Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 10-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 01-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 4 december 2018

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 Stand van zaken m.b.t. huisvesting Zeemanshuis

Aantekening:

Tijdens de vergadering zal een mondelinge toelichting worden gegeven.

9 Marktverordening Westvoorne 2019

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

De beleidsregels standplaatsen zijn ter informatie bijgevoegd.

10 Plan van aanpak jeugdparticipatie

Aantekening:

De commissie wordt een mening gevraagd over het plan van aanpak.

11 Situatie in de lokale jeugdhulp

Aantekening:

Dit punt is ter bespreking geagendeerd.

In de raadsvergadering van 12 november is afgesproken in dit onderwerp in de commissie te bespreken.

Bijgevoegde documenten

11a de algemene gezondheid van onze kinderen en de preventieve jeugdhulp

11b de toegangsfunctie die de gemeente heeft tot de specialistische jeugdhulp

12 Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Aantekening:

Dit punt is ter bespreking geagendeerd.

In de raadsvergadering van 12 november is afgesproken dit onderwerp in deze commissie te bespreken.

13 Verslag Archief- en informatiebeheer 2017-2018

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over dit voorstel.

14 Punten voor een volgende vergadering

15 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen