verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingverordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006
Citeertitelverordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Rechtspositiebesluit wethouders en rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2007 n.v.t. Onbekend 01-11-2007 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Rockanje, 24 oktober 2006.

Raadsvoorstel 2006.

Volgnr. 88.

Raadsvergadering van 28 november 2006.

Raadsagenda nr. 14.

Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006.

De verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden moet worden aange past aan gewijzigde belastingregels en rechtspositiebepalingen. Hiertoe is een modelverordening van de VNG ontvangen.

Een aantal elementen van de voorgestelde verordening verdienen extra aandacht:

-computer-en internetkosten.

Voorgesteld wordt geen computer beschikbaar te stellen aan raads-en commissieleden, maar een vergoeding van de kosten van internet, papier en inkt toe te kennen. Raads-en comissieleden ontvangen in toenemende mate gemeentelijke stukken per e-mail. Wethouders hebben op hun werkplek in het gemeentehuis de beschikking over een laptop;

-tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Omdat de vergaderingen in onze gemeente vrijwel allemaal in de avonduren zijn, wordt

voorgesteld dit onderdeel uit de modelverordening niet over te nemen..

-dienstauto wethouder.

Omdat het aantal dienstreizen van onze wethouders zeer beperkt is, wordt voorgesteld dit onderdeel uit de modelverordening niet over te nemen.

-mobiele telefoon wethouders.

Voorgesteld wordt de wethouders een mobiele telefoon beschikbaar te stellen voor zakelijk gebruik.

De vergoeding van de internetaansluiting en de aanschaf van papier, inkt enz. brengt extra kosten met zich mee, waar in de begrotingen 2006 en 2007 geen rekening mee is gehouden. De kosten voor 2006 bedragen € 12.200,--en voor 2007 € 15.300,--. De post onvoorzien is in beide jaren toereikend om deze bedragen te dekken. Vanaf 2008 zal een bedrag van € 15.300,--in de begroting worden opgenomen.

Wij stellen u voor om:

 1. I.

  de verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden vast te stellen;

 2. II.

  voor de uitvoering van artikel 8 van de concept-verordening (computer en internetverbinding) in 2006 een bedrag van € 12.200,--en voor 2007 een bedrag van € 15.300,-beschikbaar te stellen en hiervoor te beschikken over de post onvoorzien.

Commissie ABZM adviseert unaniem instemmend.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne,

de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit 2006.

Volgnr. 88.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-en commissieleden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2006;

B E S L U I T:

I.vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

 2. b.

  b. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 3. c.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 4. d.

  Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

 5. e.

  Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zakenvan 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

 6. f.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 7. g.

  raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

 8. h.

  Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

 9. i.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 10. j.

  gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk II. Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2. Vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 5A vastgestelde maximum.

Artikel 3. Onkostenvergoeding

 1. 1.

  De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5A, vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

 2. 2.

  Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is in afwijking van het eerste lid de onkostenvergoeding gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5A, vermeld in tabel III van het Rechtspositie besluit raads- en commissieleden

Artikel 4. Berekening en betaling vaste vergoedingen

 1. 1.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 2. 2.

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 5. Reiskosten

 1. 1.

  Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 2. 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  1. a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  2. b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 6. Verblijfkosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed.

Artikel 7. Cursus, congres, seminar of symposium

 1. 1.

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminarsen symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 2. 2.

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap.

Artikel 8. Computer en internetverbinding etc.

 1. 1.

  Op aanvraag vergoedt het college het raadslid de abonnementskosten voor de internetverbinding voor computerapparatuur.

 2. 2.

  Het raadslid ontvangt een tegemoetkoming in de extra kosten voor papier, inkt enz. tot een bedrag van € 150,--netto per jaar.

Artikel 9. Spaarloonregeling/levensloopregeling

 1. 1.

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.

 2. 2.

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

 3. 3.

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien het raadslid gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling.

 4. 4.

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 9a. Fietsregeling

In dit artikel wordt vastgelegd dat raadsleden gebruik kunnen maken van de geldende Fietsregeling.

 1. 1.

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste onkostenvergoeding verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 2. 2.

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 10. Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Artikel 11. Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 1. 1

  In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 2. 2

  In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs-en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 12. Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

 1. 1

  Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 2. 2

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 12a. Ziektekostenvoorziening I

 1. 1

  De tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt € 175 per jaar.

 2. 2

  In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 3. 3

  De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 12b. Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

 1. 1

  De artikelen 2 tot en met 4, 8, 10 tot en met 12a blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

 2. 2

  De artikelen 1 tot en met 7, 8, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 10 tot en met 12a van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Hoofdstuk III. Voorzieningen voor wethouders

Artikel 13. Onkostenvergoeding :

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5A, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 14. Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 15. Zakelijke reiskosten

 1. 1

  Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 14 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 14 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt. De vergoeding betreft:

  1. a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten;

  2. b.

   bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

  3. c.

   c. een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten.

 2. 2.

  Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 1989.

Artikel 16. Verblijfskosten

Dit artikel vervalt.

Artikel 17. Buitenlandse dienstreis

 1. 1.

  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis-en verblijfkosten vergoed.

 2. 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 18. Cursus, congres, seminar of symposium

 1. 1

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 2. 2

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 19. Mobiele telefoon

 1. 1

  Op aanvraag wordt de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 2. 2

  De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 3. 3

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 4. 4

  Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privé-doeleinden is gebruikt, vindt maandelijks een verrekening van de gesprekskosten plaats

Artikel 20. Spaarloonregeling/levensloopregeling

 1. 1

  De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.

