Verordening Winkeltijden Westvoorne 2013

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Westvoorne 2013
CiteertitelVerordening Winkeltijden Westvoorne 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpWinkeltijden

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, artikel 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
09-12-2013 n.v.t. Onbekend 26-11-2013 Weekblad Westvoorne 2013-12-11 84110/84113

Tekst van de regeling

Artikel

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gezien het advies van de commissie Inwonerszaken;

besluit vast te stellen de Verordening Winkeltijden Westvoorne 2013:

Verordening Winkeltijden Westvoorne 2013

Artikel 1.. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 2. b.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 3. c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 4. d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 5. e.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

Artikel 2.. (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling.

Artikel 3.. Individuele ontheffingen

 1. 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden;

 2. 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4.. Beslistermijn

 1. 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 4 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen;

 2. 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 5.. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 1. a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 2. b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 3. c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 4. d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 5. e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 6. f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6.. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7.. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 1. 1.

  De Verordening Winkeltijden Westvoorne 2012 wordt ingetrokken.

 2. 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Westvoorne 2012 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 3. 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Westvoorne 2012 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8.. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  Deze verordening treedt in werking op 9 december 2013.

 2. 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Westvoorne 2013.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen