Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art 229 1e lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2015 n.v.t. Tarieven 25-11-2014 Weekblad Westvoorne en GVOP 100427/100496

Tekst van de regeling

Hoofdstuk Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015 Westvoorne

Raadsbesluit 2014

Nr. 100427/100496

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015.

Artikel 1:. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.

  begraafplaats: de begraafplaats in de kern Oostvoorne en Rockanje;

 2. b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 3. c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 4. d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 5. e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 6. f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  2. -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  3. -

   het doen verstrooien van as;

 7. g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 8. h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met en zonder urnen;

  2. -

   het doen verstrooien van as;

 9. i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 10. j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 11. k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 12. l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 13. m.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleed om daarop as te doen verstrooien;

 14. n.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2:. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3:. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4:. Maatstaf van heffingen belastingtarief

 1. 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5:. Belastingjaar

 1. 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 2. 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in art. 13 lid c t/m g van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6:. Wijze van heffing

 1. 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in art. 13 lid b van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 2. 2.

  Andere rechten als die bedoeld in art. 13 lid b van de tarieventabel worden geheven door middel van gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7:. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, als bedoeld in art. 13 lid b t/m g van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8:. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die als bedoeld in artikel 13 lid b t/m g van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9:. Termijnen van betaling

 1. 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het tijdstip waarop de in artikel 2 bedoelde diensten worden aangevraagd.

 2. 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moeten de rechten als bedoeld in art. 13 lid c t/m g van de tarieventabel worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 3. 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn de rechten als bedoeld in art. 13 lid b van de tarieventabel invorderbaar in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 4. 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 t/m 3 gestelde termijn.

Artikel 10:. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11:. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot

de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12:. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014" van 28/31 oktober 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 4. 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 5. 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2015".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Hoofdstuk Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015 Westvoorne

Nr. 100427/100497

Hoofdstuk Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2015

1.

Het begraven van het stoffelijk overschot, c.q. het bijzetten van een asbus van een persoon van 12 jaar en daarboven, per begraving

1105,00

2.

Het begraven van het stoffelijk overschot, c.q. het bijzetten van een asbus van een kind beneden het jaar van een doodgeboren kind, per begraving

275,00

3.

Het begraven van het stoffelijk overschot, c.q. het bijzetten

van een asbus van een kind van 1 tot 12 jaar, per begraving

550,00

3.a.

Het begraven van een asbus, per begraving

550,00

4.

De verlening van het recht om in een bepaalde urnennis

een asbus te doen bijzetten, per verlening

220,00

5.

Het verstrooien van de as van een overledene op de daartoe aangewezen strooivelden op de algemene begraafplaatsen, per verlening

313,00

6.

Voor het begraven van stoffelijke overschotten, c.q. het bijzetten van de as van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in een kist worden begraven, c.q. waarvan de as in een asbus wordt geborgen, wordt het grafrecht eenmaal geheven, terwijl geen recht wordt geheven voor het begraven van stoffelijke overschotten, c.q. het bijzetten van de as van kinderen, die kort na de geboorte overleden, in een kist met hun overleden moeder worden begraven, c.q. waarvan de as met die van de moeder wordt geborgen in een asbus.

7.

Voor het begraven van het stoffelijk overschot, het bijzetten, begraven, van een asbus of het verstrooien van as, buiten de gewone uren, waarop de begraafplaatsen voor die doeleinden zijn opengesteld, wordt het recht als vermeld in deze tabel onder de nummers 1 t/m 5 verhoogd met 50%.

Onder de gewone uren worden verstaan de volgende uren:

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur

maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur

zaterdag van 8.00 tot 11.30 uur.

8.

De heffing voor het begraven, c.q. het bijzetten buiten de

gewone uren zal niet worden toegepast, indien dit

geschiedt op last van het bevoegd gezag.

9.

De verlening van het recht om stoffelijke overschotten in een

bepaald graf te doen begraven

a.gedurende een tijdvak van 25 jaar in een eigen graf voor 2 stoffelijke overschotten, per verlening

1555,00

b.gedurende een tijdvak van 25 jaar in een eigen grafkelder voor 2 stoffelijke overschotten, inclusief het recht m.b.t. de stichtingskosten van een grafkelder, per verlening

2465,00

9.a

De verlening van het recht om asbussen in een bepaald graf te doen begraven gedurende een tijdvak van 25 jaar in een eigen graf voor 2 urnen, per verlening

779,00

10.

De verlening van het recht om 1 asbus in een bepaalde urnennis te doen bijzetten gedurende een tijdvak van 25 jaar in een eigen urnennis, per verlening

779,00

11.

De verlenging van het recht, met een tijdvak van 10 jaar, Van de onder 9., 9.a. en 10. genoemde tijdvakken

a.voor een eigen graf voor 2 stoffelijke overschotten, per verlening

625,00

b.voor een eigen grafkelder voor 2 stoffelijke overschotten, per verlening

986,00

c.voor een eigen urnennis voor 1 asbus, per verlening

313,00

d.voor een eigen graf voor 2 asbussen, per verlening

313,00

12.

Het inschrijven of overboeken van een eigen graf, een eigen grafkelder of een eigen urnennis in een daartoe bestemd register, per inschrijving of overboeking

5,00

13.

Het plaatsen van een gedenkteken en onderhoud van

een graf of urnennis.

a.Het recht van gemeentewege plaatsen of lichten en weder plaatsen of opzetten van een gedenkteken,per verlening

88,00

b.het recht voor het van gemeentewege schoonhouden van een gedenkteken, waarvoor vergunning tot plaatsing is verleend voor 31-12-1991 en belanghebbenden te kennen hebben gegeven de onderhoudskosten jaarlijks te willen voldoen, per jaar

113,90

c.het recht voor het van gemeentewege onderhouden van een eigen graf, met of zonder gedenkteken, per graf

2074,60

d.het recht voor het van gemeentewege onderhouden van een algemeen graf, met of zonder gedenkteken, per graf

1036,60

e.het recht voor het van gemeentewege onderhouden van een eigen urnennis, met of zonder gedenkteken, per nis

1036,60

f.het recht voor het van gemeentewege onderhouden van

een eigen urnengraf, met of zonder gedenkteken, per graf

1036,60

g.het recht voor het van gemeentewege plaatsen van een gedenk(naam)plaatje op de gedenkzuil op het strooiveld, per plaatje

116,00

14.

Het recht, op verzoek van rechthebbende, voor het ruimen van een eigen graf, indien daarvoor ander kisten behoeven te worden verplaatst, per verlening

811,00

15.

Boven het in deze tabel onder 1., 2. en 3. vermelde bedrag

wordt het recht voor het lichten en overbrengen van een stoffelijk overschot uit het ene naar het andere graf op een

der algemene begraafplaatsen,

a.indien daarvoor geen andere kisten behoeven te worden verplaatst, per verlening

811,00

b.indien daarvoor andere kisten behoeven te worden verplaatst, per verlening

1121,00

c.geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in de zelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot.

16.

Boven het in deze tabel onder 4 vermelde bedrag wordt het recht voor het lichten en overbrengen van een asbus uit de ene naar de andere urnennis, op een der algemene begraafplaatsen, per verlening

200,00

17.

Het recht voor het gebruik van de aula

a.per dag

205,00

b.per dagdeel (ochtend/middag)

105,00

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 25 november 2014

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen