Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingMaatregelenverordening Wet Werk en Bijstand
CiteertitelMaatregelenverordening Wet Werk en Bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatregelenverordening Wet Werk en Bijstand

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en artikel 18 van de Wet Werk en Bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-12-2004 n.v.t. Onbekend 26-10-2004 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Maatregelenverordening

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en artikel 18 van de Wet werk en bijstand;

B E S L U I T:

Per 15 december 2004 vast te stellen, de Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand,

Artikel 1.. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. de wet: de Wet Werk en Bijstand (WWB);

 2. algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de wet;

 3. bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de wet;

 4. bijstand: algemene en bijzondere bijstand;

 5. bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet;

 6. langdurigheidstoeslag: de langdurigheidstoeslag bedoeld in artikel 5, onderdeel e, van de wet;

 7. maatregel: het verlagen van de bijstand of de langdurigheidstoeslag op grond van artikel 18, tweede lid, van de wet;

 8. het college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne.

 9. de verordening: maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand

Artikel 2.. Het opleggen van een maatregel
 1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel de uit de wet of de artikelen 28, tweede lid, of artikel 29, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, waaronder begrepen het zich jegens het college zeer ernstig misdragen, wordt overeenkomstig deze verordening een maatregel opgelegd.

 2. Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij verkeert.

Hoofdstuk 2. Niet nakomen van de arbeidsverplichtingen

Artikel 9.. Indeling in categorieën

Gedragingen van belanghebbenden waardoor de verplichting op grond van artikel 9 van de wet niet of onvoldoende is nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 1. Eerste categorie:

  1. het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;

  2. het niet ondertekenen of het niet aan het college verstrekken van een bijlage bij het besluit tot toekenning of voortzetting van de bijstand.

 2. Tweede categorie:

  1. het in de periode voorafgaand aan de bijstandsverlening en/of de periode gedurende de bijstandsverlening niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te aanvaarden;

  2. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.

 3. Derde categorie:

  1. gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren;

  2. het niet of in onvoldoende mate gebruikmaken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b en artikel 10, eerste lid van de wet, waaronder begrepen sociale activering.

 4. Vierde categorie:

  1. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid;

  2. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;

  3. het niet of in onvoldoende mate gebruikmaken van een door het college aangeboden voorziening als omschreven in het derde lid onder b van de verordening én deze gedraging heeft geleid tot voortijdige beëindiging van het traject.

Artikel 10.. Hoogte en duur van de maatregel

1.Onverminderd artikel 2, tweede lid van de verordening, wordt de maatregel vastgesteld op:

 1. vijf procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de eerste categorie;

 2. tien procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de tweede categorie;

 3. twintig procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de derde categorie;

 4. honderd procent van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de vierde categorie.

Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de inlichtingenplicht

Artikel 11.. Te laat verstrekken van gevraagde gegevens

Indien een belanghebbende de verplichting op grond van artikel 17 van de wet niet is nagekomen door informatie die van belang is voor de verlening van bijstand of de voortzetting daarvan niet binnen de door het college gestelde termijn te verstrekken, wordt met toepassing van artikel 54 van de wet een maatregel opgelegd van vijf procent van de bijstandsnorm gedurende een maand, onverminderd artikel 2, tweede lid van de verordening.

Artikel 12.. Verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen met gevolgen voor de bijstand
 1. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht bedoeld in artikel 17 van de wet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand, bedraagt de maatregel, onverminderd artikel 2, tweede lid van de verordening, tien procent van de bijstandsnorm, met een maximum van de verstrekte bijstand, gedurende de periode dat de gedraging heeft plaatsgevonden.

 2. Indien de maatregel niet of niet volledig kan worden opgelegd over de periode dat de gedraging heeft plaatsgevonden, wordt deze maatregel opgelegd met ingang van de eerst volgende kalendermaand nadat het college het besluit tot het opleggen van de maatregel heeft genomen.

Hoofdstuk 4.. Niet nakomen van overige verplichtingen.

Artikel 14.. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

 1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, wordt een maatregel opgelegd die wordt afgestemd op de periode dat de belanghebbende als gevolg van zijn gedraging eerder of langer recht heeft op bijstand.

 2. Onverminderd artikel 2, tweede lid, van de verordening wordt de maatregel op de volgend wijze vastgesteld:

  1. bij een periode van 3 maanden of korter: 10% van de bijstandsnorm gedurende één maand;

  2. bij een periode van 3 tot 6 maanden: 10% van de bijstandsnorm gedurende drie maanden;

  3. bij een periode van 6 maanden en langer: 10% van de bijstandsnorm gedurende maximaal 12 maanden.

 3. Indien sprake is van ernstig tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, kan het college besluiten de maatregel zwaarder vast te stellen, zowel in hoogte als in duur.

Hoofdstuk 5.. Slotbepalingen

Artikel 19.. Onvoorziene omstandigheden

 1. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 26 oktober 2004

De raad voornoemd,

de griffier,                                             de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen