Legesverordening en 1e wijziging van leges 2015

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingLegesverordening en 1e wijziging van leges 2015
CiteertitelLegesverodening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2015 n.v.t. Onbekend 10-12-2014 Weekblad Westvoorne en GVOP 100427/104796

Tekst van de regeling

Hoofdstuk

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015.

Raadsbesluit 2014

Nr. 100427/100489

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014

gelet op de artikelen 156 eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de paspoortwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. 1.

  “dag”: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 2. 2.

  “week”: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 3. 3.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 4. 4.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 5. 5.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 1. 1.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 2. 2.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 3. 3.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst , de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 1. 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke Ordening (grondexploitatiebeleid) zijn of worden verhaald;

 2. 2.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het activiteiten betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 5. Tarieven

 1. 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet

 3. 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

 1. 1.

  De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 2. 2.

  Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 1. 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  1. a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  2. b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 2. 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 1. 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 2. 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  1. a.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  2. b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  3. c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  4. d.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  5. e.

   onderdeel 1.9.5 (verklaring omtrent het gedrag);

  6. f.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 1. 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2014" met bijbehorende tarieven-tabel van 28/31 oktober 2013, nadien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorafgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 4. 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 5. 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2015".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 25 november 2014

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Hoofdstuk Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Westvoorne

Nr. 100427/100490

Hoofdstuk Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

Hoofdstuk Indeling tarieventabel

Titel 1 - Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

Hoofdstuk 13

Marktstandplaatsen/ventvergunningen

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 15

Kansspelen

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 18

Diversen

Titel 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3

Teruggaaf

Hoofdstuk 4

Advertentiekosten

Titel 3 - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Wet BIBOB

Hoofdstuk 5

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 - Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1.1- Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

347,70

Maandag t/m vrijdag van 16.30 tot 20.30 uur

543,35

1.1.1.2

Zaterdag van 11.00 tot 20.30 uur

1033,85

1.1.1.3

Zondag van 9.00 tot 10.00 uur

1033,85

1.1.1.4

In afwijking van het bovenstaande is het voltrekken van een huwelijk op maandag en woensdag van 9.00 tot 10.00 uur kosteloos

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het middels een eenmalig besluit aan te wijzen externe trouwlocatie naast de tarieven vermeld in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 Wanneer de externe trouwlocatie eerder is aangewezen en er zijn geen wijzigingen aan/ in de locatie wordt het tarief verlaagd met 50%

218,65

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de omzetting van partnerschap of huwelijk

347,70

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de benoeming voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van partnerschap door derden

180,00

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor de benoeming en beëdiging voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van partnerschap door derden

544,45

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek boven het normale bedrag

167,25

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek boven het normale bedrag

167,25

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschap boekje in een normale uitvoering

25,85

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschap boekje in een luxe uitvoering

47,70

1.1.5.3

een duplicaat als vermeld in 1.1.5.1

29,70

1.1.5.4

een duplicaat als vermeld in 1.1.5.2

54,15

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het laten spelen van een melodie door het carillon te Oostvoorne vermeerderd met 21% BTW

46,65

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,25

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het doen schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijke lijkschouwer als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging

1.1.9.1

indien de schouwing plaats vindt op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur

79,30

1.1.9.2

indien de schouwing plaats vindt op werkdagen tussen 20.00 uur en 8.00 uur, op zaterdagen, zon- of feestdagen

134,40

1.1.9.3

Voor het doen van een uitwendige lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer, voor zover het betreft het opmaken van een verslag met aandachtspunten naar aanleiding van een melding van een geval van euthanasie of hulpverlening bij zelfdoding

180,65

Hoofdstuk 1.2- Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1.

een nationaal paspoort,

1.2.1.1

voor en persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van de Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

52,95

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,05

Hoofdstuk 1.3- Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisseling van een rijbewijs van personen boven de 70 jaar met een geldigheid korter dan 5 jaar

22,60

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

Hoofdstuk 1.4- Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens betreffende één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 10 verstrekkingen

65,00

1.4.2.2.2

voor 50 verstrekkingen

300,00

1.4.2.2.3

voor 100 verstrekkingen

550,00

1.4.2.2.4

voor 500 verstrekkingen

1500,00

1.4.2.2.5

voor 1.000 verstrekkingen

2800,00

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie

1.4.3.1

ten name van één persoon

7,50

1.4.3.2

ten name van twee personen

12,00

1.4.3.3

vermeerderd voor de derde en elke volgende persoon met

4,00

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,40

Hoofdstuk 1.5- Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

7,50

Hoofdstuk 1.6 - Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1.1

per pagina, bij verstrekking op papier

5,10

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

4,40

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

29,10

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

5,10

Hoofdstuk 1.7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

128,70

1.7.1.2

een afschrift van de set productramingen

128,70

1.7.1.3

een afschrift van de begroting van een gemeentebedrijf of tak van dienst inclusief toelichting en bijlagen

41,60

1.7.1.4

Een afschrift van de gemeenterekening inclusief toelichting

128,70

1.7.1.5

Een exemplaar van de rekening van een gemeentebedrijf of tak van dienst

41,60

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.2.1

een afschrift van de besluitenlijsten van een raadsvergadering,

1.7.2.1.1

per vergadering

2,90

1.7.2.1.2

bij een abonnement met een geldigheid van een jaar

27,80

1.7.2.2

Preadviezen aan en besluiten van de raad, bij abonnement met een geldigheid van een jaar

1.7.2.2.1

indien afgehaald

61,05

1.7.2.2.2

indien toegezonden

81,65

1.7.2.3

de agenda’s sec van de vergaderingen van de raad en van de vergaderingen van de commissies

1.7.2.3.1

per vergadering

2,40

1.7.2.3.2

bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar

21,25

1.7.2.4

de stukken behorende bij de vergaderingen van de raadscommissies bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar

1.7.2.4.1

indien afgehaald

139,10

1.7.2.4.2

indien toegezonden

188,20

1.7.2.5

de agendastukken behorende bij de vergaderingen van de commissies, niet zijnde raadscommissies

1.7.2.5.1

per vergadering, indien afgehaald

2,55

1.7.2.5.2

per vergadering, indien toegezonden

3,65

1.7.2.5.3

bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar, indien afgehaald

12,20

1.7.2.5.4

bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar, indien toegezonden

18,10

1.7.2.6

Alle bedragen vermeld in hoofdstuk 7 worden verhoogd met 21% BTW

Hoofdstuk 1.8 - Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of scan van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoelt in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,60

1.8.1.1.2

in formaat anders dan A4 of kleiner

4,20

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoelt in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per lichtdruk

29,60

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke gebouwenregistratie

3,30

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

3,30

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

3,30

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

3,30

1.8.2.5

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

3,30

1.8.2.6

de kadastrale massale output

3,30

1.8.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

1.8.2.7.1

een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 vierde lid

16,95

1.8.2.7.2

een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens

8,25

1.8.2.7.3

Een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken

8,50

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

5,50

1.8.3.2

het relatiebestand adres/kadastraal perceel, per gelegde relatie

5,50

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

5,50

1.8.3.4

de gebouwenregistratie

5,50

Hoofdstuk 1.9 - Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het bewijs van Nederlanderschap

8,50

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

7,50

1.9.3

tot het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene die op dat stuk wordt bedoeld

7,50

1.9.4

tot het legaliseren van officiële stukken, per blad

7,50

1.9.5

het afgeven van een verklaring betreffende het gedrag, per stuk

30,50

1.9.6

het afgeven van een bewijs van in leven zijn

7,50

1.9.7

het afgeven van een internationaal geldige verklaring als bedoeld in 1.9.6

12,50

Hoofdstuk 1.10 - Gemeentearchief

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

2,20

1.10.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

4,20

Hoofdstuk 1.11 - Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring

35,55

1.11.2

tot het verrichten van een medische keuring tbv medische urgentie

160,00

Hoofdstuk 1.12 - Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

135,10

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

67,55

1.12.3

tot het verlenen van een tijdelijke onttrekkingsvergunning voor arbeidsmigranten via de huisvestingswet

25,80

Hoofdstuk 1.13 - Marktstandplaatsen/ ventvergunningen

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.13.1

Een vergunning tot het innemen van een standplaats

38,10

1.13.2

Een vergunning tot het in de gemeente venten of ter verkoop aanbieden op of langs de openbare weg

38,10

Hoofdstuk 1.14 - Winkeltijdenwet

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

38,50

Hoofdstuk 1.15 - Kansspelen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.15.1.1

voor één speelautomaat

81,60

1.15.1.2

voor twee speelautomaten

114,30

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

19,65

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

19,65

Hoofdstuk 1.16 - Telecommunicatie

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

161,70

1.16.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, evenals gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,75

1.16.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,75

1.16.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

80,75

1.16.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

80,75

1.16.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 1.17 - Verkeer en vervoer

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

45,35

1.17.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

41,25

1.17.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

29,40

1.17.4

tot een medische keuring voor het verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart

160,00

Hoofdstuk 1.18 - Diversen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.18.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,50

1.18.1.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën van stukken of scans van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.18.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,60

1.18.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

4,15

1.18.1.3

Kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.2.1 en 1.18.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

29,60

1.18.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

6,25

1.18.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,50

1.18.1.6

Informatie op cd, diskette of andere informatiedragers, per verzoek

7,50

Alle bedragen vermeld in hoofdstuk 18 worden verhoogd met 21% BTW

Titel 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2.1 - Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs, inclusief omzetbelasting, die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs, inclusief omzetbelasting, die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

sloopkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs, inclusief omzetbelasting, die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2.2 - Omgevingsvergunning

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.2.1

Bouwactiviteiten

2.2.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.1.1.1

indien de bouwkosten, afgerond op hele euro’s naar beneden, minder of gelijk zijn aan € 50.000 bedragen:

2,56%

met een minimum van

170,55

2.2.1.1.2

indien de bouwkosten, afgerond op hele euro’s naar beneden, € 50.001 t/m € 500.000 bedragen:

256,40

vermeerderd met:

2,06%

Van de bouwkosten

2.2.1.1.3

indien de bouwkosten, afgerond op hele euro’s naar beneden, € 500.001 of meer bedragen:

10516,55

vermeerderd met:

1,48%

van de bouwkosten voor het gedeelte boven de € 500.000

Welstandstoets

2.2.1.2

Voor het inwinnen van advies bij de Welstandscommissie zijn de volgende leges verschuldigd:

2.2.1.2.1

bouwkosten t/m € 4.000

55,85

2.2.1.2.2

bouwkosten van € 4.001 t/m € 25.000

51,75

te verhogen met

0,2%

van de bouwkosten

2.2.1.2.3

bouwkosten van € 25.001 t/m € 120.000

78,15

te verhogen met

0,11%

van de bouwkosten

2.2.1.2.4

bouwkosten van € 120.001 t/m € 230.000

124,85

te verhogen met

0,11%

van de bouwkosten

2.2.1.2.5

bouwkosten van € 230.001 t/m € 455.000

265,95

te verhogen met

0,06%

van de bouwkosten

2.2.1.2.6

bouwkosten van € 455.001 en hoger

501,40

te verhogen met

0,025%

van de bouwkosten

2.2.1.2.7

De welstandleges worden afgerond op € 5,00 naar boven

Beoordeling bodemrapport

2.2.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.2.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

641,10

2.2.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

641,10

2.2.1.3.3

Voor de beoordeling van een saneringsonderzoek

641,10

2.2.1.3.4

als voor de in artikel 2.2.1.3.1 tot 2.2.1.3.3 genoemde toetsing meer dan 4 mensuren nodig zijn, dan wel als het gaat om de beoordeling van een nader onderzoek, een saneringsverzoek, een saneringsplan, een evaluatieverslag dan wel een ander onderzoek wordt het bedrag verhoogd met deze extra kosten. Deze extra kosten moeten blijken uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting en moeten voorafgaande aan de toetsing aan belastingplichtige worden medegedeeld. Voor de toepassing van de genoemde toetsing wordt eerst begonnen op de 10e werkdag nadat de extra kosten aan de belastingplichtige is medegedeeld tenzij deze heeft aangegeven dat de aanvraag wordt ingetrokken.

Verplicht advies agrarisch deskundige

2.2.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische deskundige wordt beoordeeld:

1240,60

Advies natuur en landschap

2.2.1.5

Voor het inwinnen van advies op het gebied van natuur en landschap worden de daadwerkelijke kosten doorberekend, zoals deze op basis van een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting voorafgaand aan de aanvrager worden medegedeeld.

2.2.1.5.1

Als een begroting, bedoeld in artikel 5.2.1.5. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 10e werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze werkdag schriftelijk is ingetrokken

Advies inzake Wet Geluidhinder

2.2.1.6

Voor de vaststelling van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet Geluidhinder bedraagt het tarief:

1894,45

2.2.1.6.1

Voor het inwinnen van akoestisch onderzoek op basis van SRM 1

920,20

2.2.1.6.2

Voor het inwinnen van akoestisch onderzoek op basis van SRM 2

1418,40

Achteraf ingediende aanvraag

2.2.1.7

Het tarief vermeld in onderdeel 2.2.1.1 wordt, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit of wordt aangevangen met de bouw voordat de vergunning is verleend, verhoogd met:

200%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.2.2

Aanlegactiviteiten

2.2.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

49,85

alsmede

2,18%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

150,20

2.2.2.2

De tarieven vermeld in 2.2.1.3.1 t/m 2.2.1.6.2 zijn eveneens van toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.2.2.1 bedoelde aanvraag.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.2.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1:

2.2.3.1

Wanneer een (postzegel)bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 sub a of b van de Wet ruimtelijke ordening wordt opgesteld:

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1. verschuldigde bedrag

1026,05

2.2.3.1.1

Als voor de in artikel 2.2.3.1 genoemde planologische procedure meer dan 12 mensuren nodig zijn, wordt het bedrag verhoogd met deze extra kosten. Deze extra kosten moeten blijken uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting en moeten voorafgaande aan de toetsing aan betrokkene worden medegedeeld. Voor de toepassing van de onder 2.2.3.1 bedoelde planologische procedure wordt eerst begonnen op de 10e werkdag nadat de extra kosten aan betrokkene(n) zijn medegedeeld, tenzij deze heeft aangegeven dat de aanvraag wordt ingetrokken

De aan de artikel 2.2.3.1 en 2.2.3.1.1. verbonden bedragen worden niet in rekening gebracht, wanneer de kosten voor deze planologische procedure in het kader van een privaatrechtelijke overeenkomst en/of exploitatieplan worden verhaald.

2.2.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

252,55

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag;

2.2.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

252,55

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag;

2.2.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag;

1026,05

2.2.3.4.1

Als voor de in artikel 2.2.3.4 genoemde planologische procedure meer dan 12 mensuren nodig zijn, wordt het bedrag verhoogd met deze extra kosten. Deze extra kosten moeten blijken uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting en moeten voorafgaande aan de toetsing aan betrokkene worden medegedeeld. Voor de toepassing van de onder 2.2.3.4 bedoelde planologische procedure wordt eerst begonnen op de 10e werkdag nadat de extra kosten aan betrokkene(n) zijn medegedeeld, tenzij deze heeft aangegeven dat de aanvraag wordt ingetrokken

De aan de artikel 2.2.3.4 en 2.2.3.4.1. verbonden bedragen worden niet in rekening gebracht, wanneer de kosten voor deze planologische procedure in het kader van een privaatrechtelijke overeenkomst en/of exploitatieplan worden verhaald.

2.2.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

508,40

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag;

2.2.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

252,55

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag;

2.2.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

252,55

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag;

2.2.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

252,55

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag;

2.2.3.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

252,55

aanvullend op het op grond van onderdeel 2.2.1.1 verschuldigde bedrag.

2.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1026,05

2.2.4.2

Wanneer een (postzegel)bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 sub a of b van de Wet ruimtelijke ordening wordt opgesteld:

2.2.4.2.1

Als voor de in artikel 2.2.4.2 genoemde planologische procedure meer dan 12 mensuren nodig zijn, wordt het bedrag verhoogd met deze extra kosten. Deze extra kosten moeten blijken uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting en moeten voorafgaande aan de toetsing aan betrokkene worden medegedeeld. Voor de toepassing van de onder 2.2.4.3 bedoelde planologische procedure wordt eerst begonnen op de 10e werkdag nadat de extra kosten aan betrokkene(n) zijn medegedeeld, tenzij deze heeft aangegeven dat de aanvraag wordt ingetrokken

252,55

2.2.4.2.2

De aan de artikel 2.2.4.2 en 2.2.4.2.1. verbonden bedragen worden niet in rekening gebracht, wanneer de kosten voor deze planologische procedure in het kader van een privaatrechtelijke overeenkomst en/of exploitatieplan worden verhaald.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

2.2.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

252,55

2.2.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1026,05

2.2.4.4.1

Als voor de in artikel 2.2.4.4 genoemde planologische procedure meer dan 12 mensuren nodig zijn, wordt het bedrag verhoogd met deze extra kosten. Deze extra kosten moeten blijken uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting en moeten voorafgaande aan de toetsing aan betrokkene worden medegedeeld. Voor de toepassing van de onder 2.2.4.5 bedoelde planologische procedure wordt eerst begonnen op de 10e werkdag nadat de extra kosten aan betrokkene(n) zijn medegedeeld, tenzij deze heeft aangegeven dat de aanvraag wordt ingetrokken

De aan de artikel 2.2.4.4 en 2.2.4.4.1. verbonden bedragen worden niet in rekening gebracht, wanneer de kosten voor deze planologische procedure in het kader van een privaatrechtelijke overeenkomst en/of exploitatieplan worden verhaald.

2.2.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

508,40

2.2.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

252,55

2.2.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

252,55

2.2.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

252,55

2.2.4.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

252,55

2.2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.2.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

voor oppervlakten tot 100 m2

551,95

en voorts per 100 m2 of gedeelten daarvan boven de eerste 100 m2:

110,45

met een maximum van:

5519,50

2.2.5.2

indien het betreft een wijziging van geringe aard bedraagt het tarief:

198,70

2.2.6

Sloopactiviteiten

Vervallen

2.2.7

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoelt in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, zal vooraf, op basis van de aanvraag, een schriftelijke begroting worden verstrekt. Niet eerder wordt met de werkzaamheden begonnen dan nadat de belastingplichtige schriftelijk heeft medegedeeld met de begroting te kunnen instemmen.

2.2.7.1

Belastingplichtige is nooit meer verschuldigd dan de werkelijke kosten, zoals deze achteraf kunnen worden vastgesteld.

2.2.8

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoelt in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, zal vooraf, op basis van de aanvraag, een schriftelijke begroting worden verstrekt. Niet eerder wordt met de werkzaamheden begonnen dan nadat de belastingplichtige schriftelijk heeft medegedeeld met de begroting te kunnen instemmen.

2.2.8.1

Belastingplichtige is nooit meer verschuldigd dan de werkelijke kosten, zoals deze achteraf kunnen worden vastgesteld.

2.2.9

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoelt in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

40,30

2.2.10

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.2.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

252,55

2.2.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoelt in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

252,55

2.2.11

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

252,55

2.2.12

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld bedraagt het tarief:

2.2.12.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

252,55

2.2.12.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

252,55

2.2.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wet Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.13.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.2.13.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft;

2.2.14

Verklaring van geen bedenkingen

2.2.14.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

252,55

Hoofdstuk 2.3 Teruggaaf

2.3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.3.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken

50%

van de op grond van artikel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.7.1 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.3.2

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.3.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoelt in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 of 2.2.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

2.3.2.2

van de op grond van artikel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.7.1 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

2.3.4

Teruggaaf als gevolg van het niet ontvankelijk verklaren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.3.4.1

indien de aanvraag niet ontvankelijk is

90%

van de op grond van artikel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.7.1 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

Hoofdstuk 2.4 - Advertentiekosten

2.4

Voor bekendmakingen (via publicatieborden, plaatselijke en/of landelijke bladen) zijn per publicatie de volgende leges verschuldigd:

2.4.1

een publicatie betreffende een ingediende omgevingsvergunning

15,35

2.4.2

een publicatie betreffende een geweigerde, ingetrokken, fictieve, voor akkoord verklaarde omgevingsvergunning

15,35

2.4.3

een publicatie betreffende een procedure ex artikel 3.6, eerste lid onder a of b, of 3.38 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening

56,45

2.4.4

een publicatie betreffende een procedure ingevolge de Wet geluidhinder ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

120,95

2.4.5

een publicatie betreffende een procedure ex artikel 3.7 van de Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan.

709,70

2.4.6

een publicatie betreffende een procedure ex artikel 2.12, eerste lid onder a

72,50

onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning

Titel 3 - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 3.1 - Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

130,70

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

21,30

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging in het personeelsbestand in een bestaande vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

53,70

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, artikel 2.28 van de actuele APV voor:

een vergunning van een jaar (nieuwe onderneming)

243,15

een vergunning voor onbepaalde tijd (bestaande onderneming)

364,70

Hoofdstuk 3.2 - Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2.25 van de actuele APV, indien het betreft:

3.2.1.1

grootschalige evenementen, kermissen en circussen

160,00

wanneer advisering DCMR nodig is wordt het bedrag van 3.2.1.1 verhoogd met

116,60

wanneer advisering GHOR nodig is wordt het bedrag van 3.2.1.1 verhoogd met

70,20

3.2.1.2

kleinschalige evenementen, fancyfairs, bazars e.d.

39,30

3.2.1.3

Openbare filmvertoningen en andere vermakelijkheden, voor zover niet in deze verordening genoemd

19,65

3.2.1.4

een kennisgeving incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4.3. van de actuele APV:

19,65

Hoofdstuk 3.3 - Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning

3.3.1.1

voor een seksinrichting

750,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting, als bedoeld in artikel 3.15, van de actuele APV:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

272,10

Hoofdstuk 3.4 - Wet BIBOB

3.4

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag uitvoering wordt gegeven aan de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur, dan worden naast het bedrag van de aanvraag de volgende leges geheven

3.4.1

Intake en screening van het formulier met overlegde bescheiden( lichte toets)

51,00

3.4.2

Indien de screening van het formulier met overlegde bescheiden nader onderzoek noodzakelijk maakt (diepgaande toets)

477,30

3.4.3

Indien de BIBOB intake en screening aanleiding geven tot het vragen van advies bij het landelijk bureau BIBOB dan wordt onverminderd het gestelde in 3.4.1 en 3.4.2 een bedrag in rekening gebracht van

587,35

Hoofdstuk 3.5 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

3.5.1

een vergunning tot het na algemeen sluitingsuur in verband met een vermakelijkheid geopend houden van cafe’s en dergelijke inrichtingen, voor het eerste uur of een gedeelte daarvan, na het in de actuele APV vastgestelde uur

7,95

3.5.1.2

idem, voor ieder volgend uur of gedeelte daarvan

3,55

3.5.1.3

idem, indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

103,45

3.5.2

van een vergunning tot verkoop van vuurwerk

124,35

3.5.3

het beschikbaar stellen van een getuige van gemeentewege, per besteed kwartier of gedeelte daarvan

28,20

3.5.4

een vergunning, een vrijstelling of een andere beschikking op grond van de actuele APV, voor zover elders in deze tabel geen tarief is opgenomen

33,90

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 25 november 2014.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Hoofdstuk 1e Wijziging tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Westvoorne

Nr. 100427/104796

Hoofdstuk 1e Wijziging tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

Hoofdstuk 1.2 - Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1.

een nationaal paspoort,

1.2.1.1

voor en persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

67,10

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

67,10

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van de Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

67,10

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

53,05

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,30

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders

van 10 december 2014.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen