Wet openbaar bestuur

De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

De gemeente verstrekt op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Met een verzoek op grond van de Wob kunt u uw recht op informatie van de overheid uitoefenen. Overheidsinformatie is in principe openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

 

Samenvatting

Openbaarheid van bestuur is een algemeen rechtsbeginsel dat stelt dat de burger het recht heeft te weten hoe de overheid werkt. In de Wob wordt de toegang tot informatie bij bestuursorganen geregeld. Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij één van de uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing is.

Iedereen kan bij een bestuursorgaan met een beroep op de Wob informatie opvragen over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid. Persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie en stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten, zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de wet WOB in te zien. Op persoonsgegevens en privacygevoelige gegevens van natuurlijke personen geldt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op grond van de Wob zijn er geen specifieke voorschriften voor een verzoek om informatie. Evenmin worden er aan een verzoek bepaalde eisen gesteld. Van telefoon tot fax, van email tot sms, met ieder denkbaar communicatiemiddel kunt u een Wob verzoek doen. Bij ieder verzoek om informatie wordt nagegaan of de Wob op dat verzoek van toepassing is. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt een verzoek gehonoreerd of (gedeeltelijk) geweigerd. Uw gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

De gemeente Westvoorne heeft in de afgelopen vijf jaar onderstaande Wob verzoeken ontvangen.

 • financiële onderbouwing Centrumontwikkeling Oostvoorne

 • beleid GSM-masten

 • vergunning Historische Motorraces Rockanje

 • gebruik Open Source software bij de gemeente

 • ontwikkelingslocatie De Rots in Rockanje

 • planontwikkeling Duinoordseweg/Zwartegatseweg Oostvoorne

 • aanrijtijden brandweer Oostvoorne

 • vestiging caravanstalling Ruigendijk 4b Tinte

 • uitbreiding caravanstalling De Duinwei Rockanje

 • onderliggende stukken bestemmingsplan Raadhuislaan/Dwarsweg

 • onderliggende stukken bestemmingsplan Valweg/Hoefweg

 • milieuvergunning Stoeterij De Koningshoek

 • declaraties collegeleden

 • oprichting dierenartsenpraktijk Heveringseweg 41 Oostvoorne

 • verleende vrijstellingen aanleggen/oprichten paardenbak

 • onderbouwing Glasbeleid

 

Voorwaarden

De door u gevraagde informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn of de gemeente moet de bron van de informatie zijn.

 

Gang van zaken

Het beste is wanneer u een (schriftelijk) verzoek indient, waarin u aangeeft in welk document, documenten of onderwerp u inzage wenst te hebben. Uw schriftelijk verzoek moet u zenden aan het College van burgemeester en wethouders.

 

Landelijke wetten

Wet Openbaarheid van bestuur wetten.overheid.nl

Wet bescherming persoonsgegevens wetten.overheid.nl

 

Contactpersonen

Team JBC, Juridische Zaken tel (0181) 40 80 00

 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie