Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpDoelmatigheid en doeltreffendheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet, artikel 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-04-2008 n.v.t. Onbekend 04-03-2008 Westvoornse Courant 14c

Tekst van de regeling

Artikel

GEMEENTE WESTVOORNE

Raadsbesluit 2008. Volgnr. 14c.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2008;

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

BESLUIT:

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde be.stuur, van de gemeente Westvoorne.

Artikel 1.. Definities

 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. Doelmatigheid de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of waarin met de beschik­bare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt.

  2. Doeltreffendheid de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2.. Onderzoeksfrequentie

Artikel 3.. Onderzoeksplan

  1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 15 februari een onderzoeksplan naar de raad van de in dat jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltref­fendheid.

  2. In het onderzoeksplan worden per intern onderzoek minimaal de volgende onderwer­pen globaal aangegeven:

   1. het object van onderzoek

   2. de reikwijdte van het onderzoek

   3. de onderzoeksmethode

   4. doorlooptijd van het onderzoek

   5. de wijze van uitvoering

  3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4.. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5.. Rapportage en gevolgtrekking

Artikel 6.. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Artikel 7.. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008".

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 maart 2008.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen