Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2009 Financiën

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2009 Financiën
CiteertitelVerordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBehandeling bezwaarschriften

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, AWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2000 n.v.t. Onbekend 31-03-2009 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel

GEMEENTE WESTVOORNE

Raadsbesluit 2009.

Volg nr. 021.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2009;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

VERORDENING INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN 2009

Artikel 1.. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. bestuursorgaan: de raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid betreft;

 2. commissie: vaste commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften;

 3. de wet:

  de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2.. Bevoegdheden commissie

 1. Er is een commissie van advies ter voorbereiding van de beslissing op ingediende bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 van de wet, genaamd de bezwaarschriftencommissie.

 2. De commissie heeft tot taak het horen van belanghebbenden en het adviseren aan bestuursorganen inzake de te nemen beslissingen, hierbij inbegrepen het in voorkomende gevallen adviseren inzake de kosten als bedoeld in artikel 7:15 van de wet.

 3. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van belastingwetgeving en de gemeentelijke belastingverordeningen.

Artikel 3.. Splitsing in tweetal kamers

 1. De commissie is gesplitst in een tweetal kamers, te weten de algemene kamer en de sociale kamer.

 2. De algemene kamer is belast met de behandeling van bezwaarschriften die zich richten tegen beslissingen, die zijn gebaseerd op algemeen juridisch bestuurlijke wetgeving.

 3. De sociale kamer is belast met de behandeling van bezwaarschriften die zich richten tegen beslissingen, die zijn gebaseerd op sociale (zekerheids) wetgeving en huisvestingswetgeving.

Artikel 4.. Samenstelling commissie

 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 2. Eveneens worden plaatsvervangende leden benoemd.

 3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 4. De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Westvoorne.

Artikel 5.. Samenstelling kamers

 1. De algemene kamer bestaat uit de voorzitter en twee leden.

 2. De sociale kamer bestaat uit de voorzitter en twee leden.

 3. De voorzitter zit voor in zowel de algemene kamer als de sociale kamer.

Artikel 6.. Benoeming commissie

Artikel 7.. Rapportage

De commissie brengt jaarlijks verslag uit, zo nodig voorzien van beleidsmatige aanbevelingen, van het aantal bezwaren, de aard van de bezwaren, de wijze van afdoening en de besluitvorming naar aanleiding van de bezwaren.

Artikel 8.. De secretaris

 1. Het secretariaat van de commissie wordt uitgeoefend door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 2. Burgemeester en wethouders wijzen tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 3. Ten behoeve van een spoedige behandeling van de bezwaarschriften zijn de volgende bevoegdheden overgedragen aan de secretaris:

  1. het ingevolge artikel 2: 1 lid 2 van de wet verlangen van een schriftelijke machtiging;

  2. het ingevolge artikel 6:6 van de wet stellen van een termijn waarbinnen een verzuim in de zin van artikel 6:5 van de wet kan worden hersteld;

  3. het ingevolge artikel 6: 17 van de wet toezenden van de op de zaak betrekking hebbende stukken aan degene die bezwaar heeft ingediend of diens gemachtigde;

  4. het ingevolge artikel 7:4 lid 2 van de wet ter inzage leggen van de stukken;

  5. het ingevolge artikel 7:6 lid 4 van de wet achterwege laten van het informeren van belanghebbenden omtrent het verhandelde tijdens het horen, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden;

  6. het ingevolge artikel 7:10 van de wet verlengen van de beslistermijn met ten hoogste vier weken;

  7. het ingevolge artikel7:18lid 6 van de wet achterwege laten van het ter inzage leggen van de stukken, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden.

Artikel 9.. Inzenden bezwaarschrift

 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overlegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 3. Bij bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 10.. Vooronderzoek en opdracht bevoegdheden

 1. De voorzitter draagt er zorg voor dat al het noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van de bezwaarschriften genoegzaam voor te bereiden.

 2. De voorzitter is bevoegd hiertoe rechtstreeks alle inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 3. De voorzitter kan vorderen dat ambtenaren van de gemeente zonodig mondeling informatie verschaffen en desgewenst een plaatsopneming of een behandeling bijwonen.

 4. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissieleden bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zonodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf een machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 11.. Plaatsopneming

 1. Indien de voorzitter bezichtiging ter plaatse noodzakelijk oordeelt, bepaalt hij/zij plaats, dag en uur van de bezichtiging waarvan mededeling wordt gedaan aan de belanghebbenden dan wel hun gemachtigden.

 2. Belanghebbenden dan wel hun gemachtigden worden in de gelegenheid gesteld ter plaatse hun zaak mondeling toe te lichten.

 3. Van de bezichtiging wordt een verslag opgemaakt.

Artikel 12.. Plaats en tijdstip zitting

 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de vergadering waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich in persoon of bij gemachtigde te laten horen.

 2. De voorzitter doet hiervan tijdig schriftelijke mededeling aan belanghebbenden en aan hun gemachtigden.

 3. De voorzitter nodigt voor het horen tevens een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan uit en stelt hem/haar in de gelegenheid een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven.

Artikel 13.. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14.. Openbaarheid zitting

 1. De zittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter of één van de aanwezige leden dit nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet en indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn, die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten.

 2. De zittingen van de sociale kamer zijn niet openbaar.

Artikel 15.. Handhaving orde

De voorzitter handhaaft de orde ter zitting. Wanneer de stilte of de orde op enigerlei wijze wordt verstoord is hij bevoegd de schuldige te doen verwijderen.

Artikel 16.. Schriftelijke verslaglegging

 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en wat ter zitting is voorgevallen.

 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 4. Het verslag verwijst naar de ter zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 17.. Nader onderzoek

 1. Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader advies wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend bestuursorgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 3. De leden van de commissie, het verwerend bestuursorgaan en belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het vorige lid bedoelde nadere informatie aan de secretaris van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 4. Op een nieuwe hoorzitting als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18. Raadkamer en advies

 1. Na afloop van de hoorzitting beraadslagen de voorzitter en de leden die de belanghebbenden hebben gehoord achter gesloten deuren over het door hen aan het bestuursorgaan uit te brengen advies.

 2. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en het wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 3. De adviezen worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen.

 4. Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 19.. Uitbrengen advies

 1. Het advies wordt, inclusief alle op de zaak betrekking hebbende stukken, zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan toegezonden.

 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7: 10 van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het betrokken bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 20.. Niet deelnemen aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, waarbij zij op enigerlei wijze direct of indirect zijn betrokken.

Artikel 21.. Vergoedingen

 1. De leden van de commissie genieten voor het bijwonen van vergaderingen een vergoedingsbedrag van € 148,00 per vergadering en voor hen te maken reis-en verblijfkosten een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de "Verordening geldelijke voorzieningen raads-en commissieleden".

 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel ontvangt de voorzitter van de commissie een vergoedingsbedrag per vergadering van € 178,00.

 3. De in de vorige leden genoemde bedragen worden verhoogd met hetzelfde indexcijfer als het presentiegeld van de gemeentelijke commissies, als bedoeld in de "Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006" wordt verhoogd.

Artikel 22.. Intrekking oude regeling

De Verordening inzake de behandeling van bezwaar-en beroepschriften 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 23.. Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2009.

Artikel 24.. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

Van 31 maart 2009.

De raad voorgenoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen