Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Westvoorne 2009

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Westvoorne 2009
CiteertitelVerordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Westvoorne 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpdwangsom niet tijdig beslissen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-06-2009 n.v.t. Onbekend 26-05-2009 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2009.

Volgnr. .

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

B E S L U I T:

Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Westvoorne 2009

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.

  beschikking op aanvraag: een beschikking op een aanvraag, als bedoeld in de artikelen 4:1 en 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, met inbegrip van een beslissing op bezwaar, als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 2. b.

  tijdig: het geven van een beschikking op aanvraag binnen de termijn die daarvoor geldt op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een bijzonder wettelijk voorschrift;

 3. c.

  wet: Algemene wet bestuursrecht of een bijzonder wettelijk voorschrift.

Artikel 2. Opschorting

 1. 1.

  De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan:

  1. a.

   de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, of

  2. b.

   de aanvrager mededeelt dat voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is.

 2. 2.

  De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort:

  1. a.

   gedurende de termijn van verlenging, die op grond van de wet mogelijk is,

  2. b.

   gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd,

  3. c.

   zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend, of

  4. d.

   zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.

 3. 3.

  In geval van overmacht deelt het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de aanvrager mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 4. 4.

  Indien de opschorting eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid,onderdelen c en d, zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.

Artikel 3. Verschuldigdheid van de dwangsom

 1. 1.

  Indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, verbeurt het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. De Algemene termijnenwet is op laatstgenoemde termijn niet van toepassing.

 2. 2.

  De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag.

 3. 3.

  De eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, is de dag waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen.

 4. 4.

  Indien de aanvraag elektronisch kon worden gedaan, is artikel 4:3a van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing op de ingebrekestelling.

 5. 5.

  Beroep tegen het niet tijdig geven van de beschikking schort de dwangsom niet op.

 6. 6.

  Geen dwangsom is verschuldigd indien:

  1. a.

   het bestuursorgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld,

  2. b.

   de aanvrager geen belanghebbende is, of

  3. c.

   de aanvraag kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

 7. 7.

  Indien er meer dan één aanvrager is, is de dwangsom aan ieder van de aanvragers voor een gelijk deel verschuldigd.

Artikel 4. Vaststellen en betalen van de dwangsom

 1. 1.

  Het bestuursorgaan stelt de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking vast binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was.

 2. 2.

  De betaling geschiedt binnen zes weken nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 5. Onverschuldigd betaalde dwangsommen

Het bestuursorgaan kan onverschuldigd betaalde dwangsommen terugvorderen voor zover na de dag waarop de beschikking, als bedoeld in artikel 4, is vastgesteld nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 6. Overgangsrecht

Deze verordening is niet van toepassing op het niet tijdig geven van een beschikking op aanvraag, ingediend voor het tijdstip waarop deze verordening in werking is getreden.

Artikel 7. Slotbepaling

 1. 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2009.

 2. 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Westvoorne 2009.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen