Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers 2016

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers 2016
CiteertitelVerordening reinigingsrechten minicontainers bedrijven 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2016 n.v.t. Onbekend 15-12-2015 Weekblad Westvoorne 120247/12080

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2015

Nr. 120247/120280

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015

B E S L U I T:

vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers. (Verordening reinigingsrechten minicontainers bedrijven 2016).

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam “reinigingsrechten minicontainers bedrijven” worden rechten geheven voor het verwijderen van bedrijfsafval, aangeboden in door het gemeentebestuur daartoe verstrekte minicontainers.

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig voor de reinigingsrechten is degene, die ter lediging aanbiedt een door de gemeente daartoe verstrekte minicontainer voor bedrijfsafval.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht bedraagt voor het ter lediging aanbieden van daartoe door de gemeente verstrekte containers, voor bedrijfsafval :

 1. -

  voor het basispakket van één GFT + een HHA-container € 370,84 per belastingjaar

 2. -

  voor het basispakket + één extra minicontainer € 742,70 per belastingjaar

 3. -

  voor het basispakket + twee extra minicontainers € 1218,25 per belastingjaar.

De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 4

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in artikel 3, worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 1. 1.

  De rechten bedoeld in artikel 3 zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 2. 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog kalendermaanden overblijven. Wanneer de belastingplicht voor de 16e van de maand aanvangt is de belasting voor de volledige maand verschuldigd, vanaf de 16e van de maand met in gang van de volgende maand.

 3. 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 4,50. Wanneer de belastingplicht voor de 16e van de maand eindigt is de belasting voor deze maand niet verschuldigd, vanaf de 16e van de maand met ingang van de volgende maand.

 4. 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 4,50 worden niet geheven.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 1. 1.

  De op grond van artikel 6, eerste lid, verschuldigde rechten moeten worden betaalduiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 2. 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 gestelde termijn.

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De “Verordening reinigingsrechten minicontainers bedrijven 2015" van 25 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 3. 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 4. 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening reinigingsrechten minicontainers bedrijven 2016".

.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 15 december 2015

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen