Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2015

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2015
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2015 n.v.t. Onbekend 25-12-2014 Weekblad Westvoorne/GVOP 100427/100499

Tekst van de regeling

Hoofdstuk Verordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 2014 Westvoorne

Raadsbesluit 2014

Nr. 100427/100499

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 2014.

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een belasting geheven voor het innemen van een standplaats op de voor het houden van een markt aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan.

Artikel 2. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene, die een standplaats is toegekend op de als markt aangewezen terreinen, of bij gebreke van een zodanig persoon, door degene, die in zijn plaats optreedt en handelt.

Artikel 3. Tarieven

Het in artikel 1 bedoelde marktgeld bedraagt voor kramen, tenten, tafels, voertuigen of andere voor het uitstallen of verkopen van waren, alsmede voor de op de grond uitgestelde waren en/of ingenomen verkoopruimte, per standplaats (standaard 4 meter bij 3 meter), gemeten in de lengterichting van de straat:

 1. a.

  per dag of gedeelte daarvan is verschuldigd een bedrag van € 4,95

 2. b.

  per kalenderkwartaal of gedeelte daarvan is verschuldigd een bedrag van € 49,50

Artikel 4. Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5. Wijze van heffen

 1. 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota.

 2. 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in deze nota vermeld.

Artikel 6. Tijdstip van betaling

 1. 1.

  Het marktgeld, dat per dag verschuldigd is, moet op het moment van uitreiking worden voldaan op de dag, waarop van de voor het houden van de markt aangewezen openbare weg gebruik wordt gemaakt.

 2. 2.

  Het marktgeld, dat per kalenderkwartaal verschuldigd is, moet worden voldaan op het moment van uitreiking van de nota, dan wel bij toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota.

Artikel 7. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 8. Nieuwkomers

Degene die voor de eerste maal een standplaats inneemt en in de afgelopen drie kalenderjaren geen standplaats heeft ingenomen, is voor de eerste vier weken geen marktgeld verschuldigd. Na de eerste vier weken is marktgeld verschuldigd als genoemd in artikel 3 van de deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2014" van 28/31 oktober 2013 wordt ingetrokken met ingang van het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 4. 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgeld 2015".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 25 november 2014

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen