Besluit uitgifte parkeervergunningen Westvoorne 2017

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingBesluit uitgifte parkeervergunningen Westvoorne 2017
CiteertitelBesluit uitgifte parkeervergunningen Westvoorne 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRegelgeving rondom de parkeervergunningen binnen gemeente Westvoorne

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3, tweede lid, van de Parkeerverordening Westvoorne 2017 en artikel 2 lid b van de Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-03-2017 n.v.t. Onderscheid doorgevoerd tussen bewonersvergunningen en vergunningen voor aanvragers van buiten de gemeente. 07-03-2017 Weekblad Westvoorne/GVOP Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel

Besluit uitgifte parkeervergunningen Westvoorne 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen;

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Parkeerverordening Westvoorne 2017;

gelet op artikel 2 lid b van de Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening;

Besluit:

vast te stellen het Besluit uitgifte parkeervergunningen 2017.

Artikel 1.. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. a)

  parkeerschijfzone: parkeerplaatsen waar een parkeerduurbeperking van kracht is en die zijn ingericht conform artikel 25 van het RVV 1990;

 2. b)

  belanghebbendenparkeerplaats: een parkeerplaats die:

 3. i.

  is aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

 4. ii.

  gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 5. c)

  parkeerlocatie: een parkeerlocatie als bedoeld in de Tarieventabel bij de Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening en een aangeduide parkeerlocatie op de overzichtskaart bij het Besluit betaald parkeren 2017, 1e herziening;

 6. d)

  parkeerrestrictie: verkeersmaatregelen – niet zijnde betaald parkeren - waarmee beperkingen opgelegd worden ten aanzien van wie, wanneer (op welke momenten) en onder welke voorwaarden (tijdelijk) ergens mag parkeren;

 7. e)

  parkeerplaats op eigen terrein: een minimale vrije ruimte om te parkeren op eigen grond met een afmeting van tenminste 5,00 meter in de lengte en met een minimale breedte van 3,00 meter, gelegen voor, naast en/of achter de woning;

 8. f)

  uitgifteplafond: het maximaal te verlenen aantal parkeervergunningen per parkeerlocatie;

Artikel 2.. Regels ten aanzien van het aanvragen van een parkeervergunning

 1. 1.

  Bij de aanvraag van een parkeervergunning moeten ten minste de naam en het woon- of vestigingsadres (afhankelijk van het type vergunning) worden overlegd.

 2. 2.

  Gevraagde informatie dient aanvrager naar waarheid aan te leveren of in te vullen. Er vindt een actieve controle plaats op de aangeleverde informatie en op het voldoen aan gestelde criteria, ook gedurende de geldigheidsduur van een parkeervergunning.

Artikel 3.. Uitgifteplafond parkeervergunningen

 1. 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Parkeerverordening wordt het uitgifteplafond voor parkeervergunningen, per parkeerlocatie jaarlijks voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar vastgesteld.

 2. 2.

  Per 1 maart 2017 bedraagt het uitgifteplafond voor parkeervergunningen,:

  1. a.

   voor de parkeervergunningen categorie II en III, gelet op artikel 3 lid 3 van de Parkeerverordening, voor de 1e en 2e Slag: gezamenlijk in totaal 350;

  2. b.

   voor de parkeervergunningen categorie IV, gelet op artikel 3 lid 3 van de Parkeerverordening, voor de 1e en 2e Slag: in totaal 100;

Artikel 4.. Uitgiftecriteria parkeervergunningen

 1. 1.

  De parkeervergunning is geldig gedurende reguleringstijden. De parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken.

 2. 2.

  Ongeacht het moment van aanvragen van de vergunning, zal altijd het volledige tarief betaald moeten worden zoals deze genoemd staat in de Verordening Parkeerbelasting Westvoorne 2017, 1e herziening.

 3. 3.

  Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 4. 4.

  Indien het uitgifteplafond bereikt is, wordt een wachtlijst aangemaakt. Deze wachtlijst wordt gevuld op basis van de chronologische volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Artikel 5.. Uitgiftecriteria Bewonersparkeervergunning

 1. 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een Bewonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 2. a.

  Aanvrager is woonachtig in een gebied waar een parkeerrestrictie van kracht is. Binnen dit gebied is een parkeerzone aangewezen voor vergunninghouders (belanghebbendenparkeerplaatsen). De aanvrager dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie personen op het adres waar de aanvrager woonachtig is.

 3. b.

  aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin de leasemaatschappij, of een bedrijf als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een Bewonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 4. c.

  aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein.

 5. 2.

  De Bewonersparkeervergunning is geldig gedurende reguleringstijden en wordt uitgegeven op kenteken, waarbij maximaal één kenteken per parkeervergunning opgegeven kan worden.

 6. 3.

  Uitgangspunt is dat er maximaal 1 Bewonersparkeervergunning per officieel woonadres uitgegeven wordt.

Artikel 6.. Uitgiftecriteria Inwonersparkeervergunning

 1. 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een Inwonersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 2. a.

  aanvrager is inwoner (ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie) van de gemeente Westvoorne en

 3. b.

  aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin de leasemaatschappij of bedrijf als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een Inwonersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 4. 2.

  De Inwonersparkeervergunning is geldig gedurende reguleringstijden en wordt uitgegeven op kenteken, waarbij maximaal twee kentekens per parkeervergunning opgegeven kunnen worden.

 5. 3.

  Uitgangspunt is dat er maximaal 1 Inwonersparkeervergunning per officieel woonadres uitgegeven wordt.

Artikel 7.. Volgorde van uitgifte Inwonersparkeervergunning

Indien twee of meer aanvragen voor Inwonersparkeervergunningen worden ingediend door aanvragers woonachtig op hetzelfde woonadres, worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen van Inwonersparkeervergunningen wordt de volgorde bepaald aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de aanvraag van degene die het langst staat ingeschreven op het betreffende adres, het eerst wordt beoordeeld.

Artikel 8.. Wachtlijst Inwonersparkeervergunning

Indien het aantal aangevraagde parkeervergunningen het maximum aantal te verlenen parkeervergunningen overschrijdt, worden de aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Bij de afhandeling van de aanvragen die op de wachtlijst vermeldt staan is artikel 7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9.. Uitgiftecriteria Bezoekersparkeervergunning

 1. 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een Bezoekersparkeervergunning als hij aan de volgende criteria voldoet:

 2. a.

  aanvrager is geen inwoner van de gemeente Westvoorne (niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie) en

 3. b.

  aanvrager is kentekenhouder of kan een verklaring overleggen waarin de leasemaatschappij of bedrijf als eigenaar van het motorvoertuig verklaart dat aanvrager vaste berijder is van het motorvoertuig waar een Bezoekersparkeervergunning voor wordt aangevraagd.

 4. 2.

  De Bezoekersparkeervergunning is geldig gedurende reguleringstijden en wordt uitgegeven op kenteken, waarbij maximaal twee kentekens per parkeervergunning opgegeven kunnen worden.

 5. 3.

  Uitgangspunt is dat er maximaal 1 Bezoekersparkeervergunning per aanvrager uitgegeven wordt.

Artikel 10.. Volgorde van uitgifte Bezoekersparkeervergunning

Indien twee of meer aanvragen voor een Bezoekersparkeervergunning worden ingediend door aanvragers woonachtig op hetzelfde woonadres, worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Artikel 11.. Wachtlijst Bezoekersparkeervergunning

Indien het aantal aangevraagde parkeervergunningen het maximum aantal te verlenen parkeervergunningen overschrijdt, worden de aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Bij de afhandeling van de aanvragen die op de wachtlijst vermeldt staan is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12.. Uitgiftecriteria Bedrijfsparkeervergunning

 1. 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een Bedrijfsparkeervergunning als hij aan één van de volgende criteria voldoet:

 2. a.

  aanvrager vraagt de Bedrijfsparkeervergunning aan namens een geregistreerd bedrijf (gevestigd binnen of buiten Westvoorne) of

 3. b.

  het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de Bedrijfsparkeervergunning wordt aangevraagd staat op naam van het bedrijf of

 4. c.

  aanvrager overlegt een werkgeversverklaring dat het motorvoertuig voor bedrijfsmatig gebruik is.

 5. 2.

  Aanvrager toont aan dat voor het uitvoeren van werkzaamheden op een parkeerlocatie het gebruik van een motorvoertuig onmisbaar is. Hiervan is sprake indien:

 6. a.

  het verrichten van werkzaamheden op een parkeerlocatie met een spoedeisend karakter, zoals werkzaamheden aan nutsvoorzieningen en storingsdiensten ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten betreft of

 7. b.

  de noodzaak tot het bezoeken van bedrijven of personen op of bij de parkeerlocatie aan de orde is, met dien verstande dat geen Bedrijfsparkeervergunning wordt verleend voor het laden en lossen alsmede voor het doen van financiële afdrachten.

 8. 3.

  De Bedrijfsparkeervergunning is geldig gedurende reguleringstijden en wordt uitgegeven op kenteken of op bedrijfsnaam.

Artikel 13.. Volgorde van uitgifte Bezoekersparkeervergunning

Indien twee of meer aanvragen voor een Bedrijfsparkeervergunning worden ingediend door aanvragers gevestigd op hetzelfde vestigingsadres, worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Artikel 14.. Wachtlijst Bezoekersparkeervergunning

Indien het aantal aangevraagde parkeervergunningen het maximum aantal te verlenen parkeervergunningen overschrijdt, worden de aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Bij de afhandeling van de aanvragen die op de wachtlijst vermeldt staan is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.. Procedure opnieuw verlenen ingetrokken parkeervergunningen

Indien een parkeervergunning gedurende een jaar wordt ingetrokken, wordt een nieuwe aanvraag voor een parkeervergunning bij de aanvang van het daarop volgend jaar in behandeling genomen.

Artikel 16.. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017.

 2. 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit uitgifte parkeervergunningen Westvoorne 2017”.

Rockanje, 7 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westvoorne,

Rob Beek Peter de Jong

secretaris burgemeester

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen