Wijziging op de financiële verordening 212 gemeente Westvoorne

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingWijziging op de financiële verordening 212 gemeente Westvoorne
CiteertitelWijziging op de financiële verordening 212 gemeente Westvoorne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet Artikel 212 lid 1 en lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-03-2014 n.v.t. Onbekend 25-02-2014 Weekblad Westvoorne 90542/90549

Tekst van de regeling

Artikel

Raadsbesluit 2014

Nr. 90542/90549

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014

B E S L U I T:

1.De volgende aanpassingen op de financiële verordening gemeente Westvoorne vast te stellen:

Artikel 3A.. Kaders begroting (gewijzigd)

Het college biedt uiterlijk 1 juni van het begrotingsjaar een nota aan over de kaders voor het

volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota uiterlijk 1 juli vast.

Wijzigt als volgt:

Artikel 3A.. Kaders begroting (kadernota)

1. Het college biedt uiterlijk 1 juli van het begrotingsjaar een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren.

2. De raad stelt deze nota uiterlijk 1 augustus vast.

Artikel 5.. Tussentijdse rapportage en informatie (lid 1 en lid 2 gewijzigd)

 1. 1.

  Het college informeert de raad door middel van 3 tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting.

 2. 2.

  De tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:

  1. a.

   de eerste rapportage vóór 1 maart van het lopende begrotingsjaar;

  2. b.

   de tweede rapportage vóór 1 augustus van het lopende begrotingsjaar;

  3. c.

   de derde rapportage vóór 1 december van het lopende begrotingsjaar;

Wijzigt als volgt:

1. Het college informeert de raad door middel van 2 tussentijdse Bestuursrapportages (Berap) over de realisatie van de begroting van de gemeente.

2. De tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:

 1. a.

  de eerste rapportage vóór 1 juli van het lopende begrotingsjaar;

 2. b.

  de tweede rapportage vóór 1 december van het lopende begrotingsjaar;

Artikel 6.

Waardering & afschrijving vaste activa (hele artikel gewijzigd)

 1. 1.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in 1 jaar afgeschreven.

 2. 2.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

3. a. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden in principe lineair afgeschreven. Bij raadsbesluit kan hiervan worden afgeweken.

b.De afschrijvingstermijn van de materiële vaste activa is gelijk aan de verwachte levensduur daarvan. Bij raadsbesluit kan hiervan worden afgeweken.

c. Gronden en terreinen worden niet afgeschreven.

 1. d.

  Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 1.000,-- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatste worden altijd geactiveerd.

  1. 4.

   Activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht.

Dit met uitzondering van investeringen op het gebied van het product 2100: wegen, 2102: torens, klokken en uurwerken, 2110: verkeersveiligheid, 2400: waterwegen en 5600: openbaar groen. Deze investeringen worden lineair over de verwachte levensduur van het actief afgeschreven. Bij raadsbesluit kan van bovengenoemde worden afgeweken.

5.Het jaar van uitvoering is het 1e jaar waarin wordt afgeschreven tenzij de boekwaarde dit niet toelaat.

Wijzigt als volgt:

Artikel 6.. Waardering & afschrijving vaste activa

Het college stelt uitvoeringsregels vast m.b.t. waarderen en afschrijven van activa in de “Nota activeren, waarderen en afschrijven”.

Artikel 14.

Inwerkingtreding

 1. 1.

  Deze wijzigingen op financiële verordening van de gemeente Westvoorne treden in werking per 1 maart 2014.

 2. 2.

  De voorgestelde wijzigingen vervangen de betreffende artikelen in de ”financiële verordening gemeente Westvoorne”, vastgesteld door de raad op 4 maart 2008.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 25 februari 2014

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen