Wanneer de gemeente werk uitvoert aan de openbare ruimte, kunt u daar schade door ervaren. Dit heet ‘planschade'. Uw woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen. Of u kunt een deel van uw inkomen verliezen. Hiervoor kunt u een vergoeding krijgen. 

Aanvraag tegemoetkoming planschade

Voorwaarden

De planschade moet het gevolg zijn van één van onderstaande zaken:

  • Bepalingen van een bestemmingsplan, beheerverordening of inpassingsplan
  • Bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of nadere eis
  • Een omgevingsvergunning in afwijking van een bestemmingsplan, beheerverordening, exploitatieplan, Amvb van het Rijk, provinciale verordening of voorbereidingsbesluit
  • Bepalingen van een provinciale verordening
  • Bepalingen van een exploitatieplan
  • Een koninklijk besluit

Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • De schade komt redelijkerwijs niet voor uw rekening.
  • De schade was niet te voorzien.
  • U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen.

Let op: De gemeente vergoedt niet alle schade. Is er sprake van indirecte planschade? Dan geldt een eigen risico van twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).
 

Hoe verloopt mijn aanvraag?

U kunt uw aanvraag doen tot vijf jaar na het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden.

Op grond van de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade’ legt de gemeente een planschadeverzoek voor aan een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Deze procedure kost € 300,-. U ontvangt dit bedrag terug wanneer uw planschade (gedeeltelijk) wordt vergoed.