Verordening i.h.k.v. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (VWGA)

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening i.h.k.v. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (VWGA)
CiteertitelVerordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerptoegang verlenen tot antidiscriminatievoorzieningen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, artikel 2, tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-12-2009 n.v.t. Onbekend 15-12-2009 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2009 gelet op de artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen; besluit vast te stellen de volgende verordening;

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA).

 2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Artikel 2. Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 1. Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 2. Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

Artikel 3. Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgevingen / of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 1. Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 2. Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 4. Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 1. De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt verstrekt voor drie jaar.

 2. De algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 5. Indienen aanvraag

 1. De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periode van drie jaar.

 2. De aanvraag geschiedt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar.

 3. De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 6. De beschikking

 1. Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op Uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

 2. De beschikking is opgebouwd volgens fomat b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 7. Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 1. De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 2. De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

 3. De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 8. Definitieve vaststelling van de subsidie

 1. Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijkvast op 1 juni van het jaar na afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

 2. De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 3. Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 9. Bevoorschotting / afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

90 % van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de driejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend

10 % van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10. Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en / of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11. Vorming van reserves

 1. De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20 % van de jaarlijkse inkomsten.

 2. Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 12. Vervallen van eventuele eerdere subsidieafspraken

Bij in werking treden van deze verordening vervalt de inhoud van eventuele eerder gemaakte subsidiebeschikkingen met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA, voorzover zij de periode betreffen na ingaan van de verordening. Deze beschikkingen worden opgevat als beschikkingen bedoeld in artikel6, lid 2. Alleen het bedrag genoemd in de eerder afgegeven beschikking blijft gelden.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 december 2009.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening i.h.k.v. Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (VWGA)

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2009

De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen