Vergadering Raad 19-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 29-03-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

6 Vaststelling besluitenlijst van 20 februari 2019

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Westvoorne 2019 - 2022

De raad heeft de startnotitie vastgesteld.

9 Compensatieregeling inzameling OPK (Oud Papier en Karton) huis aan huis verenigingen

De raad heeft een bedrag van € 44.580 beschikbaar gesteld om de verenigingen 3 jaar lang te compenseren voor de mis te lopen inkomsten uit de huis aan huis inzameling van oud papier en karton.

10 Aanleg glasvezel buitengebied Westvoorne

De raad heeft ingestemd met de ondertekening van het convenant voor de aanleg van glasvezel.

11 Financiële bijdrage voor organisaties n.a.v. tariefswijziging accommodaties

De raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 23.000 voor een financiële bijdrage aan de verenigingen ter compensatie van de meer te betalen huur voor de accommodaties.

De raad heeft de motie 'Nieuwe tarievenverordening accommodaties' van de fractie van Partij Westvoorne verworpen met 6 stemmen voor (IBW en PW) en 9 stemmen tegen (CDA, D66, VVD, PvdA en GBW)

11b Motie 'Informatie voorziening aan de raad', VVD

De raad heeft unaniem ingestemd met deze motie.

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen