College van B&W

Overzicht taakverdeling college 

Portefeuilleverdeling en loco-burgemeesterschap per 9 oktober 2019

Peter de Jong, burgemeester
- Wettelijke taken burgemeester
- Openbare orde en veiligheid
- Coördinatie van beleid
- Dienstverlening en burgerzaken
- Facilitaire zaken en archief
- Bestuur- en kabinetszaken
- Juridische zaken
- Communicatie en voorlichting
- Burgerinitiatief
- (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking (o.a. MRDH AB)
- Evenementenbeleid

Regeling waarneming:
- Facilitaire zaken en archief : Henk de Graad
- Juridische zaken : Jorriena de Jongh - de Champs
- Communicatie en voorlichting : Lies van der Pol
- Burgerinitiatief : Lies van der Pol
- (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking (o.a. MRDH AB) : Lies van der Pol
- Overige taken : dienstdoende loco-burgemeester

Henk de Graad, 1e loco
- Ruimtelijke ordening, incl. agrarische zaken
- Bouw- en woningtoezicht
- Grondbeleid, grondbeheer, grondexploitatie
- Volkshuisvesting, Woonbedrijf
- Gemeentelijke vastgoed
- Verkeer en vervoer
- Toerisme en recreatie, incl. marketing
Regeling waarneming: - Alle taken : Lies van der Pol

Jorriena de Jongh - de Champs, 2e loco
- Financieel beleid en instrumentarium
- Informatisering en automatisering
- Inkoop en aanbestedingen
- Personeel en organisatie
- Kunst, cultuur en bibliotheek
- Sport, incl. accommodaties en verenigingen
- Nutsbedrijven
- Musea, monumenten en erfgoed
- Bestuurlijke Toekomst Westvoorne
Regeling waarneming:
- Informatisering en automatisering : Peter de Jong
- Personeel en organisatie : Peter de Jong
- Overige taken : Wilbert Borgonjen

Wilbert Borgonjen, 3e loco
- Sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet
- Welzijnsbeleid en vrijwilligersparticipatie
- Werkgelegenheid
- Jeugd- en jongerenbeleid
- Ouderenbeleid
- Volksgezondheid
- Onderwijs, incl. huisvesting
- Kinderopvang en peuterspeelzalen
- School/speelpleinen
- Dorpsvisies
Regeling waarneming: - Alle taken : Jorriena de Jongh - de Champs

Lies van der Pol, 4e loco
- Economische zaken
- Burgerparticipatie
- Beheer buitenruimte en groenvoorziening, excl. school/speelpleinen
- Natuurbeheer
- Riolering en zuiveringschap
- Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
- Milieu, innovatie en duurzaamheid
- Waterbeheersing en klimaatadaptatie
Regeling waarneming:
- Burgerparticipatie : Peter de Jong
- Musea, monumenten en erfgoed : Jorriena de Jongh - de Champs
- Overige taken : Henk de Graad

Gemeenschappelijke regelingen
De volgende verdeling van de vertegenwoordiging in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen, waarbij sprake is van benoeming door de gemeenteraad, wordt voorgesteld.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
Lid : P.E. de Jong
Plv. lid : H. A. de Graad

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Lid AB : P.E. de Jong
Plv. lid AB : J.D. de Jongh - de Champs

DCMR
Lid : L. van der Pol
Plv. lid : H. A. de Graad

Syntrophos
Lid : J.D. de Jongh - de Champs
Plv. lid : P.E. de Jong

Streekarchief Voorne-Putten, Rozenburg
Lid : P.E. de Jong
Plv. lid : J.D. de Jongh - de Champs

Recreatieschap Voorne-Putten, Rozenburg
Lid : H. A. de Graad
Plv. lid : L. van der Pol

Voorne-Putten Werkt!
Centrumgemeente-constructie ondergebracht bij Nissewaard.
Benoeming/aanwijzing c.q. vertegenwoordiging door het college

GR Werkorganisatie Voorne
Leden : P.E. de Jong en J.D. de Jongh - de Champs
Plv. lid : W.A.J. Borgonjen (1e) en H. A. de Graad (2e)

GR Jeugdhulp Rijnmond
Lid : W.A.J. Borgonjen
Plv. lid : J.D. de Jongh - de Champs

GGD Rijnmond
Lid : W.A.J. Borgonjen
Plv. lid : J.D. de Jongh - de Champs

Regiegroep Voorne-Putten
Leden : P.E. de Jong en L. van der Pol
Plv. lid : Portefeuille gerelateerd

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat
Lid : L. van der Pol
Plv. lid : H. A. de Graad

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
Lid : H. A. de Graad
Plv. lid : L. van der Pol

Bestuurscommissie Energietransitie
Lid : L. van der Pol
Plv. lid H. A. de Graad

Platform Hinder en veiligheid
Leden : L. van der Pol en P.E. de Jong
Plv. lid : H. A. de Graad

Bestuurlijke kamer Zuid-West (= verkeer en vervoer)
Lid : H. A. de Graad
Plv. lid : L. van der Pol

Districtelijk Justieel Veiligheidsoverleg
Lid : P.E. de Jong
Plv. lid : H. A. de Graad

Havenbedrijf Rotterdam NV / bestuurlijk convenantsoverleg
Leden : L. van der Pol en H. A. de Graad
Plv. leden : P.E. de Jong en W.A.J. Borgonjen

Waterleiding Evides (aandeelhoudersvergadering)
Lid : J.D. de Jongh - de Champs
Plv. lid : W.A.J. Borgonjen

Eneco (aandeelhoudersvergadering)
Lid : J.D. de Jongh - de Champs
Plv. lid : W.A.J. Borgonjen

BNG (aandeelhoudersvergadering)
Lid : J. de Jongh - de Champs
Plv. lid : W.A.J. Borgonjen

Vereniging Kleine kernenbeleid
Lid : W.A.J. Borgonjen
Plv. lid : L. van der Pol

Economic Board Voorne-Putten
Lid : L. van der Pol
Plv. lid : H.A. de Graad

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > College van B&W