Het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingHet Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelGBA privacyreglement Gemeente Westvoorne
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerpPrivacyreglement

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens tevens Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
02-09-2008 n.v.t. Onbekend 16-09-2008 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

besluiten:

Het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Westvoorne vast te stellen

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 1. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 2. de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 3. verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 2 september 2008;

 4. basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 5. aangehaakte gegevens: in de Gemeentelijke Basisadministratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

 6. Gemeentelijke Basisadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens over de bevolking bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

 7. verantwoordelijke: degene die zeggenschap heeft over de Gemeentelijke Basisadministratie zijnde burgemeester en wethouders;

 8. beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de Gemeentelijke Basisadministratie;

 9. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie van de gemeente is opgenomen;

 10. ingezetene: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

 11. betrokkene: een ingezetene of een ingeschrevene;

 12. afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 13. binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 14. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene;

 15. protocol: het vastleggen van gegevensverstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie aan een afnemer of derde;

 16. telefoonboekgegevens: de gegevens als bedoeld in artikel 100 lid 2 van de wet.

Artikel 2. Beheer van de Gemeentelijke Basisadministratie

Beheerder van de Gemeentelijke Basisadministratie is Hoofd Burgerzaken.

Artikel 3. Toepasselijke regelgeving
 1. De Gemeentelijke Basisadministratie wordt zoveel mogelijk als een geheel, onder toepassing van de wet, behandeld.

 2. Ten aanzien van de onderwerpen waarover de wet en de Wet bescherming persoonsgegevens niet-gelijkluidende bepalingen hebben, wordt met betrekking tot de aangehaakte gegevens de Wet bescherming persoonsgegevens toegepast.

Hoofdstuk 2. DOEL EN INHOUD VAN DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE

Artikel 4. Doelstellingen met betrekking tot de Gemeentelijke Basisadministratie

 1. De Gemeentelijke Basisadministratie heeft tot doel:

  1. gegevens te verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan burgers en het uitvoeren van bij of krachtens wet opgelegde taken;

  2. gegevens te verwerken ter uitvoering van de door het gemeentebestuur opgedragen taken;

  3. informatie te leveren aan afnemers en derden, slechts voorzover dezen daar recht op hebben.

 2. De aangehaakte gegevens worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van gemeentelijke taken.

Hoofdstuk 3. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Artikel 8. Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie

 1. Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie hebben:

  1. de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van Bureau Burgerzaken;

  2. de aangewezen medewerkers van binnengemeentelijke afnemers.

 2. De in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 3. Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Hoofdstuk 4. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19. Beveiliging

 1. De verantwoordelijke treft maatregelen ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging.

 2. De verantwoordelijke beschrijft de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot systeembeheer, applicatiebeheer, gegevensbeheer, informatiebeheer en privacybeheer.

Sluiting

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 juli 2008.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne,

de secretaris, de burgemeester

De heer P.E. de Jong De heer mr. J.M.C. Postema

Toelichting

De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens aan organen van de gemeente en verstrekkingen aan afnemers of derden buiten het GBA stelsel om in een eigen gemeentelijke regeling moeten worden uitgewerkt.

Bovendien heeft de gemeente een aantal persoonsgegevens aan de GBA “aangehaakt” voor gebruik binnen de gemeente.

Er is op 2 september 2008 een nieuwe verordening vastgesteld waarin de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders aanwijst om in een apart reglement deze zaken te regelen. 

 

Door dit reglement in werking te laten treden voldoet de gemeente aan alle gestelde eisen op dit punt.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen