Vergadering Cie Grondgebied en Milieu 09-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 01-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 3 december 2018

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Ambitienota Wonen in Westvoorne 2030+

De commissie heeft in meerderheid instemmend geadviseerd.

De fractie van Partij Westvoorne heeft een voorbehoud gemaakt.

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

8 Bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte / Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne

De commissie heeft unaniem instemmend geadviseerd.

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

9 Bestemmingsplan Zwartelaan 26, Oostvoorne

De commissie heeft unaniem instemmend geadviseerd.

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

Het "besluit hogere grenswaarde" is ter informatie bijgevoegd.

10 Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten

De commissie is het eens met de strekking van de nota.

Aantekening:

Dit onderwerp is ter bespreking geagendeerd. Er wordt de commissie geen advies gevraagd.

11 Beleidsregel Mestopslag

De commissie is in meerderheid van mening dat het niet gewenst is om de Beleidsregel Mestopslag in te voeren.

De fractie van Partij Westvoorne zou dit wel willen.

Aantekening:

Dit onderwerp is ter bespreking geagendeerd.

Zoals wethouder Roza in de raadsvergadering van 18 december heeft gezegd heeft het college besloten deze beleidsregel in te trekken, in afwachting van de discussie in deze commissievergadering.

12 Financiƫle verordening conform art. 212 gemeente Westvoorne 2018

De commissie heeft unaniem instemmend geadviseerd.

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over dit voorstel.

13 Zienswijze deelname Coƶperatieve Vereniging HDOV-DOVA

De commissie heeft unaniem instemmend geadviseerd.

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over dit voorstel.

14 Punten voor een volgende vergadering

15 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen