Verordening Speelautomatenhallen en speelautomaten

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Speelautomatenhallen en speelautomaten
CiteertitelVerordening Speelautomatenhallen en speelautomaten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleid met betrekking tot speelautomatenhallen en speelautomaten

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Naar aanleiding van een wijziging van de WOK en herziening oud beleid (1994 cq 2000)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 gemeentewet art 30c lid 1 onder c van de Wet op de Kansspelen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
08-05-2012 n.v.t. Hernieuwd besluit om speelautomatenhallen niet toe te staan binnen de gemeente en vaststelling maximum hoeveelheid speelautomaten 10-04-2012 Weekblad Westvoorne 59704

Tekst van de regeling

Artikel

Verordening speelautomatenhallen en speelautomaten westvoorne 2012

Doel:

Deze verordening heeft als doel regels te stellen voor speelautomatenhallen en speelautomaten in de gemeente Westvoorne.

Juridische grondslagen:

art. 149 Gemeentewet, Titel VA van de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit.

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. de wet: de Wet op de kansspelen ;

 2. Speelautomatenbesluit: KB van 23 mei 2000, houdende regels ter uitvoering van titel VA van de Wet op de kansspelen (Speelautomatenbesluit 2000)

 3. speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 4. behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen en het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de spelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt;

 5. kansspelautomaat: een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is;

 6. speelautomatenhal: een inrichting, anders dan bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder a van de wet bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van kansspelautomaten te beoefenen, indien het houden van een zodanige inrichting krachtens een vergunning van de burgemeester bij gemeentelijke verordening is toegestaan.

 7. exploitant of beheerder: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 8. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent of uitoefenen in een speelautomatenhal;

 9. weg: weg conform de Wegenverkeerswet ‘94 , alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 10. hoogdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend:

1°. waar het café en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend en

2°. waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

 1. laagdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend, die geen hoogdrempelige inrichting is, of een inrichting waarin horeca-activiteiten worden verricht en waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca.

 2. aanwezigheidsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 30b, eerste lid van de Wet;

Hoofdstuk 2 SPEELAUTOMATENHALVERGUNNING

Artikel 2 Het is niet toegestaan om binnen de gemeente Westvoorne een speelautomatenhal, als bedoeld in artikel 1 onder f in deze verordening, te exploiteren.

Hoofdstuk 3 AANWEZIGHEID SPEELAUTOMATEN

Artikel 3 Aanwezigheidsvergunning

 1. Het is in hoog- en laagdrempelige inrichtingen toegestaan om maximaal twee speelautomaten aanwezig te hebben.

 2. Er is geen aanwezigheidsvergunning nodig voor het aanwezig hebben van behendigheidsautomaten in hoog- en laagdrempelige inrichtingen.

 3. Het is niet toegestaan om zonder aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanwezig te hebben in een hoogdrempelige inrichting. Een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten in een hoogdrempelige inrichting kan onverlet het gestelde in lid 1, uitsluitend worden verleend voor maximaal twee kansspelautomaten

 4. Het is niet toegestaan kansspelautomaten aanwezig te hebben in een laagdrempelige inrichting.

 5. Indien er in de exploitatie van de speelautomaten een zodanige verandering heeft plaatsgevonden dat het niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning omschreven omschrijving, is de vergunninghouder verplicht bedoelde wijziging binnen 5 werkdagen bij burgemeester en wethouders te melden en een gewijzigde vergunning aan te vragen.

Artikel 4 Duur vergunning

 1. Een aanwezigheidsvergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

 2. De in lid 1 genoemde termijn komt te vervallen indien de verordening ‘Speelhallen en speelautomaten Westvoorne’ wordt herzien en een andere termijn wordt vastgesteld.

 3. De in lid 1 genoemde termijn komt te vervallen indien de Wet op de Kansspelen en/of het Speelautomatenbesluit wordt gewijzigd en een andere termijn vast wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Intrekking oude regeling en artikelen

 1. Het besluit geen verordening vast te stellen op grond van artikel 30c lid 1 onder c van de wet op de Kansspelen (1994-18) wordt ingetrokken.

 2. De Notitie Speelautomaten 2000 (2000-80) wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking van vaststelling van deze verordening.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening speelautomatenhallen en speelautomaten Westvoorne 2012 ”.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen