Regeling instelling, samenstelling en bevoegdheden van de markt-commissie

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingRegeling instelling, samenstelling en bevoegdheden van de markt-commissie
CiteertitelRegeling markt-commissies
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
27-11-2014 n.v.t. Onbekend 04-12-2014 Weekblad Westvoorne Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel

Regeling instelling, samenstelling en bevoegdheden van de marktcommissie

Burgemeester en wethouders van Westvoorne, bijeenkomend in de vergadering van 11 november 2014:

Gelet op de wensen van de ondernemers op de weekmarkt om de markten verder gezamenlijk te ontwikkelen:

Gelet op artikel 14 van de Markt- en standplaatsverordening Westvoorne 2012 waarin is bepaald dat het college de bevoegdheid heeft om een adviescommissie ten behoeve van marktaangelegenheden in te stellen.

B E S L U I T E N:

De volgende regeling vast te stellen voor de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de marktcommissie:

Artikel 1. Marktcommissie

Er is een vaste commissie van advies voor de weekmarkten in de gemeente Westvoorne, hierna te noemen de ‘marktcommissie’.

Artikel 2. Advies aan burgemeester en wethouders

De marktcommissie adviseert burgemeester en wethouders op hun verzoek of uit eigen beweging over aangelegenheden die betrekking hebben op de weekmarkten.

Artikel 3. Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de werkwijze van de marktcommissie.

Artikel 4. Samenstelling marktcommissie

 1. 1.

  De marktcommissie bestaat uit de volgende leden:

  1. a.

   een voorzitter;

  2. b.

   een, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, ambtelijk secretaris;

 1. c.

  de marktmeester(s);

 2. d.

  vijf marktkooplieden waarvan minimaal één vertegenwoordiger een standplaats op de weekmarkt van Oostvoorne heeft;

  1. 2.

   De mogelijkheid bestaat, indien de genoemde organen hiervoor kiezen, dat de volgende leden onderdeel uitmaken van de marktcommissie:

 3. a.

  een vertegenwoordiger namens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, aangewezen door genoemde vereniging;

 4. b.

  een vertegenwoordiger van de omliggende winkeliers uit Oostvoorne en/of Rockanje, aan te wijzen door het Ondernemers Platform Westvoorne.

  1. 3.

   Voor bepaalde, de marktcommissie ter beoordeling staande onderwerpen, kunnen deskundigen als adviseur voor de vergadering worden uitgenodigd.

Artikel 5. Voorzitter

 1. 1.

  De marktcommissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 2. 2.

  De voorzitter tekent de stukken die namens de marktcommissie uitgaan.

 3. 3.

  Bij verhindering van de voorzitter treedt een ander lid van de marktcommissie op als waarnemend voorzitter.

Artikel 6. Secretaris

 1. 1.

  Als secretaris van de marktcommissie treedt op een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar, zoals genoemd in artikel 4, eerste lid, onder b.

 2. 2.

  De secretaris heeft in de vergadering van de marktcommissie een adviserende rol.

 3. 3.

  De secretaris maakt een verslag van de beraadslagingen van de marktcommissie en brengt dit ter kennis aan het college van burgemeester en wethouders.

 4. 4.

  De secretaris zendt het verslag van de beraadslagingen van de marktcommissie naar de leden van de commissie.

Artikel 7. Vergoeding

 1. 1.

  De leden van de marktcommissie ontvangen als zodanig geen vergoeding.

 2. 2.

  Indien er deskundigen als adviseur uitgenodigd worden voor een vergadering, ontvangen deze geen vergoeding.

Artikel 8. Zittingstermijn

De zittingstermijn van de leden van de marktcommissie is als volgt:

 1. 1.

  De zittingstermijn voor de leden genoemd in artikel 4, eerste lid onder b en c eindigt na beëindiging van de functie binnen de gemeente Westvoorne op grond waarvan zij zitting hebben in de marktcommissie. Daarnaast zijn deze leden bevoegd om hun eigen lidmaatschap op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 2. 2.

  De zittingstermijn voor de leden zoals genoemd in artikel 4, eerste lid, onder a en d eindigt op de dag van het aftreden van de gemeenteraad. Deze leden behouden hun functie als lid van de commissie echter totdat in hun opvolging is voorzien. Daarnaast zijn deze leden bevoegd om hun eigen lidmaatschap op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 3. 3.

  De zittingstermijn voor de leden zoals genoemd in artikel 4, eerste lid, onder a en d eindigt op de dag dat zij geen vaste marktvergunning voor een weekmarkt in Westvoorne meer hebben.

 4. 4.

  De zittingstermijn voor de leden genoemd in artikel 4, tweede lid onder a eindigt als een voorstel daartoe wordt ingediend door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Daarnaast zijn deze leden bevoegd om hun eigen lidmaatschap op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 5. 5.

  De zittingstermijn voor de leden genoemd in artikel 4, tweede lid onder b eindigt als een voorstel daartoe wordt ingediend door het Ondernemers Platform Westvoorne. Daarnaast zijn deze leden bevoegd om hun eigen lidmaatschap op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 6. 6.

  De voorzitter is bevoegd een voorstel te doen tot het beëindigen van de zittingstermijn (van één van de leden). Bij meerderheid van stemmen door de commissie wordt dit voorstel overgenomen.

Artikel 9. Vergaderingen

 1. 1.

  De marktcommissie vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of ten minste twee andere leden van de commissie aan de voorzitter hebben gemeld het nodig te oordelen. Als een vergadering is gevraagd door het vereiste aantal leden wordt deze binnen twee weken gehouden.

 2. 2.

  De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit voor de vergadering.

 3. 3.

  De uitnodiging wordt, met vermelding van agendapunten, een week voor het houden van de vergadering aan de leden toegestuurd.

 4. 4.

  De vergaderingen van de marktcommissie zijn openbaar.

 5. 5.

  De deuren worden gesloten wanneer tenminste twee leden van de commissie hierom vragen of dit door de voorzitter nodig wordt geacht. Van de vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt vertrouwelijk aan de leden van de marktcommissie toegezonden.

 6. 6.

  De besluitvorming van de marktcommissie geschiedt bij meerderheid van stemmen.

 7. 7.

  De leden van de marktcommissie, uitgezonderd de adviseurs en de secretaris, hebben in de vergadering ieder één stem.

 8. 8.

  Wanneer in de vergadering van de marktcommissie de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 9. 9.

  Een lid van de marktcommissie neemt niet deel aan een stemming over een aangelegenheid die alleen hem rechtstreeks of persoonlijk aangaat.

 10. 10.

  Een stemming is alleen geldig, als meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en aan de stemming heeft deelgenomen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling marktcommissie.

Aldus besloten in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Westvoorne,

Wim van Noord Peter de Jong

gemeentesecretaris burgemeester

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen