Controleverordening gemeente Westvoorne 2008

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingControleverordening gemeente Westvoorne 2008
CiteertitelControleverordening gemeente Westvoorne 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpControle financieel beheer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 213 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-04-2008 n.v.t. Onbekend 04-03-2008 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel

GEMEENTE WESTVOORNE

Raadsbesluit 2008. Volgnr. 14b.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2008;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

BESLUIT:

vast te stellen:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Westvoorne.

Artikel 1.. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. accountant

een door de raad benoemde:

 1. registeraccountant, of

 2. accountant-administratieconsuient met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant­administratieconsulenten, of

 3. organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 1. accountantscontrole

de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening, uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant van:

 1. het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

 2. het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

 3. het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

 4. de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ge­steld op grond van het zesde lid van artikel 213, lid 6 Gemeentewet, in acht worden geno­men.

 1. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole

het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante geldende wet-en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

 1. deelverantwoording

een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke afdeling binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

Artikel 2.. Opdrachtverlening accountantscontrole

Artikel 3.. Informatieverstrekking door college

Artikel 4.. Inrichting accountantscontrole

Artikel 5.. Toegang tot informatie

Artikel 6.. Overige controles en opdrachten

Artikel 7.. Rapportering

 1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de ac­countant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbe­heer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, het hoofd van de afdeling waar de ambtenaar werkzaam is, de (concern-)controller en het hoofd financiën dan wel an­dere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de raad door de accountant aan het college voorgelegd met de mogelijkheid voor het college om op deze stukken te reageren.

 4. Desgewenst licht de accountant, op verzoek van de raad, voorafgaand aan de raads­behandeling van de jaarstukken, het verslag van bevindingen toe aan (een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van) de raad.

Artikel 8.. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 april 2008.

Artikel 9.. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Controleverordening gemeente Westvoorne 2008".

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 4 maart 2008.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen