Vergadering Cie Grondgebied en Milieu 04-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 28-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Ingekomen stukken

De fracties van IBW en PW willen dit stuk in een volgende commissievergadering bespreken.

6 Verslag commissievergadering 9 januari 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

7 Overzicht van toezeggingen

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bijgevoegde documenten

8 Businesscase Tinte 2018

De commissie adviseert in meerderheid positief. De fractie van Partij Westvoorne maakt een voorbehoud.

Het voorstel wordt op de agenda van de raadsvergadering van 20 februari geplaatst.

9 Rekenkamer, presentatie onderzoek ‘Rolneming raad ten aanzien van Syntrophos’

De commissie neemt kennis van het onderzoek.

Het rapport wordt in een volgende commissie inhoudelijk besproken.

10 Managementletter 2018 accountant

De commissie neemt de managementletter voor kennisgeving aan.

11 Financiële verantwoording Werkorganisatie Voorne

De commissie bespreekt kort dit collegebesluit.

Het college zal later met ene voorstel komen voor de verdere besteding van dit bedrag.

12 Punten voor een volgende vergadering

13 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen