Coalitieakkoord

 Coalitieakkoord 2014 – 2018 

Naar een sterke bestuurlijke toekomst

Algemeen

Samen vormen burgers de samenleving. Gezamenlijk dragen zij ook de verantwoordelijkheid daarvoor. En van ieder van hen mag een bijdrage verwacht worden om die samenleving – in dit geval Westvoorne – leefbaar en veilig te houden. Dat vergt onderling vertrouwen; tussen burgers, tussen burgers en lokale bestuurders, maar ook tussen lokale bestuurders onderling. Deze laatsten zullen immers in gezamenlijk en goed overleg oplossingen moeten zien te vinden voor de maatschappelijke vraagstukken waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet. Partij Westvoorne, VVD en D66 willen gemeente Westvoorne in de komende vier jaar voorbereiden op een sterke bestuurlijke toekomst.

De komende jaren staat de gemeente Westvoorne voor grote uitdagingen, zowel op financieel- economisch gebied als in democratisch opzicht. Er moet meer gedaan worden met minder middelen. Daarnaast zal de kloof tussen overheid en burger kleiner gemaakt moeten worden. Gezamenlijk zullen we moeten zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

Voorafgaand aan dit coalitieakkoord zijn tussen Partij Westvoorne, VVD en D66 schriftelijke afspraken gemaakt om het vertrouwen te herstellen en om elkaars inbreng en kwaliteiten te bewerkstelligen. Dit document met als titel “Samenwerkingsovereenkomst’ gedateerd 14 april 2014 maakt onlosmakelijk deel uit van dit akkoord. De hierin vastgelegde afspraken waren een afdoende basis om de coalitiebesprekingen in te gaan.  
 

Dit coalitieakkoord is vervolgens in goede harmonie tot stand gekomen. Daarin wordt  aangegeven waar de coalitie Partij Westvoorne-VVD-D66 zich in de periode 2014 -2018 voor zal inzetten.

Wij nodigen iedereen uit zijn of haar bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit programma. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat gezamenlijkheid de beste garantie is om te komen tot daadwerkelijke verbetering.

Communicatie en burgerparticipatie

Om het vertrouwen in het bestuur van de gemeente Westvoorne te herstellen, wordt nog meer dan tot nu toe zorg gedragen voor een transparante, eerlijke en volledige informatiestroom richting de burgers over voor hen van belang zijnde zaken. Burgers moeten de gelegenheid krijgen om zich over beleidsvoornemens of nieuwe initiatieven uit te spreken. En ook waar het gaat om initiatieven van de burgers, dient het gemeentebestuur in een open communicatie en dialoog - waar het kan - deze initiatieven met raad en daad te ondersteunen.

Het gemeentebestuur zal daarom nadrukkelijk de samenwerking met de burgers zoeken en hun kennis en inzet benutten bij het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken, die zich voordoen.

Mondige en verantwoordelijke burgers willen meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die hen raken. Zij zijn bereid daarvoor ook verantwoordelijkheid te nemen. Dat vraagt een bestuur dat niet alleen vanuit bestuurlijk perspectief maar ook vanuit het perspectief van de burger aan oplossingen van problemen werkt. Kwaliteit, flexibiliteit, toegankelijkheid en snelheid moeten daarbij als sleutelbegrippen gehanteerd worden zodat burgers en ondernemers niet vast lopen in gemeentelijke regels.

Om hier inhoud aan te geven zal hiervoor beleid worden ontwikkeld en vastgelegd. Doelstelling van dat beleid is om te waarborgen dat inwoners, ondernemers en belangengroeperingen weten waar en hoe zij betrokken zijn bij ontwikkelingen.

Dienstverlening

De samenleving heeft onverminderd behoefte aan een overheid die slagvaardig optreedt. Een optimale dienstverlening, een zo laag mogelijke regeldruk en aanvaardbare kosten vormen daarvoor essentiële voorwaarden. Enerzijds zijn er de vastgestelde regels, maar anderzijds vraagt de praktijk om flexibiliteit. Die flexibiliteit moet op basis van kennis en inzicht in de materie geboden worden.

Het reageren en beheersmatig denken dient dan ook plaats te maken voor een overheid, die proactief is en werkt vanuit een ‘hoe kan het wel’-houding. Waar mogelijk wordt gestreefd naar afstemming van de regelgeving met andere gemeenten.

Om een sluitende (meerjaren-)begroting te realiseren zal o.a. de efficiency van alle uitvoeringstaken moeten verbeteren. Verzelfstandiging van deze taken, dan wel een vergaande samenwerking met andere gemeenten zal, in samenhang met sociale arbeidsparticipatie, in gang worden gezet. 

Gemeentelijke samenwerking

Landelijk beleid en regionale ontwikkelingen laten een beeld zien van een streven naar grotere samenwerkingsverbanden, dan wel fusering van gemeenten. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de taakstelling voor de gemeenten in het kader van de decentralisaties.

Daarnaast moet geconstateerd worden dat de vrijwillige samenwerking in SVP-verband (nog) niet tot de gewenste resultaten heeft geleid. Daarom zal de gemeente in moeten zetten op een verdergaande samenwerking, zowel intern als extern, op beleidsmatig, organisatorisch en uitvoerend niveau.

Waar het de externe samenwerking betreft, is de blik in het bijzonder gericht op de gemeenten op Voorne. Samenwerkingsverbanden in groter verband worden, wanneer de noodzaak daarvoor aanwezig is, echter zeker niet uitgesloten.

Coalitiepartijen zijn bovendien van mening dat Westvoorne zich strategisch en zorgvuldig moet voorbereiden op een toekomstige herindeling.

Onderschreven wordt door de coalitie, dat binnen de huidige raadsperiode een besluit rond dit onderwerp wordt genomen.

Openbare orde en veiligheid

Veiligheidszorg is een belangrijke maatschappelijke behoefte. Signalen uit de samenleving geven aan dat het handhavingsbeleid te wensen overlaat. Ingezet wordt op een actief veiligheidsbeleid, mede gericht op het voorkomen van vandalisme. De gemeente kan die rol echter alleen met succes vervullen in goede samenwerking met andere partijen, zowel overheids- als private organisaties en instellingen.

Onderzocht wordt of er sprake is van een effectieve inzet van toezichthouders en handhavers. Uitbreiding van capaciteit vormt, indien de inzet en zichtbaarheid onvoldoende blijkt te zijn, een opgave binnen deze raadsperiode. Bovendien wordt bezien of de politiezorg afdoende is geregeld en of een politieservicepunt in Oostvoorne kan worden gerealiseerd.

Verkeer en vervoer

Verkeersonveilige situaties moeten worden voorkomen dan wel teruggedrongen, het laatste dan vooral door middel van het aanpassen van de infrastructuur. In het bijzonder het zware vrachtverkeer van en naar de Maasvlakte over de Westvoorneweg is een aanhoudende zorg.

De focus zal worden gericht op het ontmoedigen van zwaar en gevaarlijk vrachtverkeer op de Westvoorneweg, op het voorzien in goede en veilige fietsroutes, en het zorgen voor een goede verkeersontsluiting/-afwikkeling in en rond de kernen in Westvoorne. Het beheer en onderhoud van straten en pleinen, inclusief de voorziening in voldoende parkeermogelijkheden, dient op orde te zijn dan wel – waar nodig – te worden verbeterd.

Economische zaken

Ter stimulering van de economie wordt – mede in relatie tot de economische ontwikkeling in het industriegebied - voor ZZP’ers en overige ondernemers een zodanig voorwaardenscheppend beleid gevoerd, dat zij zich maximaal in hun bedrijfsontwikkeling kunnen ontplooien. Natuurwaarden worden meegewogen en zo mogelijk versterkt.

Ten aanzien van één van de belangrijkste economische pijlers van Westvoorne, het toerisme en de recreatie, wordt nadrukkelijk professioneel en stevig ingezet op optimale benutting van de unieke ligging en de creatieve ondernemers.

Via hoogkwalitatieve recreatie moet de gemeente (weer) de meest aantrekkelijke plek in de regio zijn om te gaan wonen.    

Onderwijs

Naast de opgaven om te zorgen voor kwalitatief goed onderhoud van de bestaande schoolgebouwen en de stimulering voor goed onderwijs wordt in deze periode vorm gegeven aan een ‘brede school’ in de kernen Oostvoorne en Rockanje. In ieder geval worden de locaties daarvoor zo spoedig mogelijk bestemd.

Het streven is gericht op een gezond leer- en leefklimaat voor de jeugd. De Westvoornse jeugd doet het over het algemeen prima, maar problemen, zoals overlast, drank- en drugsgebruik, schooluitval en jeugdwerkloosheid vragen voortdurende aandacht. Het toegankelijk maken of houden van sport en spel, al dan niet in verenigingsverband, dragen bij aan een goede ontwikkeling van onze jeugd.

Cultuur, sport en recreatie

Kunst en cultuur

Westvoorne is een goede voedingsbodem voor kunst- en cultuuruitingen. Leefgemeenschappen hebben belang bij het in stand houden van het lokaal en regionaal cultureel erfgoed. Om de aandacht daarop te vestigen is het nodig dat ook zo breed mogelijk uit te dragen. In dat kader worden lokale evenementen blijvend gestimuleerd, nieuwe evenementen waar mogelijk gefaciliteerd en wordt aangesloten bij evenementen, die in regionaal verband plaatsvinden. Particulier initiatief, gekoppeld aan expertise is daarvoor onontbeerlijk. Nadrukkelijk worden particulieren uitgenodigd initiatieven te nemen.

Kleine kernenbeleid

Met het doel om drie vitale kernen (Oostvoorne, Rockanje en Tinte) te hebben en te behouden wordt een evenwichtig kernenbeleid nagestreefd, onder meer door dorpsvernieuwing en het behouden van de in die dorpen aanwezige voorzieningen, echter binnen het kader van de financiële mogelijkheden. De wijze waarop aan deze doelstelling vorm wordt gegeven wordt opgenomen in een op te stellen beleidsnotitie ‘Kleine kernenbeleid’. Hierin zullen de randvoorwaarden voor het waarborgen van de leefbaarheid in de kleine kernen ook voor de lange termijn worden vastgelegd.

Accommodaties

Uit maatschappelijk oogpunt wordt onderkend dat de drie accommodaties De Man, de Merel en de Meander worden behouden. De exploitatie van die gebouwen, in handen bij de gemeente, drukt evenwel onevenredig zwaar op de gemeentebegroting. Een andere beheervorm in de vorm een verzelfstandiging biedt wellicht perspectieven en wordt daarom voorgestaan. In deze periode wordt onderzocht op welke meest efficiënte wijze daaraan vorm kan worden gegeven.

Sport

Bevorderen van sport voor alle leeftijdsgroepen staat centraal. Uit het oogpunt van het betaalbaar houden van sportvoorzieningen binnen de gemeente en zonder aantasting van de huidige kwaliteit, zal echter het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke accommodaties en voorzieningen meer op de toekomst moeten worden afgestemd. Hierbij dient o.a. een rol te zijn weggelegd voor inzet van medewerkers met (enige) achterstand tot de arbeidsmarkt en private (uitvoerende) partners. De rol van de gemeente dient zich in de ogen van de coalitie te beperken tot het (door)ontwikkelen van sporttechnisch beleid.

Recreatie en toerisme

De gemeente zet in op (hoogwaardige) gebruiks- en verblijfsaccommodaties. Het streven is gericht op een opwaardering van de toeristische omgeving, zowel wat betreft de toegankelijkheid voor de toerist van het buitengebied, als het optimaal benutten van de toeristische kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte. Actief wordt meegewerkt aan het in ín regionaal verband in de markt zetten van het merk ‘Op Voorne’.

Aanvullend zal een actieve lobby starten om ook de ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiemogelijkheden mogelijk te maken.

Algemeen

Om te voorkomen dat kleine verenigingen niet meer in stand kunnen blijven door het wegvallen van inkomsten wordt het subsidiebeleid herijkt.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Omdat een gericht jeugd- en jongerenbeleid ontbreekt wordt gewerkt aan een ‘Integraal jeugdbeleid’, zodat de uitvoerbaarheid daarvan voor betrokken partijen helder in beeld wordt gebracht.

De op de gemeenten afkomende decentralisaties vragen een forse inspanning op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied. Uitgangspunt voor het gemeentebestuur blijft dat de zorg niet verschraald wordt, maar ook dat de op de gemeente afkomende taken worden uitgevoerd binnen de van het Rijk te ontvangen uitkeringen.

Mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd en arbeidsparticipatie bevorderd. Omdat zeer wordt gehecht aan de sociale cohesie binnen de gemeenschappen vinden geen bezuinigingen plaats wanneer het ‘sociale activiteiten’ betreffen. Ter bevordering van de arbeidsparticipatie wordt een stappenplan opgesteld.

Milieu/duurzaamheid

Zorg voor het milieu is deze periode wederom een belangrijk thema, waarbij voor de gemeente een voorbeeldrol is weggelegd. Om het belang daarvan te onderstrepen wordt in college- en raadstukken specifiek het aspect ‘duurzaamheid’ genoemd.

In samenwerking met omliggende gemeenten en milieuorganisaties worden de negatieve invloeden van de industrie Maasvlakte 1 en 2 op onze leefomgeving en op de Natura 2000-gebieden zo veel mogelijk beperkt. Een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheden van nieuwe natuur- en (verblijfs-)recreatie.

Los daarvan is het van belang, eventueel in combinatie met de ruimtelijke inrichting,  ‘natuurontwikkeling’ de ruimte te bieden. 

Ruimtelijke Ordening

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt uitgegaan van zoveel mogelijk uniformiteit in opzet en voorschriften, en daarbij dan - zo mogelijk - in afstemming met voorschriften van bestemmingsplannen van omliggende gemeenten. Leesbaarheid, begrijpelijkheid en handhaafbaarheid in de praktijk staan voorop en zijn van meer belang dan ‘dichtgetimmerde’ bestemmingsplannen. Enerzijds zijn er de vastgestelde regels uit de verschillende bestemmingsplannen maar anderzijds vraagt de praktijk om flexibiliteit. Die flexibiliteit moet op basis van kennis en inzicht in de materie geboden worden.

De natuurlijke en cultuurhistorische waarde van ons landschap moet beschermd worden en moet richtinggevend zijn bij de verdere ontwikkeling van ons gebied. Vanuit die gedachte moet een structuurvisie worden opgesteld, waarin de grondgebonden land- en tuinbouw, in combinatie met recreatie, natuur en landschapsbeheer samengebracht worden.

Glastuinbouw

Vanwege de naderende eindtermijn van de provinciale subsidie voor het saneren van glas in het buitengebied, worden de gesprekken met de tuinders die zich hiervoor hebben aangemeld geïntensiveerd, zodat zo snel mogelijk een goede oplossing gevonden kan worden. De locaties van de compensatiewoningen kunnen door de indiener, binnen de vastgestelde kaders, worden aangegeven, op basis van een door hen aan te leveren landschappelijke onderbouwing, waarbij maatwerk en een goede ruimtelijke oplossing de uitgangspunten zijn.

De coalitiepartijen willen, met onder meer het gebruiken van provinciale subsidies en regelingen, de duurzame ontwikkeling van het buitengebied stimuleren door de mogelijkheid te bieden voormalige agrarische bebouwing te saneren of een nieuwe bestemming te geven. 

Volkshuisvesting

Op basis van een regelmatig bij te stellen – dat wil zeggen een actuele – woonvisie worden woningbouwplannen gerealiseerd. Uitgangspunten daarvoor zijn in elk geval, de uit een marktanalyse gebleken behoefte en haalbaarheid. Randvoorwaarde vormt de in regionaal verband gemaakte afspraken. Doelstelling is de aantrekkelijkheid van Westvoorne binnen de regionale woningmarkt verder te vergroten. Speerpunten daarbij zijn de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en het verder versterken van het wonen in een aantrekkelijke, groene omgeving.

Om de mogelijkheden voor starters te vergroten worden vrijkomende huurwoningen aan hen te koop aangeboden.

Verdere stappen worden genomen in de richting van een verantwoord en toekomstbestending beheer van het gemeentelijk Woonbedrijf.

Dat houdt in het bijzonder in dat het Woonbedrijf zich in deze collegeperiode ontwikkelt tot een zelfstandig functionerend bedrijf binnen de gemeentelijke organisatie.

Financiën

De financiën dienen zodanig op orde te zijn, dat sprake is van een sluitende

(meerjaren-)begroting. Voor het uitoefenen van de bestuurlijke bevoegdheden en het uitvoeren van de controletaak is een transparant financieel beleid essentieel. Een verbetering van de bestuursrapportages, in begrijpelijke overzichten, zijn daarvoor nodig.

Gestreefd wordt naar verlaging van de woonlasten. Ingezien wordt niettemin dat verwezenlijking daarvan, gelet op de realiteit, niet zonder meer tot de mogelijkheden kan behoren. Daarom wordt voor de komende periode het volgende beleid aangehouden.

Gemeentelijke belastingen zullen niet meer dan trendmatig worden verhoogd, met dien verstande dat de totale woonlasten voor de inwoners niet zullen stijgen.

Rockanje, 24 april 2014.

Partij Westvoorne                                 VVD                                D66

Namens dezen,                               Namens dezen,                 Namens dezen,

E. van Blom                                     J. Heijndijk                            E.G. Mulder

 

 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Meer informatie