 2. 2

  De wethouder kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

 3. 3

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling.

 4. 4

  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 20a. Fietsregeling

 1. 1.

  De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van de wethouder wordt de bezoldiging dan wel vaste onkostenvergoeding dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 2. 2.

  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 21. Reis- en pensionkosten en verhuiskosten

 1. a.

  De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van: reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders;

 2. b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 22. Kinderopvang

Dit artikel vervalt.

Hoofdstuk IV. Voorzieningen voor commissieleden

Artikel 23. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 1. 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haarsubcommissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 5A vastgestelde maximum.

 2. 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 3. 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  1. a.

   als raadslid of wethouder;

  2. b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  3. c.

   als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

 4. 4.

  de Raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere

  vergoeding vaststellen, ten aanzien van

  1. a.

   een lid van een commissie die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskun­digheid op het taakgebied van de commissie voor deelname aan haar werkzaamhe­den is aangetrokken, en

  2. b.

   een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid.

Artikel 24. Reis-en verblijfkosten

 1. 1.

  Aan het lid van een commissie dat geen raadslid of wethouder is en niet in zijn hoedanigheid van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed. De vergoeding betreft:

  1. a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  2. b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

 2. 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid worden de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen binnen en buiten het grondgebied van de gemeente vergoed overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 25. Buitenlandse excursie of reis

 1. 1.

  De gemeenteraad kan een commissie uit de gemeenteraad toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 2. 2.

  de in het eerste lid bedoelde excursie of reis wordt door of vanwege de gemeente georganiseerd.

 3. 3.

  De in redelijkheid gemaakte reis-en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 26. Cursus, congres, seminar of symposium

 1. 1.

  De kosten van deelname van een commissielid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 2. 2.

  Het commissielid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het commissielidmaatschap.

Artikel 27. Computer en internetverbinding

 1. 1.

  Op aanvraag vergoedt het college het commissielid de abonnementskosten voor de internetverbinding voor computerapparatuur.

 2. 2.

  Het commissielid ontvangt een tegemoetkoming in de extra kosten voor papier, inkt enz. tot een bedrag van € 150,--netto per jaar.

Hoofdstuk V. De procedure van declaratie

Artikel 28. Betaling van kosten

 1. a.

  Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door betaling uit eigen middelen; of

 2. b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente; of

 3. c.

  een gemeentelijke creditcard.

Artikel 29. Declaratie van vooruit betaalde kosten

 1. 1.

  voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 14, 15, 16, 17, 21, 24 en 25 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 2. 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder of het commissielid dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 30. Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 1. 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 7, 15, 16, 17, 18, 21 en 26 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid, het commissielid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 2. 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 3. 3.

  Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 2 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 31. Gebruik creditcard

 1. 1.

  De vergoeding van kosten als bedoeld in de artikelen 15, 16, 17 en 21 kan plaatsvinden door gebruikmaking van de gemeentelijke creditcard.

 2. 2.

  Een gemeentelijke creditcard wordt de wethouder op aanvraag in bruikleen ter beschikking gesteld voor het doen van uitgaven die voor vergoeding of tegemoetkoming ten laste van de gemeente in aanmerking komen. Aan de verstrekking van de creditcard kunnen voorwaarden worden verbonden.

 3. 3.

  De gemeentesecretaris draagt zorg voor de aanvraag, verstrekking en intrekking van gemeentelijke creditcards. Bij de aanvraag wordt aangegeven of een persoonlijke pincode voor het opnemen van contant geld gewenst wordt.

 4. 4.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 5. 5.

  Het begeleidingsformulier en de factuur worden binnen 2 maanden ingediend bij de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

 6. 6.

  Bij beëindiging van het ambt van wethouder wordt de creditcard onverwijld ingeleverd.

 7. 7.

  Verlies of diefstal van de creditcard wordt direct gemeld bij de betreffende creditcardmaatschappij en zo spoedig mogelijk ook bij de gemeente. Het eigen risico bij verlies en diefstal komt mits is voldaan aan de daarvoor geldende regels, voor rekening van de gemeente.

Hoofdstuk Vl. Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 32. Intrekking oude regeling

De verordening geldelijke voorzieningen wethouders, raads-en commissieleden wordt ingetrokken.

Artikel 33. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking gerekend vanaf 1 juli 2006 en werkt voor wat betreft de artikelen 1 tot en met 12 en 23 tot en met 27 terug tot en met 16 maart 2006 en voor wat betreft de artikelen 15 tot en met 22 (muv artikel 18) ten aanzien van de op 16 maart 2006 beëdigde wethouders terug tot en met de dag van hun beëdiging. De artikelen 28 tot en met 30 werken voor zover het betreft de leden van de raad en commissieleden terug tot en met 16 maart 2006. De artikelen 28 tot en met 31 werken voor zover het de op 16 maart 2006 beëdigde wethouders betreft terug tot en met de dag van hun beëdiging.

Artikel 34. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006.

II. voor de uitvoering van artikel 8 van de concept-verordening (computer en internetverbinding) in 2006 een bedrag van € 12.200,- en voor 2007 een bedrag van € 15.300,-beschikbaar te stellen en hiervoor te beschikken over de post onvoorzien.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 28 november 2006.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen