verordening voor de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Brielle en Westvoorne

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingverordening voor de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Brielle en Westvoorne
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbezwaarcommissie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2016 n.v.t. Onbekend 15-12-2015 Weekblad Westvoorne/GVOP 121334

Tekst van de regeling

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Westvoorne;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten;

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening voor de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Brielle en Westvoorne

Artikel 1.. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 2. b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2.. Inleidende bepaling commissie

 1. 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 2. 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  1. a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  2. b.

   de sociale zekerheidswetten, genoemd in de Gemeenschappelijke Regeling Werk, Inkomen en Zorg voor zover het besluiten van de gemeente Brielle betreft;

  3. c.

   de Ambtenarenwet en/of de Collectieve arbeidsvoorwaarden (CAR) en/of de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) dan wel op grond van enig ander op die wet steunende regeling.

Artikel 3.. Samenstelling van de commissie

 1. 1.

  De commissie bestaat per zitting uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 2. 2.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 3. 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 4. 4.

  De voorzitter en de leden mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Brielle of Westvoorne.

Artikel 4.. Secretaris

 1. 1.

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 2. 2.

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5.. Zittingsduur

 1. 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden. Elke twee jaar zullen twee leden aftreden dan wel niet herbenoembaar zijn. De commissie draagt zorg voor een rooster van aftreden en herbenoeming.

 2. 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 3. 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6.. Ingediend bezwaarschrift

 1. 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 2. 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen zeven werkdagen in handen van de commissie gesteld.

 3. 3.

  Bij het bericht van ontvangst zoals bedoeld in art. 6:14 Awb wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 7.. Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8.. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb kunnen voor de toepassing van deze verordening worden uitgeoefend door de secretaris van de commissie:

 1. a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 2. b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 3. c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 4. d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 5. e.

  artikel 7:6, vierde lid;

 6. f.

  het ingevolge art. 7:10 verlengen van de beslistermijn.

Artikel 9.. Vooronderzoek

 1. 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 2. 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10.. Hoorzitting

 1. 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 2. 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb.

 3. 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11.. Uitnodiging zitting

 1. 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan voor de zitting schriftelijk uit.

 2. 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 3. 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 4. 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12.. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13.. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14.. Openbaarheid zitting

 1. 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 2. 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 3. 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

 4. 4.

  De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van sociale (zekerheids-) wetgeving en huisvestingswetgeving.

Artikel 15.. Schriftelijke verslaglegging

 1. 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 2. 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 3. 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 4. 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 5. 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16.. Nader onderzoek

 1. 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 2. 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 3. 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 4. 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17.. Raadkamer en advies

 1. 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 2. 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 3. 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 4. 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 5. 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 6. 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18.. Uitbrengen advies en verdaging

1.Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 19.. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20.. Intrekking oude regeling

De Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 21.. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 22.. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015

De voorzitter, De griffier,

De burgemeester, De secretaris,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen