Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012
CiteertitelVerordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpBijdrage sport en cultuur voor schoolgaande kinderen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8 lid 1 en 2 onderdeel d WWB artikel 35 lid 5 WWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Onbekend 18-12-2012 Weekblad Westvoorne 69151

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2012

Nr. 69151/69153

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012

gelet op artikel 8 en artikel 35 lid 5 Wet Werk en Bijstand (WWB)

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 en de daarop betrekking hebbende algemene en artikelsgewijze toelichting.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Algemene begrippen

Deze verordening verstaat onder:

  1. A. de wet: de Wet Werk en Bijstand;

  2. B. het college: het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne;

  3. C. kind: jongere in de leeftijd tot en met 17 jaar.

Artikel 2. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Hoofdstuk 2. Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Artikel 3. Bijdrage Sport en Cultuur

  1. Het college verleent op aanvraag aan een persoon met een ten laste komend kind een vergoeding voor kosten in verband met maatschappelijk participatie (actieve deelname aan de maatschappij door sport- of culturele activiteiten) van dat kind.

  2. Onder maatschappelijke participatie, zoals genoemd in het eerste lid wordt verstaan ‘actieve deelname aan de maatschappij door sport- culturele activiteiten’.

De hierna gerelateerde kosten komen, met een in artikel 6 bepaald maximum, voor vergoeding in aanmerking, lidmaatschap muziek-, toneel-, sport- of andere culturele vereniging (ook sportschool), benodigdheden direct verband houdend met lidmaatschap vereniging, zwemabonnement, theaterabonnement, kiezers- of vakvereniging, cursuskosten voor niet-beroepsgerichte vaardigheden(geen schriftelijke cursussen), aan school gerelateerde kosten op het gebied van sport en cultuur, Rotterdampas, maximaal 2 x de reiskosten in verband met gebruik Rotterdampas, éénmalig maximaal € 200,- voor kosten aanschaf fiets voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen, lening van maximaal € 500,- voor kosten aanschaf computer en/of randapparatuur als er schoolgaande kinderen zijn.

Artikel 4. Voorwaarden

  1. Belanghebbende heeft een inkomen tot 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 WWB en ten laste komende kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar die deelnemen aan sport- en culturele activiteiten.

  2. De in het eerste lid genoemde activiteiten dienen, naar het oordeel van het college, bij te dragen aan de maatschappelijke participatie van het betreffende kind.

Artikel 5. Hoogte van de bijdrage

De bijdrage Sport en Cultuur bedraagt per jaar, rekenend vanaf de toekenningsdatum en de eventueel daarop volgende verlengingen van een jaar bij ongewijzigde omstandigheden:

€ 200 per kind

Artikel 6. Declaratie van kosten

De in artikel 3 bedoelde kosten moeten aangetoond kunnen worden door middel van betaalbewijzen of anderszins.

Artikel 7. Aflossingsverplichting

Voor de lening van maximaal € 500,00 voor de aanschaf van een computer en/of randapparatuur voor schoolgaande kinderen (zie art 3 lid 2 van deze verordening) geldt een maandelijkse aflosverplichting van € 15,00 per maand ingaande de maand waarin de bijzondere bijstand wordt verstrekt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9. Citeerwijze

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012’.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westvoorne d.d.

Sluiting

Toelichting Toelichting

ALGEMEENMaatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (bijdrage Sport en Cultuur)

Op grond van artikel 8 lid 1 onderdeel g en lid 2 onderdeel d WWB dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te leggen met betrekking tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in verband met maatschappelijke participatie van ten laste komende kinderen die onderwijs of beroepsonderwijs volgen. Deze regels dienen in ieder geval invulling te geven aan het begrip maatschappelijke participatie, zoals dat in artikel 35 lid 5 Wwb wordt gebruikt.

ARTIKELSGEWIJSArtikel 1:

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2:

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 3:

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 4:

Het college acht het noodzakelijk dat kinderen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten teneinde zich te kunnen ontplooien, te leren samen met anderen activiteiten uit te voeren en de lichamelijke en psychische gezondheid en ontwikkeling te bevorderen.

Middels de Bijdrage Sport en Cultuur wordt gebruik gemaakt van de in lid 5 van artikel 35 Wwb geformuleerde mogelijkheid om, ook aan een persoon met een hem ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, bijzondere bijstand te verstekken. De genoemde kosten komen tot een bepaald bedrag, voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding wordt verleend met betrekking tot kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind.

De bijdrage Sport en Cultuur is een vorm van categoriale bijzondere bijstand en wordt alleen verstrekt aan mensen met maximaal een inkomen tot 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De 110 procent inkomensnormering geldt voor alle groepen waarvoor de colleges bevoegd zijn een categoriaal bijzondere bijstandsbeleid te voeren, zo ook voor de Bijdrage Sport en Cultuur.

Artikel 5:

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 6:

Betaalbewijzen, nota’s of bankafschriften dienen als bewijs van sport- en culturele- en/of materiaalkosten en dienen betrekking te hebben op het toegekende Sport en cultuurfondsjaar.

Soms hebben nota’s betrekking op een seizoen dat overgaat van het ene in het andere Sport – en cultuurfondsjaar. De kosten dienen dan de worden toegerekend aan de betreffende periode en het daarbij behorende Sport en cultuurfondsjaar.

Artikel 7:

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8:

Dit artikel heeft betrekking op de hardheidsclausule en maakt het mogelijk af te wijken van hetgeen in de verordening is vastgelegd. Hierbij moet worden getoetst aan de normen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 9:

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10:

Bij de inwerkingtreding is aangesloten bij de inwerkingtreding van de wetswijziging per 1 januari 2012.

B E S L U I T:

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 18 december 2012

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raadsbesluit 2013

Nr. 71500/73918

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013

B E S L U I T:

De Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012, vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2012, als volgt te wijzigen:

 

wijziging

Artikel 5 Hoogte van de bijdrage, wordt als volgt :

De bijdrage Sport en Cultuur bedraagt per jaar, rekenend vanaf de toekenningsdatum en de eventueel daarop volgende verleningen van een jaar bij ongewijzigde omstandigheden:

  1. voor een kind tot 12 jaar € 200,--

  2. voor een kind van 12 tot 18 jaar € 300,--

 

Ingangsdatum

 

De wijziging treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

 

 Aldus besloten in de openbare vergadering

van 23 april 2013

De raad voornoemd,

de griffier,  de voorzitter,

 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen