Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKwijtschelding gemeentelijke belastingen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Toevoegen Artikel 3 lid 3 besloten in de raad van 26 maart 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 231 tweede lid, 255 eerste en vierde lid, 282 en 300
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, hoofdstuk ll

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2010 n.v.t. Nieuwe regeling 15-12-2009 Westvoornse Courant 126a
01-01-2010 n.v.t. Nieuwe regeling 15-12-2009 Westvoornse Courant 126a

Tekst van de regeling

Artikel

GEMEENTE WESTVOORNE

Raadsbesluit 2009.

Volgnr. 126a.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009;

gelet op artikel 231 tweede lid, 255 eerste en vierde lid, 282 en 300 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en hoofdstuk 11 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Artikel 1

 • 1.

  Bij de invordering van de volgende belastingen kan kwijtschelding worden verleend:

  1. a.

   Aanslagen inzake onroerende-zaakbelastingen;

  2. b.

   Afvalstoffenheffing voor het basispakket (één groene en één grijze container);

  3. c.

   Rioolheffing;

  4. d.

   Hondenbelasting vanaf de eerste hond;

 • 2.

  Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

  1. a.

   Aanslagen inzake leges;

  2. b.

   Hondenbelasting vanaf de tweede hond;

  3. c.

   Marktgeld;

  4. d.

   Toeristenbelasting;

  5. e.

   Rechten op het gebruik van algemene begraafplaatsen;

  6. f.

   Precariorechten;

  7. g.

   Standplaatsgelden op het woonwagenkamp;

  8. h.

   Afvalstoffenheffing voor een extra groene of grijze container.

 • Artikel 2

  Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd door een natuurlijk persoon.

  Artikel 3

 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend voor bovengenoemde aanslagen indien de belastingplichtige voldoet aan de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels.

 • 2.

  In het kader van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • Artikel 4

  Kwijtschelding wordt niet verleend in de volgende gevallen:

  1. a.

   Indien gegevens voor de beoordeling van de aanvraag niet, onjuist, onvolledig of op onjuiste wijze zijn verstrekt;

  2. b.

   Indien een belastingaanslag niet kan worden voldaan en dat aan belastingplichtige is toe te rekenen;

  3. c.

   Indien de belastingplichtige surcéance van betaling is verleend of hij verkeert in staat van faillissement, afgezien van een aantal situaties waarin sprake is van een akkoord als genoemd in de faillissementswet;

  4. d.

   Indien belastingplichtige niet voldoet aan de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels.

  Artikel 5

  Een aanvraag om kwijtschelding moet worden gedaan bij Afdeling Maatschappelijke zaken middels een door burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld formulier binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag.

  Artikel 6

 • 1.

  De bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van de aanvraag om kwijtschelding en het beslissen op de aanvraag om kwijtschelding berust bij de chef Comptabiliteit op grond van artikel 255 eerste lid van de Gemeentewet.

 • 2.

  De chef Comptabiliteit kan deze bevoegdheid mandateren aan een andere ambtenaar.

 • Artikel 7

 • 1.

  De chef Comptabiliteit neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing op de aanvraag tot kwijtschelding,

 • 2.

  Gedurende deze termijn wordt de betalingsverplichting opgeschort.

 • Artikel 8

 • 1.

  binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking op de aanvraag tot kwijtschelding bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing op de aanvraag tot kwijtschelding bij het college van burgemeester en wethouders,

 • 2.

  binnen 6 weken na dagtekening van het bezwaarschrift dient het college van burgemeester en wethouders hierop te beschikken.

 • Artikel 9

  In gevallen, die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze niet voorziet, beslist de chef Comptabiliteit.

  Artikel 10

  Deze verordening kan aangehaald worden als "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen" .

  Artikel 11

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

  Sluiting

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2009.

  De raad voornoemd

  De griffier,                   de voorzitter,

  Raadsbesluit 2012

  Nr. 72814/72843

  De raad van de gemeente Westvoorne;

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2013

  gelet op het wijzigingsbesluit nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, nr. 2012-0000026151

  B E S L U I T:

  Voor 2013 de kwijtscheldingsnorm voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt verhogen tot 100 % van de toepasselijke netto AOW-bedragen. Voorgaande door middel van het toevoegen van onderstaand artikellid aan de gemeentelijke verordening.

  Artikel 3 lid 3:

  In afwijking van lid 2 worden in het kader van de kwijtschelding de kosten van bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt gesteld op 100 % van de voor hen geldende netto AOW-norm.

  Aldus besloten in de openbare vergadering

  van 26 maart 2013

  De raad voornoemd,

  de griffier,  de voorzitter,

  Raad in beeld

  U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

  U kunt vergaderingen raadplegen.

  Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

  Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

  Representatie BenW

  Representatielijst college

  Organisatie
  U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen