Vergadering Raad 26-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 26-07-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

6 Vaststelling besluitenlijst 22 mei 2019

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a Verlenging Verordening Woonruimtebemiddeling 2015

De raad heeft ingestemd met het voorstel om deze verordening te verlengen.

8b Begroting 2020 en jaarverslag 2018 GGD Rotterdam Rijnmond

De raad heeft ingestemd met het voorstel om gene zienswijze op de begroting 2020 van de GGD in te dienen.

8c Invulling rekenkamer

De raad heeft ingestemd met het voorstel om de heren Castenmiller van Van Enk (PBLQ) te benoemen tot directeur van de rekenkamer.

9 Voetbalaccommodatie OVV Oostvoorne

De raad heeft besloten:

1. een reserve van € 3 miljoen voor buitensportaccommodaties in te stellen;

2. daaruit een startkapitaal van € 750.000 voor OVV te voteren;

3. tevens wordt de mogelijkheid geboden om na overleg met de raad bij een eventuele noodzaak tot verruiming van het krediet een renteloze lening van maximaal € 250.000 via de gemeente verstrekt kan worden.

10 Tussenrapportage commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne

De raad heeft de tussenrapportage van de commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne vastgesteld.

11 Jaarstukken 2018

De raad heeft de jaarstukken 2018 van de gemeente vastgesteld.

12 Conceptbegroting DCMR 2020

De raad heeft ingestemd met het bijgestelde voorstel en dus ook met de bijgestelde zienswijze.

Aantekening:

Het voorstel en de conceptzienswijze zijn bijgesteld.

13 Duurzaamheidsleningen

13a Verordening Duurzaamheidsleningen 2019

De raad heeft de bijgestelde verordening vastgesteld.

Aantekening:

Voorstel en besluit zijn bijgesteld.

In de memo is een toelichting op de wijzigingen gegeven.

13b Storting in fonds duurzaamheidsleningen

De raad heeft ingestemd met een storting van € 500.000 in het fonds voor duurzaamheidsleningen.

14 Startersleningen

14a Verordening Startersleningen 2019

De raad heeft de bijgestelde verordening vastgesteld.

Aantekening:

Voorstel en besluit zijn bijgesteld.

In de memo is een toelichting gegeven.

14b Storting in fonds startersleningen

De raad heeft ingestemd met het voorstel om € 500.000 te storten in het fonds voor startersleningen.

15 Startnotitie Integraal Kindcentrum (IKC), Oostvoorne

De raad heeft de startnotitie Integraal Kindcentrum Oostvoorne vastgesteld en heeft € 25.000,- beschikbaar gesteld voor het participatietraject in de initiatieffase.

Aantekening:

Het voorstel is bijgesteld.

16 Voornemen VRR om aandeel BIOS-groep over te nemen

De raad heeft ingestemd met de conceptreactie op het voornemen van de VRR om de aandelen BIOS-groep over te nemen. (en hiermee alleen de ambulancezorg in de regio te gaan regelen)

17 Jaarverslag 2018 en ontwerp-programmabegroting 2020 Recreatieschap Voorne-Putten

De raad heft ingestemd met het voorstel om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van het Recreatieschap Voorne-Putten.

18 Communicatieplan prijs Best of Nature 2019

De raad heeft ingestemd met het bijgestelde voorstel om  €7.639,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het aangepaste communicatieplan prijs Best of Nature 2019.

Aantekening:

Het voorstel, besluit en het communicatieplan zijn bijgesteld.

19 Beleidsplan Integrale koers Sociaal Domein Voorne

De raad heeft het beleidsplan Integrale koers sociaal domein Voorne vastgesteld.

20 Begroting 2020 GR Jeugdhulp Rijnmond, begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018

De raad heeft ingestemd met de bijgesteld zienswijze op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Aantekening:

De concept-zienswijze is bijgesteld.

21 Organisatieontwikkeling Westvoorne - Budgetaanvraag

De raad heeft ingestemd met het bijgestelde voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de organisatieontwikkeling.

Aantekening:

Het voorstel, besluit en het projectplan zijn aangepast.

22 1e Bestuursrapportage 2019

De raad heeft de 1e bestuursrapportage vastgesteld.

De motie 'capaciteit onbenutte OZB' is op verzoek van de indiener niet in stemming gebracht.

23 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen