Agenda Cie Inwonerszaken en MiddelenUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 3 december 2019
20:00 uur, locatie raadzaal


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Rondvraag
 
5 Verslag commissievergadering 12 november 2019
 
6 Overzicht van toezeggingen
 
7 Mededelingen uit regionale samenwerking
 
8 Voetbalaccommodatie VV Rockanje
 
9 Oudheidkamer, voorstel over bijdrage in 2020 en 2021
 
10 Belastingverordeningen 2020
 
10aVerordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2020
 
10bVerordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2020
 
10cLegesverordening 2020
 
10dVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020
 
10eVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2020
 
10fVerordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelasting 2020
 
10gVerordening parkeerbelastingen Westvoorne 2020
 
10hVerordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2020
 
10iVerordening op de heffing en invordering van Reinigingsrechten 2020
 
10jVerordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020
 
10kVerordening op de heffing en invordering van Staangeld 2020
 
10lVerordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020
 
10mVerordening Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen 2020
 
10nTarievenverordening accommodaties 2020
 
11 Intrekken subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018
 

De nu geldende verordening is ter informatie bijgevoegd.

 
12 2e bestuursrapportage 2019
 
13 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2020
 
14 Startnotitie Visies Kernen Westvoorne
 
15 Wijziging APV Westvoorne 2020
 
16 Punten voor een volgende vergadering
 
17 Sluiting