Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 12-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 28-06-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Ingekomen stukken

6 Verslag commissievergadering 7 mei 2019

Bijgevoegde documenten

7 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Mededelingen uit regionale samenwerking

9 Startnotitie Integraal Kindcentrum (IKC) Oostvoorne

10 Beleidsplan Integrale koers sociaal domein Voorne

11 Begroting 2020 en jaarverslag 2018 GR GGD Rotterdam Rijnmond

12 Zienswijze begroting 2020 GR Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond

13 Notitie aanpak jaarwisseling

14 Voornemen VRR om aandeel BIOS-groep over te nemen

15 Invulling rekenkamer

16 Organisatieontwikkeling, budgetaanvraag

17 1e bestuursrapportage 2019

Bijgevoegde documenten

18 Punten voor een volgende vergadering

19 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen