Erfgoedverordening gemeente Westvoorne 2008

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingErfgoedverordening gemeente Westvoorne 2008
CiteertitelErfgoedverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerprijks- en gemeentelijke monumenten

Opmerkingen m.b.t. de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149 en Monumentenwet 1988, artikelen 12, 14, 15 en 38

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-01-2009 n.v.t. Onbekend 25-11-2008 Westvoornse Courant geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Westvoorne; gezien het voorstel van het college van ………..; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988;

besluit:

vast te stellen de volgende Erfgoedverordening gemeente Westvoorne 2008;

Hoofdstuk 1.. Algemeen

Artikel 1.. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. Gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen:

  1. zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid,

  betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;

  1. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak bedoeld onder 1;

 1. gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als gemeentelijk monument aangewezen zaken of terreinen bedoeld in onderdeel a;

 2. beschermd rijksmonument: onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

 3. monumentencommissie: de op basis van art.15, lid 1 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid;

De begripsbepalingen onder e tot en met n worden van toepassing na vaststelling van de bepalingen over instandhouding van archeologische terreinen.

 1. beschermd gemeentelijk dorpsgezicht: een groep van onroerende zaken die van algemeen belang is wegens haar schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel haarwetenschappelijke of cultuurhistorische waarde;

 1. beschermd gemeentelijk dorpsgezicht: dorpsgezicht dat door het college van burgemeester en wethouders als zodanig ingevolge artikel 13 van deze verordening is aangewezen;

 1. lijst van beschermde gemeentelijke dorpsgezichten:

  de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht aangewezen gebieden;

Hoofdstuk 2.. Aanwijzing gemeentelijke monumenten

Artikel 2.. Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3.. De aanwijzing tot gemeentelijk monument
Artikel 4.. Voorbescherming

Met ingang van de datum waarop de eigenaar van een monument de kennisgeving van het voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument ontvangt tot het moment dat de aanwijzing en registratie als bedoeld in artikel 7 plaatsvindt, dan wel vaststaat dat het monument niet wordt geregistreerd, zijn de artikelen 10 tot en met 12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit
 1. De monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek van het college.

 2. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van het advies van de monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 16 weken na de adviesaanvraag.

Hoofdstuk 3.. Instandhouding van gemeentelijke monumentale zaken

Artikel 10.. Instandhoudingbepaling

 1. Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te beschadigen of te vernielen.

 2. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

  1. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

  1. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

 3. Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden niet indien het bevoegd gezag nadere regels stelt met betrekking tot de wijze waarop werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 4.. Gemeentelijke dorpsgezichten

Artikel 15.

 • Burgemeester en wethouders kunnen na overleg met de betreffende raadscommissie een dorpsgezicht aanwijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht.

 • Voordat burgemeester en wethouders over de aanwijzing een besluit nemen vragen zij advies aan de Monumentencommissie.

 • De aanwijzing kan geen dorpsgezicht betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 35 van de Monumentenwet 1988.

 • Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum van ontvangst van het advies van de Monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 16 weken na de adviesaanvraag aan de commissie.

 • Burgemeester en wethouders registreren het beschermd gemeentelijk dorpsgezicht op de lijst van beschermde gemeentelijke dorpsgezichten.

 • De lijst van beschermde gemeentelijke dorpsgezichten bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van aanwijzing, de gebiedsaanwijzing van het beschermd dorpsgezicht en een beschrijving van de daarin vervatte cultuurhistorische waarden.

 • Hoofdstuk 5.. Rijksmonumenten

  Artikel 18.. Vergunning voor beschermd rijksmonument

  1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie.

  2. De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

  Hoofdstuk 6.. Overige bepalingen

  Artikel 19.. Schadevergoeding

  1. Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het college hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe, indien de schade in relatie staat tot:

   1. de weigering van het college een vergunning als bedoeld in artikel 10 te verlenen;

   2. de voorschriften door het college verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 10;

   3. de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 10, derde lid;

  Hoofdstuk 7.. Slotbepalingen

  Artikel 22.. Intrekken oude regeling

  De Monumentenverordening gemeente Westvoorne 2002 wordt ingetrokken.

  Artikel 23.. Overgangsrecht
  1. De op grond van de onder artikel 22 ingetrokken verordening aangewezen en geregistreerde gemeentelijke monumenten, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

  2. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 22 ingetrokken verordening.

  Sluiting

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2008

  De voorzitter, De griffier,

  Raad in beeld

  U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

  U kunt vergaderingen raadplegen.

  Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

  Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

  Representatie BenW

  Representatielijst college

  Organisatie
  U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen