Agenda RaadUitnodiging voor de vergadering op woensdag 18 december 2019
20:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Spreekrecht
 
4 Mededelingen
 
5 Ingekomen stukken
 
6 Vaststelling besluitenlijst van 27 november 2019
 
7 Lijst van toezeggingen
 
8 Hamerstukken
 
8aVaststellen Gemeenschappelijke Regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8b2e bestuursrapportage 2019
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8cVerordening Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8dVerordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8eVerordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8fLegesverordening 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8gVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8hVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8iVerordening op de heffing en invordering van Onroerend Zaakbelasting 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8jVerordening parkeerbelasting Westvoorne 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8kVerordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8lVerordening op de heffing en invordering van Reinigingsrechten 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8mVerordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8nVerordening op de heffing en invordering van Staangeld 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8oVerordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8pVerordening Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8qTarievenverordening accommodaties 2020
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8rCorrectie raadsbesluit tijdelijke huisvesting Zeewinde
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
9 Voetbalaccommodatie VV Rockanje
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
10 Oudheidkamer 2020 en 2021
 

De raad heeft ingestemd met het amendement.

 
11 Wijziging APV Westvoorne 2020
 

De raad heeft ingestemd met het amendement en de APV met deze wijziging vastgesteld.

 
12 Startnotitie Visies kernen Westvoorne
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
13 Intrekken Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
14 Sluiting
 
15 Krediet t.b.v. de realisatie van 20 sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Kolpapad
 

De raad heeft geen besluit genomen, maar het voorstel verwezen naar de commissie GG/M van 8 januari 2020.

 

Voorgesteld wordt dit punt toe te voegen aan de agenda.

De raad besluit bij aanvang van de vergadering of het punt wordt toegevoegd.

 
16 Motie "Investering padelbanen Tennisvereniging Oostvoorne"
 

De motie is ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat zij een voorstel 'in de geest van de motie' zal voorbereiden.

 

Als deze motie tijdens de raadsvergadering wordt ingediend wordt deze aan de agenda van vanavond toegevoegd.