Verordening Winkeltijden Westvoorne 2012

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Westvoorne 2012
CiteertitelVerordening Winkeltijden Westvoorne 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpWinkeltijden

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Onbekend 06-12-2011 Weekblad Westvoorne Verordening Winkeltijden Westvoorne 2012

Tekst van de regeling

Artikel

Raadsbesluit 2011

Nr. 53700/53900

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3-11-2011

B E S L U I T:

De Verordening Winkeltijden Westvoorne 2012 vast te stellen.

Verordening Winkeltijden Westvoorne 2012

Artikel 1.. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 2. b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 3. c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 4. d.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2.. Beslistermijn

 1. 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 4 weken.

 2. 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3.. Overdraagbaarheid van de ontheffing

 1. 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 2. 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4.. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 1. a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 2. b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 3. c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 4. d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 5. e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 6. f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5.. Zon- en feestdagenregeling

 1. 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zon- of feestdagen per kalenderjaar;

 2. 2.

  De in het eerste lid genoemde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6.. Openstelling van levensmiddelenwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 1. 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank en Horecawet;

 2. 2.

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één winkel verlenen;

 3. 3.

  Aan de ontheffing wordt de volgende voorwaarde verbonden:

  1. a.

   de winkel dient op de zon- en de feestdagen vóór 16.00 uur gesloten te zijn;

 4. 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7.. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 1. 1.

  Het college kan voor wat betreft zon- of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  1. a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  2. b.

   het uitstallen van goederen;

  3. c.

   tentoonstellingen van kunstateliers en galeries.

 2. 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 3. 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de

veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8.. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Vervallen

Artikel 9.. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 1. 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid onder c van de wet genoemde verbod;

 2. 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10.. Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente, niet:

 1. a.

  voor de gehele gemeente Westvoorne;

 2. b.

  op de volgende dagen: zon- en feestdagen in de periode van 1 april tot 1 oktober.

Artikel 11.. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  In te trekken de Verordening inzake de winkeltijden, vastgesteld bij besluit d.d. 28 mei 1996;

 2. 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Westvoorne 2012”;

 3. 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Bijlage

BijlageToelichting bij de Verordening winkeltijden Westvoorne 2011Toerismebepaling, artikel 3, derde lid onder a van de Winkeltijdenwet

In de winkeltijdenwet ligt vast dat alleen wanneer er duidelijk sprake is van toeristische aantrekkingskracht, die niet afhankelijk is van de openstelling van winkels, (een gedeelte van) de gemeente aangewezen mag worden waar winkels op zon- en feestdagen geopend mogen zijn. Er zal aannemelijk gemaakt moeten worden dat een gebied een toeristische aantrekkingskracht heeft die los staat van eventuele winkelopenstellingen. Er moet sprake zijn van substantieel en autonoom toerisme in de gemeente.

Voor de regio Voorne-Putten is recreatie en toerisme een belangrijke motor voor de economie. Met een totaal bedrag van € 257 miljoen aan toeristisch-recreatieve uitgaven en een marktaandeel van 4,6% in de markt voor dag- en verblijfstoerisme in Zuid-Holland is het belang van het toerisme in de regio Voorne-Putten aanzienlijk. De directe en afgeleide toeristisch-recreatieve bestedingen zorgen ervoor dat in totaal rond de 2.700 voltijdbanen in de sector omgaan.

Westvoorne is binnen de regio Voorne-Putten één van de gemeenten met de meeste toeristische aantrekkingskracht. Voornamelijk het badstrand bij Rockanje en het achterliggende duingebied trekken veel bezoekers. Het duingebied is een bijzonder Natura2000 gebied met veel unieke flora en fauna. Ook komen er veel liefhebbers van (extreme) sporten zoals kitesurfen, mountainbiken, duiken en paardrijden naar Westvoorne.

Het aantal dagtochten naar Westvoorne per jaar bedraagt bijna 1.4 miljoen. Gemiddeld maken de inwoners van Westvoorne 96,5 dagtochten per jaar. Het aantal overnachtingen per jaar is op Voorne-Putten het hoogst in de gemeente Westvoorne met 625.000 overnachtingen per jaar. De directe werkgelegenheid door dagbezoeken bedraagt 270 voltijdbanen en tevens een directe toegevoegde waarde van € 12,9 miljoen. De meerdaagse bezoeken zorgen voor een directe werkgelegenheid van 340 voltijdbanen en een omzet van € 30,2 miljoen. In totaal is 33% van de werkgelegenheid in Westvoorne gerelateerd aan toerisme en recreatie.

Op grond van bovenstaande gegevens en cijfers kan geconcludeerd worden dat er in gemeente Westvoorne sprake is van een substantieel en autonoom toerisme. De bron van de cijfers over het aantal overnachtingen, opbrengsten en bezoekers is de rapportage van Ecorys Nederland BV, “Monitor toerisme en recreatie Voorne-Putten/ Rozenburg”.

Op basis van artikel 3, zesde lid van de nieuwe Winkeltijdenwet dient er een belangenafweging plaats te vinden op een zestal onderwerpen:

 1. 1.

  werkgelegenheid;

 2. 2.

  economische bedrijvigheid;

 3. 3.

  zondagsrust;

 4. 4.

  winkeliers met weinig personeel;

 5. 5.

  winkelpersoneel;

 6. 6.

  de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde.

1. Werkgelegenheid:

Wanneer winkels als gevolg van de wetswijziging op zondag moeten sluiten, zal de werkgelegenheid in de detailhandel per saldo enigszins afnemen. Want hoewel de omzet zich zal verplaatsen naar andere dagen van de week of naar andere ondernemers, zal de arbeidsvraag niet volledig volgen. De extra omzet op werkdagen zal veelal met de reeds aanwezige bezetting worden gerealiseerd. Voornamelijk jongeren en vrouwen zullen getroffen worden door deze daling in de werkgelegenheid.

De werkgelegenheidsgegevens van 2010 voor Westvoorne zijn (de gegevens komen uit de Economische Monitor Voorne-Putten):

 1. ·

  Totaal aantal werkzame personen (wp) 3290

 2. ·

  Werkzame personen in de horeca 323

 3. ·

  Werkzame personen in de detailhandel 519

 4. ·

  Werkzame personen in het toerisme 377

Het percentage werkzame personen in de horeca is 9,8%, in de detailhandel is 15,8% en in het toerisme is 11,5%. Het totale percentage in deze branches is 37,1%. Meer dan één derde van de werkgelegenheid in Westvoorne komt uit deze drie branches. Dit is te beschouwen als een substantieel deel van de werkgelegenheid in Westvoorne.

2. Economische bedrijvigheid:

In het collegeakkoord 2010-2014 en de Toekomstvisie wordt veel aandacht gegeven aan het versterken van de lokale economie. De toeristische sector is van groot belang voor de lokale economie aangezien ruim één derde van de werkgelegenheid aan deze sector gerelateerd is. De winkelopenstelling is ondersteunend voor de toeristische aantrekkingskracht, voornamelijk voor de dag- en verblijfsrecreatie.

Het aantal bedrijfsvestigingen voor Westvoorne in 2010 (de gegevens komen uit de Economische Monitor Voorne-Putten):

 1. ·

  Totaal aantal bedrijfsvestigingen 699

 2. ·

  Totaal aantal bedrijfsvestigingen horeca 50

 3. ·

  Totaal aantal bedrijfsvestigingen detailhandel 84

 4. ·

  Totaal aantal bedrijfsvestigingen recreatie en toerisme 70

Het percentage bedrijfsvestigingen in Westvoorne behorende bij detailhandel is 12%, bij recreatie en toerisme 10% en bij horeca 7,1%. Het totale percentage bedrijfsvestigingen voor deze drie sectoren bedraagt 29,1%. Ook dit is te beschouwen als een substantieel deel van de bedrijfsvestigingen in Westvoorne.

3. Zondagsrust:

Hoewel het belang van de zondagsrust door de Zondagswet wordt beschermd, moet dit ook onderdeel uitmaken van de belangenafweging omtrent winkelopening op zondag. Van oudsher bestaat in Westvoorne tijdens het zomerseizoen al de mogelijkheid voor winkels om op zondag open te gaan in het kader van de toerismebepaling. Gedurende de jaren dat deze mogelijkheid geboden wordt, zijn er geen klachten of bezwaren binnen gekomen.

De winkeltijdenwet houdt geen verplichting in tot opening van winkels op zondagen. Evenmin dwingt de Winkeltijdenwet tot winkelen op zondag. De zondag wordt niet meer ingevuld zoals dat in het verleden gebruikelijk was. Daar waar nodig wordt de zondagsrust beschermd door de Zondagswet. Wij verwachten dan ook dat er geen sprake zal zijn van verstoring van de zondagsrust.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren verwachtten wij niet dat er sprake zal zijn van de verstoring van de zondagsrust.

4. Winkeliers met weinig personeel:

Uit onderzoek is gebleken dat in de huidige huurcontracten van de winkeliers geen verplichtingen zijn opgenomen tot opening van winkels op zondag. Evenmin dwingt de Winkeltijdenwet tot opening op zondag. Winkeliers met weinig personeel worden niet verplicht om op zondag open te gaan. Iedere winkelier kan voor zichzelf de afweging maken om open te gaan op zon- en feestdagen.

5. Winkelpersoneel:

De zeggenschap over werktijden op zondag zou door winkelopening op zondag onder druk komen te staan. De Arbeidstijdenwet en CAO beschermen de belangen van de werknemers ten opzichte van werktijden op zondag. Veelal zal nieuw personeel ingezet worden op de zondagen. Meestal kiest personeel voor werken op zondag omdat de beloning voor werken op zondag hoger is en dat zij op andere dagen vrij kunnen zijn. De bezwaren tegen het werken op zondag worden steeds minder. Bij de nieuwe verruimde openingstijden voor winkels verwachten wij dat meer mensen aan het werk kunnen gaan. Omdat er geen sprake is van verplichte opening en de belangen van werknemers goed zijn beschermd door de wet, is de verwachting dat de belangen van het winkelpersoneel niet worden geschaad.

6. De leefbaarheid, veiligheid en openbare orde:

Bij de huidige toerismebepaling zijn geen problemen dan wel klachten bekend op het gebied van de veiligheid en de openbare orde. Goede veiligheid en openbare orde dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeente.

Bij de nieuwe verruimde openingstijden voor winkels op zondag verwachten wij niet, op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, dat er sprake zal zijn van openbare orde of veiligheidsproblemen en daaraan gekoppeld de leefbaarheid. Wij verwachten geen verslechtering in de situatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 6-12-2011

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen