Meer woningen nodig

De behoefte aan extra woningen is erg groot, niet alleen in Westvoorne, maar ook in de regio. Net als andere gemeenten, heeft Westvoorne vanuit de Provincie de opgave gekregen om meer woningen te bouwen met een belangrijk aandeel sociale woningbouw. Het gaat om totaal zo’n 910 woningen tot 2030. Om aan deze opgave te voldoen is nu gestart met de 2e fase van Drenkeling. De bouw van de verschillende typen woningen zal bijdragen aan een betere doorstroming binnen de woningvoorraad en beschikbaarheid van woningen vergroten.

In de kern van Rockanje ligt het plangebied Drenkeling, waarin nieuwe woningen worden gebouwd. Dit gebeurt in drie fasen. Fase 1a en 1b zijn inmiddels opgeleverd. In deze fase zijn 65 duurzame woningen gebouwd. Op dit moment worden plannen gemaakt voor fase 2. Fase 3 van het plangebied betreft het stuk waar nu het voetbalcomplex van V.V. Rockanje ligt. Onderzocht wordt of het voetbalcomplex verplaatst kan worden. Halverwege 2021 wordt hier een besluit over genomen.

Plangebied Drenkeling fase 2

De locatie

De locatie Drenkeling fase 2 bestaat uit de voormalige locatie van het ouderencomplex Swinshoek, de gronden rond de parkeerplaatsen bij VV Rockanje en de onbebouwde percelen ertussen. Gemeente Westvoorne heeft een deel van het plangebied in eigendom en wil samen met de andere grondeigenaren een mooi samenhangend woongebied maken. De gemeente heeft een intentie overeenkomst met enkele van de grondeigenaren gesloten. De gemeente wil ook graag met de andere eigenaren afspraken maken over ontwikkeling. 

Stand van zaken

De planvorming van Drenkeling, fase 2 bevindt zich nog in de beginfase. Samen met de ondertekenaars van de intentieovereenkomst wordt gewerkt aan een concept stedenbouwkundig plan, waarin de hoofdstructuur van het nieuwe gebied wordt bepaald. Ook wordt rekening gehouden met de behoefte aan woningen nu en in de toekomst, het type woningen, het dorpse- en landelijke karakter van Rockanje en de ambities van de gemeenteraad. 

Voorontwerp bestemmingsplan inzien

Vanaf donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Landgoed Drenkeling, Wonen in het park - fase 2’ en de bijbehorende stukken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan (op afspraak) komen bekijken op het gemeentehuis of via deze link. Op het voorontwerp bestemmingsplan kunt u een reactie indienen. Indien u een inspraakreactie wilt indienen dan kunt u uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.
Wij zullen alle reacties zo goed mogelijk verwerken in het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Drenkeling, Wonen in het park - fase 2’. Dit plan gaat waarschijnlijk in het najaar van 2021 in procedure. 

Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan?

Indien u een inspraakreactie wilt indienen dan kunt u uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.