1ste wijziging Participatieverordening 2009

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regeling1ste wijziging Participatieverordening 2009
CiteertitelParticipatieverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-11-2009 n.v.t. wijziging i.v.m. uitvoering beleid Detacheringsbanen en WIW-banen. Toegevoegd: Artikel 22B en 22C. 15-03-2011 Westvoornse Courant 37907/37947

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de artikelen 8, 19 vierde lid, artikel 23 derde lid en 35 van de Wet inburgering;

overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels te stellen

met betrekking tot:

 1. het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Wet werk en bijstand,

 2. de scholing of opleiding bedoeld in artikel 10a, vijfde lid van de Wet werk en bijstand,

 3. de premie bedoeld in artikel 10a, zesde lid van de Wet werk en bijstand,

 4. de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen terzake van hun rechten en plichten uit hoofde van de Wet inburgering, alsmede van het aanbod van en toegang tot inburgerings- of taalkennisvoorzieningen,

 5. de procedure die door het college wordt gevolgd voor het doen van een aanbod en de criteria die daarbij worden gehanteerd,

 6. de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgerings- of taalkennisvoorziening is vastgesteld,

 7. het bedrag van de collegelijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd.

alsmede dat de gemeente het streven van het Rijk naar een hoge mate van participatie van de ingezetenen in de maatschappij onderschrijft en dat dit streven gebaat is bij een integrale aanpak van arbeidsintegratie, maatschappelijke integratie en inburgering,

B E S L U I T:

a) per 1 november 2009 in te trekken de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand vastgesteld d.d. 26/28 oktober 2004;

b) per 1 november 2009 in te trekken de Verordening Wet inburgering gemeente Westvoorne, vastgesteld d.d. 27 maart 2007;

c) vast te stellen de volgende verordening:

Participatieverordening 2009

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. WWB: Wet werk en bijstand;

 2. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 3. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 4. Wi: Wet inburgering;

 5. Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 6. WW: Werkloosheidswet;

 7. participatie: het deelnemen aan de samenleving d.m.v. werk of, indien zulks niet mogelijk is, d.m.v. vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere nuttige activiteiten;

 8. re-integratie: het proces dat moet leiden tot arbeidsinschakeling of, indien zulks niet mogelijk is, tot zelfstandige maatschappelijke participatie;

 9. arbeidsinschakeling: het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening;

 10. inburgering: een specifieke vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten, asielzoekers en gezinsherenigers waarbij ernaar gestreeft wordt deze een volwaardige plaats in de samenleving te laten verwerven;

 11. participatievoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 3 Wet Participatiebudget;

 12. re-integratievoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder a van de WWB;

 13. inburgeringsvoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 19, tweede lid van de Wi;

 14. taalkennisvoorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 19, tweede lid van de Wi;

 15. uitkeringsgerechtigde: degene die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de WWB , de Ioaw of de Ioaz;

 16. potentieel uitkeringsgerechtigde: een persoon die een aantoonbare kans heeft binnen afzienbare tijd een beroep te moeten doen op de WWB, de Ioaw of de Ioaz;

 17. Anw-er: een persoon die een uitkering ingevolg de Algemene nabestaandenwet ontvangt;

 18. niet-uitkeringsgerechtigde: een persoon als bedoeld in artikel 6 eerste lid onder a van de WWB;

 19. oudkomer: een vreemdeling die vóór 1 januari 2007 rechtmatig verblijf heeft in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e, dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000 en die op grond van de artikelen 3 en 5 inburgeringsplichtig wordt, voor zover die vreemdeling op 31 december 2006 geen nieuwkomer was in de zin van de Wet inburgering nieuwkomers;

 20. doelgroep: personen omschreven artikel 4 en 36 van de verordening;

 21. belanghebbende: een persoon die behoort tot de doelgroep van deze verordening;

 22. traject: een met een belanghebbende overeengekomen, dan wel een door het college aan hem opgelegd geheel van activiteiten en/of voorzieningen gericht op re-integratie;

 23. trajectbijlage: bijlage bij beschikking waarin is vastgelegd op welke wijze de gemeente de belanghebbende ondersteunt bij de arbeidsinschakeling, waaronder begrepen maatschappelijke participatie, welke voorzieningen daarbij worden ingezet alsmede de daaraan verbonden verplichtingen van belanghebbende;

 24. Andere begrippen: alle begrippen die verder in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de WWB, de Ioaw, de Ioaz, de Wet Participatiebudget en de Algemene wet bestuursrecht;

 25. College: het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne.

Artikel 2.. Beleidsplan
 1. De gemeenteraad stelt ter nadere uitvoering van deze verordening jaarlijks een beleidsplan vast waarin de gemeentelijke beleidsvisie, beleidsvoornemens en prioriteitstelling wordt aangegeven.

 2. In dit beleidsplan wordt tenminste aangegeven:

  1. een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen en de prioritering binnen en tussen die groepen;

  2. de voorwaarden waaronder de verschillende voorzieningen worden verstrekt;

  3. de hoogte danwel de omvang van de verschillende voorzieningen voor zover deze voorzieningen uit een geldbedrag bestaan;

  4. de hoogte van de eigen bijdrage die een belanghebbende verschuldigd is voor de aangeboden voorziening;

  5. de voorwaarden waaronder premies en vrijlatingen kunnen worden verstrekt alsmede de hoogte daarvan;

  6. het flankerend beleid ten aanzien van re-integratie, maatschappelijke participatie en zorg.

Hoofdstuk 2. WET WERK EN BIJSTAND

Artikel 3.. Opdracht aan het college

 1. Het college ondersteunt belanghebbenden bij de arbeidsinschakeling en biedt, voor zover het college dat noodzakelijk acht, daarbij één of meer voorzieningen aan.

 2. Het college betrekt bij haar oordeel omtrent de noodzaak om een voorziening aan te bieden:

  1. de mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbende;

  2. de doelmatigheid van de voorziening;

  3. de beschikbaarheid van de voorziening of de alternatieven daarvoor;

  4. de financiële middelen die beschikbaar zijn ten behoeve van de voorziening;

  5. de zienswijze van de belanghebbende

  6. de eigen middelen van belanghebbenden.

 3. Het college zorgt voor een voldoende gevarieerd aanbod van re-integratie-voorzieningen. Het college stelt daarbij prioriteiten afhankelijk van de financiële mogelijkheden, maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen.

 4. Het college bevordert een evenwichtige verdeling van voorzieningen tussen de onderscheiden doelgroepen, alsmede een gelijke aandacht voor de verschillende personen daarbinnen.

 5. Het college kan één of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen.

 6. Het college spant zich in om de lokale en eventueel regionale arbeidsmarkt zodanig te bewerken dat deze beter toegankelijk wordt voor de doelgroep.

 7. Het college legt aard en duur van de ondersteuning en de daaraan verbonden verplichtingen voor de belanghebbende vast in een beschikking en trajectbijlage.

Hoofdstuk 3.. WET INBURGERING

Artikel 35.. Informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

 1. Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de Wi en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen.

 2. Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen in ieder geval gebruik van de volgende middelen:

  1. Informatiepunt in het gemeentehuis.

  2. Informatiemateriaal van het Ministerie en de Justitie en de Informatie beheegroep.

  3. Gemeentelijke website.

Hoofdstuk 4.. SLOTBEPALINGEN

Artikel 44.. Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2009.

Artikel 45.. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Participatieverordening 2009.

Sluiting

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 27/29 oktober 2009

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

Overwegende, dat in de raad van 27/29 oktober 2009 de Participatieverordening 2009 is vastgesteld; dat het al vastgestelde beleid over de banen op grond van de voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden banen niet in deze verordening is opgenomen; dat in de verordening ook is verzuimd het instrument detacheringsbanen op te nemen;  dat het instrument detacheringsbanen wel is omschreven in het Participatiebeleidsplan 2010; dat de raad jaarlijks het participatiebeleidsplan vaststelt,

 

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011;

 

 

                                                                 B E S L U I T:

A.

 

De Participatieverordening 2009 met terugwerkende kracht tot 1 november 2009 als volgt te wijzigen:

 

toe te voegen:

 

Artikel 22 B.  Subsidie voor de persoon die op 1 januari 2005 salaris ontving van een gemeente in het kader van de voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW dienstverband)  en aansluitend op dit dienstverband een qua constructie dezelfde gesubsidieerde arbeidsplaats heeft en op 1 november 2009 nog steeds heeft.

 De hoogte van de subsidie is gelijk aan de bruto werkgeverslasten.De persoon moet woonachtig zijn de in de gemeente Westvoorne.De persoon heeft recht op ondersteuning als bedoeld in artikel 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 van de Participatieverordening, zonder dat er een inkomens- en/of vermogensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd.Er kan aan de inlener een zogenaamde ‘inleenvergoeding’ worden gevraagd.het college kan in het beleidsplan, zoals bedoeld in artikel 2, nadere regels stellen.

 

Artikel 22 C.  Detacheringsbanen

 Het college kan als uitstroominstrument het instrument detacheringsbanen inzetten.In het beleidsplan, zoals bedoeld in artikel 2, zal het college nadere regels stellen. 

 

   B

Vast te stellen:

    

     Beleidsplan 2011 Participatiebudget / Wet investeren in Jongeren gemeente Westvoorne

    

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 15 maart 2011

                          De raad voornoemd,

de griffier,                                 de voorzitter,

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen