Voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVoorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999
CiteertitelPlaatsen van gedenktekenens, andere voorwerpen en van (sier)urnen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerpPlaatsen van gedenktekenens, andere voorwerpen en van (sier)urnen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de lijkbezorging

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
05-01-1999 n.v.t. Onbekend 05-01-1999 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Hoofdstuk

GEMEENTE WESTVOORNE

Burgemeester en wethouders van Westvoorne;

gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging;

BES LUIT E N:

 1. vast te stellen de voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999;

 2. in te trekken de voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, alsmede asverstrooiing op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne 1998.

Plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen

Artikel 1

 • Vergunning tot het aanbrengen van gedenktekenen moeten worden aangevraagd onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening, op grond waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre het gedenkteken voldoet aan de te stellen eisen van welstand.

 • Burgemeester en wethouders beschikken binnen 8 weken na binnenkomst op de aanvraag. De beschikking kan ten hoogste met 8 weken worden verdaagd.

 • Hoofdstuk

  Artikel 4

  Een schuin liggende steen wordt alleen toegestaan, wanneer het talud schuin is; opstaande zijkanten zijn derhalve niet toegestaan. Bij zeer schuin liggende stenen kunnen nadere eisen worden gesteld met betrekking tot de ondersteuning van de voorkant. Staande stenen mogen niet breder zijn dan 1 meter en niet hoger dan 1 meter.

  Artikel 5

  Liggende stenen moeten los op een gewapend betonnen raam komen, dat niet buiten de steen mag uitsteken, behalve bij kleine stenen. Een betonnen onderplaat wordt niet toegestaan. Ramen van baksteen moeten eveneens op een betonraam worden gesteld.

  Artikel 6

  Op gedenktekenen worden geverfde letters niet toegestaan. Ingehakte letters worden toegestaan, mits deze 3 mm zijn ingehakt. Uitgespaarde gelakte letters worden toegestaan, wanneer deze tenminste 3 mm boven de grond uitsteken. Bij staande stenen mogen de letters niet groter zjjn dan 5 cm en bij liggende stenen niet groter dan 10 cm.

  Artikel 7

  Als materiaal voor gedenktekenen mogen de volgende steensoorten worden gebruikt: graniet, ettringer, tufsteen, pouillenay kalksteen, dolomiet, muschelkalksteen, obernkirchner zandsteen, hardsteen, syeniet, euvil en sierbeton. Duurzame materialen zoals kunststof, roestvrijstaal en glas zijn toegestaan.

  Artikel 8

  Binnen een raam van stenen zijn tegels toegestaan, als deze worden gelegd op een betonplaat van ±4 cm, mits deze plaat wordt gelegd in een sponning, rondom uitgespaard in het betonraam, met een oplegbreedte van tenminste 2,5 cm.

  Artikel 9

  Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op gedenktekenen of een onderdeel daarvan is verboden.

  Artikel 10

  De gedenktekenen moeten zuiver, zulks ten genoegen van het daartoe aangewezen personeel, worden gesteld.

  Artikel 11

  Alle sporen van afval, ontstaan door of tengevolge van werkzaamheden, moeten onzichtbaar worden gemaakt of opgeruimd.

  Artikel 12

  Geen vergunning zal worden verleend voor:

  1. stenen met bloemen en foto's, emaillen of porseleinen schilden met foto's, trommels, houten borden, los marmergruis, los grind, schelpen, vaasblokken met gaten; vaste vaasblokken zijn wel toegestaan;

  2. gietijzeren en geëmailleerde gedenkstenen, ijzeren hekken, palen of buizen met kettingen;

  3. gedenktekenen, waarop of waarin verfstof of enig ander preparaat is aangebracht;

  4. steenhouwwerk, waarop een inscriptieplaat is geschroefd;

  5. beplanting hoger dan 60 cm.

  Artikel 13
 • De urn moet door de belanghebbende(n) worden aangeschaft.

 • De afmetingen van de urn mogen maximaal zijn: 30 cm hoog en 20 cm breed.

 • De urn moet zijn vervaardigd van een weerbestendige soort aardewerk, natuursteen, kunststof of metaal.

 • Op de urn mag geen tekst worden aangebracht.

 • De urn mag slechts één asbus bevatten.

 • Hoofdstuk Asverstrooiing op de algemene begraafplaats te Westvoorne

  Artikel 14

 • De asverstrooiing moet geschieden door de daarvoor door burgemeester en wethouders aangewezen persoon en op de aangewezen plaatsen.

 • Het leggen van bloemen enz. is toegestaan op de daarvoor bedoelde terpen.

 • Hoofdstuk Incidentele asverstrooiing

  Artikel 15

  Onder incidentele asverstrooiing wordt verstaan: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

  Artikel 16
 • Incidentele asverstrooiing is verboden op verharde delen van wegen en op gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriaterreinen.

 • Burgemeester en wethouders kunnen een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

 • Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 • Sluiting

  Rockanje, 5 januari 1999

  Burgemeester en wethouders van Westvoorne

  mr. J.M.C. Postema H.W.H. Krijgsman

  secretaris burgemeester

  Raad in beeld

  U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

  U kunt vergaderingen raadplegen.

  Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

  Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

  Representatie BenW

  Representatielijst college

  Organisatie
  U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen