Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2010
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpnaamgeving en nummering van de adressen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet BAG

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
22-03-2010 n.v.t. Onbekend 22-03-2010 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Hoofdstuk

Raadsvoorstel 2010. Rockanje,

Volgnr.

Raadsvergadering van

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010

Hoofdstuk

Wij stellen u voor de op 21 december 1999 vastgestelde Verordening op het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (Verordening inzake huisnummering) in te trekken en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 vast te stellen.

Hoofdstuk

Op 21 december 1999 is de Verordening op het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (Verordening inzake huisnummering) door de gemeenteraad vastgesteld.

Hoofdstuk

Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna te noemen: Wet BAG) in werking getreden. Deze wet omvat onder meer regels betreffende de registratie van adresgegevens. Gelet op de nieuw te implementeren regelgeving voldoet de huidige verordening niet meer.

Hoofdstuk

Wettelijke grondslag

Zoals gezegd is de Wet BAG inmiddels in werking getreden. Deze wet omvat onder meer regels betreffende de registratie van adresgegevens. Met de invoering van de Wet BAG is de gemeente de plicht opgelegd om ten behoeve van de basisregistratie adressen bepaalde, expliciet in de Wet BAG genoemde zaken, van een naam, nummer of begrenzing te voorzien. De basisregistraties hebben als doel om bepaalde gegevens op een eenduidige manier eenmalig vast te leggen en binnen de overheid meervoudig te gebruiken. Daarnaast worden de basisregistraties ingericht om de kans op fraude terug te dringen.

Met betrekking tot deze zaken is er sprake van medebewind als bedoeld in artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet. Hoeveel vrijheid de gemeente nog heeft om zelf een regeling rond naamgeving en nummering te treffen wordt aangegeven in artikel 121 Gemeentewet. Dit artikel stelt, dat de gemeentelijke regeling niet in strijd mag zijn met wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen. Deze bevoegdheidsafbakening betekent, dat de gemeente een aanvullingsbevoegheid heeft op de hogere regelgeving.

Het staat de gemeente dus vrij om, met het oog op de goede uitvoering van het medebewind, de wijze van naamgeving en nummering in het kader van de Wet BAG nader te regelen.

Wijzigingen en aanvullingen

Gelet op de nieuw te implementeren regelgeving is een nieuwe verordening noodzakelijk. Afgezien van de gewijzigde naam van de verordening zelf, betreft het grootste gedeelte van de wijzigingen in de nieuwe verordening taalkundige wijzigingen, waarbij is aangesloten bij de nieuwe Wet BAG. Een aantal artikelen zijn inhoudelijk gewijzigd dan wel toegevoegd. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen dan wel aanvullingen betreffen de vastgelegde bevoegdheid omtrent het vaststellen van de grens en de naam van woonplaatsen en het benoemen van de openbare ruimte. Verder zijn regels opgenomen omtrent het handhaven van oude naam- of nummerborden, ingeval (een deel van) de woonplaats of de openbare ruimte is herbenoemd. Ook is bepaald dat het bepalen, vaststellen, verdelen en toekennen van een naam of nummer tevens het wijzigen of intrekken daarvan omvat.

In het verleden is in Nederland langere tijd gediscussieerd omtrent de vraag bij wie de bevoegdheid tot het benoemen van de woonplaats(en) en de openbare ruimte behoort te liggen. Met ingang van 8 maart 2006 is het gewijzigde artikel 147 Gemeentewet in werking getreden. Daarmee is duidelijk geworden dat het vaststellen van de grens en het benoemen en nummering van (delen van) de woonplaats(en) en het benoemen van (delen van) de openbare ruimte ingevolge artikel 108, tweede lid en artikel 147, derde lid van de Gemeentewet bevoegdheden van het college zijn. In de verordening zijn deze bevoegdheden in artikel 2 en artikel 3 opgenomen.

In artikel 5, tweede lid en 6, vierde lid van de nieuwe verordening wordt bepaald dat de gemeente de mogelijkheid heeft om een bord met de oude (doorgehaalde) naam enige tijd te handhaven naast een bord met de nieuwe naam. Op deze wijze wordt voorkomen, dat zij, die niet van de herbenoeming op de hoogte zijn, hun bestemming niet kunnen vinden. Dit is uiteraard alleen aan de orde, indien het college een nieuwe naam heeft gegeven aan (een deel van) de woonplaats of de openbare ruimte.

Naar aanleiding van problemen die in het verleden binnen diverse gemeente hebben gespeeld, is in artikel 2, tweede lid en artikel 3, vijfde lid bepaald dat het bepalen, vaststellen, verdelen en toekennen van een naam of nummer tevens het wijzigen of intrekken daarvan omvat. Hierover kan dan ook geen discussie meer ontstaan. Voor de redactie van de nieuwe Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 is aansluiting gezocht bij de Modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoofdstuk

Hoofdstuk

De vaststelling van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 zal worden bekendgemaakt door publicatie in het gemeenteblad. Tevens zal de verordening ter inzage zal worden gelegd.

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Wij stellen u voor:

  1. de Verordening op het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (Verordening inzake huisnummering) van 21 december 1999 in te trekken

  2. de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010 vast te stellen.

    Burgemeester en wethouders van Westvoorne,

    de secretaris, de burgemeester,

    mr. J.M.C. Postema P.E. de Jong

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen