Meer woningen nodig

De behoefte aan extra woningen is erg groot, niet alleen in Westvoorne, maar ook in de regio. Net als andere gemeenten heeft Westvoorne vanuit de Provincie de opgave gekregen om meer woningen te bouwen. In totaal gaat het om zo’n 910 woningen tot 2030. Een belangrijk deel hiervan is sociale woningbouw. Door verschillende typen woningen te bouwen verbetert de doorstroming binnen de woningvoorraad. Zo komen er meer woningen beschikbaar. In Rockanje wordt gebouwd in het plangebied Drenkeling.

In de kern van Rockanje ligt plangebied Drenkeling. In dat gebied worden nieuwe woningen gebouwd. Dit gebeurt in drie fasen.

  • Fase 1a en 1b zijn opgeleverd. Dat leverde 65 duurzame woningen op.
  • Fase 2 bevat ongeveer 216 woningen in een ruime dorpse setting. Op dit moment worden de plannen hiervoor uitgewerkt
  • Fase 3 van het plangebied is het stuk waar nu het voetbalcomplex van V.V. Rockanje ligt. 

De locatie

De locatie Drenkeling fase 2 bestaat uit de voormalige locatie van het ouderencomplex Swinshoek, de gronden rond de parkeerplaatsen bij VV Rockanje en de onbebouwde percelen ertussen. Gemeente Westvoorne heeft een deel van het plangebied in eigendom. Samen met  de andere grondeigenaren wil de gemeente hier een mooi samenhangend woongebied van maken. De gemeente heeft een intentie overeenkomst met enkele van de grondeigenaren gesloten. Ook met de andere grondeigenaren zijn gesprekken over de ontwikkeling. 

Stand van zaken

De planvorming van Drenkeling, fase 2 vordert. Samen met de andere grondeigenaren in het plangebied wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, waarin de hoofdstructuur van het nieuwe gebied wordt bepaald. Ook wordt rekening gehouden met de behoefte aan woningen nu en in de toekomst, het type woningen, het dorpse- en landelijke karakter van Rockanje en de ambities van de gemeenteraad. 

Voorontwerp bestemmingsplan

In juni en juli 2021 lag het voorontwerp bestemmingsplan ‘Landgoed Drenkeling, Wonen in het park - fase 2’ ter inzage. Hierop zijn inspraakreacties ingediend. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het stedenbouwkundig plan aangepast. De gemeente en de andere grondeigenaren zijn nog bezig met deze aanpassingen en de gevolgen daarvan voor het woonprogramma en de financiële afspraken. 

Stedenbouwkundigplan aangepast

Het stedenbouwkundig plan is in de afgelopen maanden aangepast. De hoofdstructuur is gelijk gebleven aan het plan van 2021. Enkele in­spraakreacties gingen over de dichtheid van de voorgestelde bebouwing en het groen in het nieuwe woongebied. Hier wilde de gemeente graag in tegemoet komen. Maar tegelijk is de wens om het aantal woningen niet veel te laten afnemen. Bij de aanpassing is kritisch gekeken hoe het plan als groen, dorps woongebied kan worden verbeterd, maar ook kan blijven voorzien in de behoefte aan woningen. Daarbij bleek dat niet aan alle wensen en verwachtingen voldaan kan worden, maar is gezocht naar de balans. Zoals u op de tekening kunt zien is een perceel aan de Duinrand uit het plan verdwenen. Voor dit gebied zijn we nog bezig met een nieuw plan.

Overeenkomsten met grondeigenaren

Met het tekenen van het stedenbouwkundig plan is ook rekening gehouden met de eigendomssituatie. Het plangebied van Drenkeling fase 2 bestaat uit meerdere percelen die van verschillende eigenaren zijn. Het plan is een gezamenlijk plan waarbinnen iedere eigenaar zijn eigen deel kan uitvoeren binnen de kaders van de hoofdstructuur. Het is een lastige puzzel gebleken om met de mede-eigenaren alle technische uitgangspunten en de financiële haalbaarheid in het plan te verwerken. Wie bouwt wat en wanneer? Ieder deel van het plan heeft verschillende omstandigheden. Die puzzel is nog niet helemaal af. Met de eigenaren leggen we in de komende maanden de afspraken vast in overeenkomsten. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de uitvoering van het plan, de kostenverdeling, de fasering en het woningprogramma.

Planning

Ontwerp bestemmingsplan

Naar verwachting ligt het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2022 ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen voordat het bestemmingsplan voor vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het ontwerpbestemmings­plan wordt na de ter visielegging voorgelegd aan de gemeenteraad om het vast te stellen. Dat zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn en dus wordt het voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Voorne aan Zee.

Ondertussen bereiden de gemeente en de andere ontwikkelende partijen het ontwerpbestemmings­plan voor het volgende deel en de uitwerking van het plan voor. De planning daarvan is nog moeilijk in te schatten.

Meer informatie

Inloopavond

Heeft u nog vragen of wilt u het plan nog eens goed bekijken? Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 8 november 2022. U bent welkom tussen 19.30 en 22.00 uur. Locatie: Badhotel Rockanje, Tweede Slag 1, Rockanje

Als u op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkeling van het gebied, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een email te sturen naar drenkeling@westvoorne.nl.

Heeft u interesse in een woning in het project? Over de woningen is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Als u op de hoogte gehouden wil worden kunt u een email sturen naar drenkeling@westvoorne.nl.