Agenda Cie Grondgebied en MilieuUitnodiging voor de vergadering op maandag 11 november 2019
20:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Rondvraag
 
5 Verslag commissievergadering 7 oktober 2019
 
6 Overzicht van toezeggingen
 
7 Stand van zaken Dorpsplein, Rockanje
 

De wethouder zal de stand van zaken in het onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de situatie toelichten.

 
8 Overeenkomst Verlengde Lodderlandsedijk 12, Rockanje
 

Dit onderwerp is ter bespreking geagendeerd.

 
9 Brief college 'Onderzoek openstellingstijden milieustraat'
 

De brief is ter bespreking geagendeerd.

 
10 Hoogteportaal Molendijk, Rockanje
 

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

 
11 Punten voor een volgende vergadering
 
12 Sluiting