Agenda Cie Inwonerszaken en MiddelenUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 12 november 2019
20:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Rondvraag
 
5 Verslag commissievergadering 8 oktober 2019
 
6 Overzicht van toezeggingen
 
7 Mededelingen uit regionale samenwerking
 
8 Integraal Veiligheidsplan
 

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

 
9 Overlast door drugsgebruik en -handel
 

Dit punt is bespreking geagendeerd op verzoek van de heer Sommeling.

 
10 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
 

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

 
11 Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning 2020
 

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

 
12 Punten voor een volgende vergadering
 
13 Sluiting