Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening Westvoorne 2016
CiteertitelAfvalstoffenverordening 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer, artikel 10.23, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-05-2016 n.v.t. Onbekend 12-04-2016 Weekblad Westvoorne/GVOP 130066/130122

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2016

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [ datum ] 2016;

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Afvalstoffenverordening.

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan;

straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Paragraaf 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 1. 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de inzameldienst aan, die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 2. 2.

  Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig

  beslissen) is niet van toepassing.

 3. 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de voorbereiding van de

  aanwijzing en over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

1.Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:

 1. a.

  daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;

 2. b.

  bij nader regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of

 3. c.

  verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid; van de Wet milieubeheer.

1.2. Op de aanwijzing van een inzamelaar, bedoeld in het eerste lid, onder a, is artikel 3, tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats [binnen de gemeente OF binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt], waar in

voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten..

Artikel 6. Algemene verboden

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

 1. a.

  ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 2. b..

  over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of .

 3. c.

  achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Afvalscheiding

 1. 1.

  Burgemeester en wethouders stellen regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.

 2. 2.

  In ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld:

  1. -

   asbest en asbesthoudend materiaal;

  2. -

   banden van voertuigen;

  3. -

   bouw- en sloopafval / puin;

  4. -

   dakafval;

  5. -

   elektrische of elektronische apparatuur;

  6. -

   frituurvet;

  7. -

   gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;

  8. -

   geëxpandeerd polystyreen (EPS/piepschuim/airpops);

  9. -

   gips;

  10. -

   glas;

  11. -

   groente-, fruit- en tuinafval;

  12. -

   grof huishoudelijk afval;

  13. -

   grof tuinafval;

  14. -

   grond;

  15. -

   harde kunststoffen;

  16. -

   klein chemisch afval;

  17. -

   kunststof verpakkingsmateriaal (al dan niet in combinatie met drankenkartons en/of metalen verpakkingsmateriaal);

  18. -

   matrassen;

  19. -

   metalen;

  20. -

   olie;

  21. -

   papier en karton;

  22. -

   plat of vlakglas;

  23. -

   textiel (niet zijnde tapijt);

  24. -

   (verduurzaamd) hout.

 3. 3.

  In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kunnen burgemeester en wethouders de aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het tweede lid, of fracties daarvan, achterwege laten.

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

 1. 1.

  Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

  1. a.

   ter inzameling aan te bieden;

  2. b.

   achter te laten op een inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

 2. 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

Artikel 10. Wijze en plaats aan aanbieding

 1. 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over het gebruik van:

 2. a.

  inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

 3. b.

  inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

 4. 2.

  Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.

 5. 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

Paragraaf 3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

Burgemeester en wethouders kunnen bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden ingezameld door de inzameldienst die is aangewezen krachtens artikel 3, in gevallen waarin de voor deze inzameling krachtens de gemeentelijke Verordening reinigingsrechten verschuldigde heffing is voldaan.

Artikel 12. Aanbieden ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door de inzameldienst aan te bieden, aan de inzameldienst over te dragen of bij de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5, achter te laten.

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

1.Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over de dagen, tijden, wijzen en plaatsen van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafvalstoffen.

2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het aanbieden of overdragen van bedrijfsafvalstoffen. Deze regels kunnen mede worden vastgesteld voor anderen dan de inzameldienst. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod, bedoeld in het tweede lid,

inhouden.

Paragraaf 4. Zwerfafval en overige

Artikel 14. Dumpingsverbod

 1. 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders, buiten een inrichting,

  hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.

 2. 2.

  Het eerste artikel is niet van toepassing op:

 3. a.

  het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen in overeenstemming met deze verordening;

 4. b.

  het composteren van huishoudelijk groente-, fruit- of tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;

 5. c.

  het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden plaatsing van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

 6. d.

  handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit.

 7. 3.

  Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afvalstof, stof of voorwerp kan worden herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met dit artikel.

Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte

 1. 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde

  afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen..

 2. 2.

  Reclamedrukwerk, ander promotiemateriaal en de verpakking daarvan, die in weerwil van het eerste lid in de openbare ruimte wordt weggeworpen of achtergelaten, wordt terstond

 3. opgeruimd door degene die het in de betreffende omgeving onder het publiek verspreidde.

 4. 3.

  Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen

Artikel 16. Zwerfafval rondom inrichtingen

 1. 1.

  Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.

 2. 2.

  Degene die de inrichting drijft verwijderd zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.

 3. 3.

  De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 17. Afval en verontreiniging op de weg

 1. 1.

  Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.

 2. 2.

  Degene die in strijd met het eerste lid de weg verontreinigt of het milieu nadelig beïnvloedt of diens opdrachtgever zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen van de weg, of zoveel eerder als nodig is voor de veiligheid van het verkeer of de

  bescherming van het wegdek te verzekeren.

Artikel 18. Geen opslag van afval in de open lucht

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 19. Ontdoening van autowrakken

Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

Paragraaf 5. Handhaving en toezicht

Artikel Strafbare feiten

Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 tot en met artikel 19, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 21. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 22. Intrekking oude verordening

De Afvalstoffenverordening Westvoorne 2014 wordt ingetrokken. Deze vervalt op de dag dat

de Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016 in werking treedt.

Artikel 23. Overgangsbepaling

 1. 1.

  Vergunningen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 22 blijven -voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken- nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze

  verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in de artikelen 3 en 4 van deze verordening.

 2. 2.

  Ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 22 blijven -voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken- nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een ontheffing als bedoeld in deze verordening.

 3. 3.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 22 blijven -indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken- nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 4. 4.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 22 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag

  beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in de artikel 3 en 4 van deze verordening.

 5. 5.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 22 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag

  beschouwd als een aanvraag tot ontheffing, als bedoeld in deze verordening.

 6. 6.

  Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 22, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt

  beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 22.

 7. 7.

  De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 22 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Westvoorne 2016.

Artikel 25. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 1e dag van de maand volgend op de publicatie inzake haar vaststelling.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 12 april 2016

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen