Verordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeentelijke ombudsman

Opmerkingen m.b.t. de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht Titel 9.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2006 n.v.t. Nieuwe regeling 28-06-2005 Westvoornse Courant n.v.t.

Tekst van de regeling

Paragraaf 1.. Algemene bepalingen

Artikel 1.. Gemeentelijke ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman.

Artikel 2.. Benoeming en herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman
  1. Benoeming vindt slechts plaats nadat ten aanzien van de kandidaat-ombudsman of kandidaat-plaatsvervangend ombudsman een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven als bedoeld in de Wet op de justitiƫle documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.

  2. De raad besluit ten minste zes maanden voor afloop van de benoemingsperiode over het al dan niet herbenoemen van de ombudsman en diens plaatsvervanger.

Paragraaf 2.. Bekostiging

Artikel 3.. Bekostiging van de ombudsman

  1. De financiering van de ombudsman vindt plaats door middel van een jaarlijkse bijdrage in de kosten.

  2. De hoogte van deze bijdrage wordt gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente.

  3. Voor de vaststelling van het aantal inwoners, bedoeld in het tweede lid, geldt als peildatum 1 januari van het betreffende jaar.

  4. De ombudsman verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het verslag aan de raad, bedoeld in artikel 81 u, van de Gemeentewet.

Paragraaf 3. Taken en bevoegdheden

Artikel 4.. Klachten

  1. De ombudsman kan mondelinge klachten in behandeling nemen.

  2. Indien de ombudsman dit nodig acht, kan hij klagers behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van een klacht.

Paragraaf 4.. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6.. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006

Artikel 7.. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen