Tarievenverordening accommodaties 2016

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingTarievenverordening accommodaties 2016
CiteertitelTarievenverordening accommodaties 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2016 n.v.t. Onbekend 15-12-2015 Weekblad Westvoorne 120247/120286

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2015

Nr. 120247/120286

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, Dwarsweg 21 Rockanje, Cultureel centrum De Man, sport- en cultureel centrum de Merel.

(Tarievenverordening accommodaties 2016).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. 1.

  Accommodaties

  1. a.

   Sportcentrum De Meander De accommodatie aan de Vlinderslag 1,3,5 te Oostvoorne omvattende een sporthal, een oefenruimte en een overdekt zwembad.

  2. b.

   Sportcomplex Zwartelaan De veldsportaccommodatie aan de Zwartelaan te Oostvoorne omvattende 2 wedstrijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, een oefenhoek en een opstal.

  3. c.

   Sportcomplex Drenkeling De veldsportaccommodatie aan de Korteweg te Rockanje omvattende 2 wed- strijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, 1 wetraveld, een oefenveld en een opstal.

  4. d.

   Sportcomplex 2e Slag De veldsportaccommodatie aan de 2e Slag te Rockanje omvattende 2 kunst- grashockeyvelden en een grasoefenstrook.

  5. e.

   Verenigingsgebouw De Remise De accommodatie aan de Pinnepot 9 te Oostvoorne, omvattende 1 werkplaats, opslagruimten en ruimten voor cursussen en verenigingsactiviteiten.

  6. f.

   Cultureel centrum De Man De accommodatie aan de Burg Letteweg 30 te Oostvoorne

  7. g.

   Dwarsweg 21 Rockanje De accommodatie aan de Dwarsweg 21 te Rockanje.

  8. h.

   Sport- en cultureel centrum De Merel De accommodatie aan de Dwarsweg 23 te Rockanje waarin ondergebracht een sportzaal en ruimten voor verenigingsgebruik en voor amateuristische kunstbeoefening.

 2. 2.

  Wijze van gebruik

  1. a.

   Zwemabonnement deelname aan zwemles, aqua-fit activiteit, aqua-wellness en therapeutisch zwemmen welke per kalendermaand in rekening wordt gebracht; bij de eerste aanmelding is hiervoor inschrijfgeld verschuldigd

  2. b.

   losse les éénmalige deelname aan zwemles, aqua-wellness, aqua-fit activiteit of thera- peutisch zwemmen

  3. c.

   toegangsbewijs zwembad bewijs van betaling voor het eenmalig deelnemen aan de op het toegangsbe- wijs vermelde activiteit

  4. d.

   10-badenkaart bewijs van betaling voor tien maal deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

  5. e.

   diplomazwemmen éénmalige deelname aan een examen als afsluiting van de deelname aan het leszwemmen

  6. f.

   per uur éénmalige huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten

  7. g.

   per uur per maand huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende één kalendermaand

  8. h.

   per uur per jaar huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende de periode van 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het daarop vol- gende jaar

  9. i.

   per dagdeel huur van een ruimte voor een ochtend (08.00-13.00 uur), middag (13.00-18.00 uur) of avond (18.00-23.00 uur) of een deel daarvan

  10. j.

   per seizoen huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode be- ginnend op 1 augustus van een kalenderjaar en eindigend op 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar gedurende tenminste 42 weken

  11. k.

   per kalenderjaar huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2. Wijze van betaling

 1. 1.

  Losse lessen, toegangsbewijzen zwembad, tien badenkaarten, gebruik per uur en gebruik per dagdeel zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 2. 2.

  Zwemabonnementen, gebruik per uur per maand en gebruik per dagdeel dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende nota.

 3. 3.

  Gebruik per uur per jaar, per seizoen en per kalenderjaar dient te worden voldaan in maximaal 4 termijnen waarvan de vervaldata zijn vermeld op de nota.

Artikel 3. Invordering

 1. 1.

  Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt éénmalig een herinnering gezonden.

 2. 2.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de herinnering genoemde betalingstermijn wordt éénmalig een aanmaning verzonden.

 3. 3.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de aanmaning genoemde betalingstermijn wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten verbonden aan aanmaning en invordering door een incassobureau worden aan de nalatige partij in rekening gebracht.

Artikel 4. Tarieven

 1. 1.

  De tarieven zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.

  Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting leggen burgemeester en wethouders een aan de wenselijk geachte ontwikkelingen aangepaste tarieventabel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 3. 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen of gebeurtenissen een afwijkend tarief vaststellen.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De Tarievenverordening accommodaties 2015 van 25 november 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat hij vrij van toepassing blijft voor de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  In afwachting in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 4. 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 5. 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Tarievenverordening accommodaties 2016.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 15 december 2015

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting Tarieventabel 2016 behorende bij de Tarievenverordening accommodaties 2016

Verhuur ten behoeve van sport is exclusief 6 % BTW

Op verhuur ten behoeve van culturele activiteiten is geen BTW van toepassing

1.Sportcentrum De Meander

1.1.Sporthal

1.1.1.per uur maandag t/m vrijdag(1 zaaldeel)

14,60

1.1.2.per uur zaterdag en zondag (1 zaaldeel)

19,95

1.1.3.per uur maandag t/m vrijdag (hele hal)

45,00

1.1.4.per uur zaterdag en zondag (hele hal)

49,05

1.1.5.per uur maandag t/m vrijdag (hele hal)

40,20

1.1.6.per uur zaterdag en zondag (hele hal)

44,20

1.1.7.per uur per jaar lichamelijke oefening

2.253,55

1.2.Oefenruimte

1.2.1.Ochtend (dagdeel)

67,15

1.2.2.Ochtend (per uur)

20,20

1.2.3.Ochtend (dagdeel seizoen)

46,90

1.2.4.Middag (dagdeel)

67,15

1.2.5.Middag (per uur)

20,20

1.2.6.Middag (dagdeel seizoen)

46,90

1.2.7.Avond (dagdeel)

99,35

1.2.8.Avond (per uur)

30,30

1.2.9.Avond (dagdeel seizoen)

62,25

1.2.10.Per dag

123,05

1.2.11.Per dag seizoen

85,15

1.3.Instructieruimte

1.3.1.Per dagdeel

26,70

1.3.2.Per uur

7,60

1.4.Zwembad

1.4.1.toegangsbewijzen zwembad

1.4.1.1.toegangsbewijs kinderen

2,83

1.4.1.2.toegangsbewijs volwassenen

3,30

1.4.1.3.toegangsbewijs baby/peuter zwemmen

3,54

1.4.1.4.toegangsbewijs personen 55 jaar en ouder

2,83

1.4.1.5.toegangsbewijs senioren aqua gym

3,30

1.4.1.6.toegangsbewijs gezins-zwemmen jeugd

2,83

1.4.1.7.toegangsbewijs gezins-zwemmen volwassenen

3,54

1.4.2.10 badenkaarten

1.4.2.1.10-badenkaart kinderen

25,47

1.4.2.2.10-badenkaart volwassenen

30,19

1.4.2.3.10-badenkaart baby/peuter zwemmen

31,84

1.4.2.4.10-badenkaart 55 jaar en ouder

25,47

1.4.2.5.10-badenkaart senioren aqua gym

29,72

1.4.2.6.10-badenkaart gezins-zwemmen jeugd

25,47

1.4.2.7.10-badenkaart gezins-zwemmen volwassenen

31,84

1.4.3.zwemabonnementen leszwemmen

1.4.3.1.A diploma per maand

38,11

1.4.3.2.B diploma per maand

38,11

1.4.3.3.C diploma per maand

33,35

1.4.3.4.Zwemles A en B diploma per les

10,47

1.4.3.5.Zwemles C diploma per les

9,01

1.4.3.6.Alle diploma’s (per keer)

18,87

1.4.3.7.Zwemvaardigheid per maand

22,74

1.4.3.8.Snorkelen per maand

22,74

1.4.3.9.Survival per maand

22,74

1.4.3.10.Seal duiken kinderen

216,47

1.4.3.11.Inschrijfgeld

15,28

1.4.3.12.Zwemles volwassenen per les

10,47

1.4.3.13.Privé zwemles per les

38,11

1.4.3.14.Privé zwemles per les 2 kinderen samen

57,17

1.4.3.16.Masterseal € 183,96

1.4.4.zwemabonnementen aqua-fit

1.4.4.1.Therapeutisch zwemmen per maand

33,35

1.4.4.2.Aqua-fit per maand

20,47

1.4.4.3.Aqua-fit 2 maal per week, per maand

33,35

1.4.4.4.Spinning per maand

33,35

1.4.4.5.1 maal aquafit en 1 maal spinning per week

42,88

1.4.4.6.Onbeperkt sporten per maand

38,11

1.4.4.7.Fitkids

20,80

1.4.4.8.Inschrijfgeld

15,28

1.4.4.9 Zwemmen naar gezond gewicht volwassenen € 25,71

1.4.5.losse lessen

1.4.5.1.Aqua-fit per les

6,98

1.4.5.2.Therapeutisch zwemmen per les

9,91

1.4.6.Pakketten (per maand)

1.4.6.1.Pakket A (therapeutisch zwemmen/ aquafietsen, vrijzwemmen en zwemmen naar gezond gewicht)

47,64

1.4.6.2.Pakket B (3 keer therapeutisch zwemmen)

61,93

1.4.6.3.Pakket C (1 keer aquafit en 1 keer aquafietsen)

40,00

1.4.6.4.Pakket D (vrijzwemmen, aquafit doelgroepen en zwemmen naar gezond gewicht)

42,88

1.4.6.5.Pakket E (aquavaria/joggen en vrijzwemmen)

42,88

1.4.6.6.Pakket F (2 keer aquavaria/joggen en partner pas)

40,00

1.4.6.7.Pakket G (2 keer therapeutisch zwemmen)

45,75

1.4.6.8.Pakket H 2 keer aquavaria/joggen en spinning)

55,28

1.4.6.9.Pakket I (2 keer trimzwemmen)

33,35

1.4.7.Gezinszwemmen

1.4.7.1.Losse kaart jeugd

2,83

1.4.7.2.10 baden kaart jeugd

25,47

1.4.7.3.Losse kaart volwassenen

3,30

1.4.7.4.10 badenkaart volwassenen

30,19

1.4.8.Onbeperkt sporten

1.4.8.1.Aqua varia, Aqua joggen en vrijzwemmen

37,17

1.4.9.Sporten met blessure

1.4.9.1.10 badenkaart

37,64

1.4.10.verhuur zwembad verenigingen

1.4.10.1.per uur per jaar zwembad vereniging

3.788,68

1.4.10.2.per uur inclusief toezicht

119,81

1.4.10.3.per uur exclusief toezicht

97,17

1.4.11.verhuur zwembad overig

1.4.11.1.per uur per jaar

4.838,68

1.4.12.Schoolzwemmen

1.4.12.1.per uur per jaar

4.306,60

1.4.12.2.per uur

100,94

2.Sportcomplex Zwartelaan per jaar

17.570,00

3.Sportcomplex Drenkeling per jaar

16.352,00

4.Sportcomplex 2e Slag per jaar

18.665,00

5.Verenigingsgebouw De Remise

5.1.St. Hobbywerkplaats per jaar

3.389,00

5.2.Voornse Modelspoor Vereniging per jaar

1.903,00

5.3.VU per jaar

1.768,00

5.4.St. Cultevo per jaar

2.765,00

5.5.Vogelvereniging De Siervogel per jaar

77,00

6.Cultureel Centrum De Man

6.1.gebruik < 20 keer per jaar

6.1.1.Burchtzaal (dagdeel)

144,00

6.1.2.Burchtzaal (per uur)

40,40

6.1.3.Polderzaal (dagdeel)

77,95

6.1.4.Polderzaal (per uur)

25,25

6.1.5.Duinzaal (dagdeel)

34,70

6.1.6.Duinzaal (per uur)

15,15

6.1.7.Strandzaal (dagdeel)

30,35

6.1.8.Strandzaal (per uur)

13,70

6.2.gebruik > 20 keer per jaar

6.2.1.Burchtzaal (dagdeel)

80,75

6.2.2.Burchtzaal (per uur)

25,25

6.2.3.Polderzaal (dagdeel)

52,00

6.2.4.Polderzaal (per uur)

17,70

6.2.5.Duinzaal (dagdeel)

28,10

6.2.6.Duinzaal (per uur)

12,65

6.2.7.Strandzaal (dagdeel)

24,60

6.2.8.Strandzaal (per uur)

13,65

6.3.Jongerencentrum De Chill, per jaar

6.343,80

7.Sport en cultureel centrum De Merel

Sportzaal

7.1.1.Sportzaal per uur

26,85

7.1.2.Lichamelijke oefening per uur per jaar

3.091,35

7.2.Culturele zalen

7.2.1.Zaal 1 (dagdeel)

36,45

7.2.2.Zaal 1 (per uur)

12,65

7.2.3.Zaal 2 (dagdeel)

28,85

7.2.4.Zaal 2 (per uur)

10,10

7.2.5.Zaal 3 (dagdeel)

22,05

7.2.6.Zaal 3 (per uur)

8,25

7.2.7.Zaal 4 (dagdeel)

22,05

7.2.8.Zaal 4 (per uur)

8,25

7.2.9.Combi zaal 1-2 (dagdeel)

54,30

7.2.10.Combi zaal 1-2 (per uur)

17,70

7.2.11.Combi zaal 3-4 (dagdeel)

29,15

7.2.12.Combizaal 3-4 (per uur)

10,10

7.2.13.Combi zaal 2-3-4 (dagdeel)

43,25

7.2.14.Combi zaal 2-3-4 (per uur)

15,15

7.2.15.Combi zaal 1-2-3-4 (dagdeel)

89,95

7.2.16.Combi zaal 1-2-3-4 (per uur)

25,25

 1. 8.

  Dwarsweg 21 (voormalige bibliotheek)

 2. 8.

  1 Zaal (dagdeel) € 59,10

 3. 8.

  2 Zaal (per uur) € 16,60

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 15 december 2015

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen