Verordening Duurzaamheidslening Westvoorne 2017

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Westvoorne 2017
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147, lid 1 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
06-03-2017 n.v.t. Onbekend 24-01-2017 Weekblad Westvoorne/ GVOP 149007/149757

Tekst van de regeling

Artikel

De raad van de gemeente Westvoorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2016, kenmerk 149007/149757;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening Westvoorne 2017

Artikel 1. Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 1. a)

  Aanvrager: een eigenaar<keuze_ eigenaar/bewoner>, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 2. b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

 3. c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 4. d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 5. e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 6. f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

  Artikel 2 Toepassingsbereik

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Westvoorne, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, een WOZ-waarde vertegenwoordigen van maximaal € 350.000,-- en voor 2000 zijn gebouwd.

  Artikel 3 Budget

  In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Westvoorne jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

  Artikel 4 Bevoegdheid college

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

  Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

  1. 1.

   Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend maatregelen die opgenomen zijn in de lijst van maatregelen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening.

  2. 2.

   Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

  Artikel 6 Aanvraag

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

  1. 1.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  2. 2.

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

  3. 3.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

  1. 1.

   Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

  2. 2.

   Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

  3. 3.

   Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

  4. 4.

   Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

  5. 5.

   Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

  6. 6.

   Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

  Artikel 8 Afwijzen aanvraag

  Het college wijst een aanvraag af, indien:

  1. 1.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  2. 2.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  3. 3.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

  4. 4.

   de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

  5. 5.

   naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

  Artikel 9 Beleidsdoelen

  Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  1. a)

   een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

  2. b)

   het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

  Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

  1. 1.

   De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

  2. 2.

   SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

  Artikel 11 Voorwaarden SVn

  Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Westvoorne en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

  Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

  1. 1.

   De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

  2. 2.

   In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan maximaal bedrag € 25.000,-> (inclusief BTW).

  3. 3.

   Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

  Artikel 13 Bouwkrediet

  Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

  Artikel 14 Nadere regels

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

  Artikel 15 Hardheidsclausule

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

  Artikel 16 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

  Artikel 17 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Westvoorne 2017”.

  Aldus vastgesteld te Rockanje op 24 januari 2017.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen