingen;
• dat het afleggen van huisbezoeken in het kader van BRP adresonderzoek en 0-meting adrescontrole is/wordt uitbesteed aan Legitiem B.V. te Duiven;
• dat het noodzakelijk is de aangestelde onbezoldigd ambtenaren, zijnde de medewerkers in dienst van Legitiem B.V. te Duiven, aan te wijzen als toezichthouder Wet basisregistratie personen, gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;
• dat de Algemene wet bestuursrecht in titel 5.2. regels bevat betreffende het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;

gelet op bovengenoemde regelingen en bepalingen;

Besluit:
1. Zes werknemers in dienst van Legitiem B.V. te Duiven, aan te wijzen als toezichthouder Wet basisregistratie personen, voor de periode van 29 januari 2020 tot en met 1 juni 2020;
2. Dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt door toezending of uitreiking aan de desbetreffende personen;
3. Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht in het elektronisch Gemeenteblad.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen