B&W leden

P.E. de Jong

P.E. de Jong
contactgegevens en taken P.E. de Jong
FunctieBurgemeester
E-mailadrespe.dejong@westvoorne.nl
Taken
 • Wettelijke taken burgemeester
 • Openbare orde en veiligheid
 • Co√∂rdinatie van beleid
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Facilitaire zaken en archief
 • Bestuur- en kabinetszaken
 • Juridische zaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerinitiatief
 • (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking

    

M. Roza-de Pijper

M. Roza-de Pijper
contactgegevens en taken M. Roza-de Pijper
FunctieWethouder
E-mailadresm.roza@westvoorne.nl
Taken
 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening, incl. agrarische zaken
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Grondbeleid, grondbeheer, grondexploitaties
 • Volkshuisvesting, Woonbedrijf
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Verkeer en vervoer
 • Toerisme en recreatie, incl. marketing
  Politieke partij: VVD

J.D. de Jongh

J.D. de Jongh
contactgegevens en taken J.D. de Jongh
FunctieWethouder
E-mailadresj.dejongh@westvoorne.nl
Taken
 •  2e locoburgemeester
 • Financieel beleid en instrumentarium
 • Informatisering en automatisering
 • Inkoop en aanbestedingen
 • Personeel en organisatie, Werkorganisatie Voorne
 • Kunst, cultuur en bibliotheek
 • Sport, incl. accommodaties en verenigingen
 • Nutsbedrijven
  Politieke partij: IBW

W.A.J. Borgonjen

W.A.J. Borgonjen
contactgegevens en taken W.A.J. Borgonjen
FunctieWethouder
E-mailadresw.borgonjen@westvoorne.nl
Taken
 • 3e locoburgemeester
 • Sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet
 • Welzijnsbeleid en vrijwilligersparticipatie
 • Werkgelegenheid
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs, incl. huisvesting
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
  Politieke partij: CDA

L. van der Pol

L. van der Pol
contactgegevens en taken L. van der Pol
FunctieWethouder
E-mailadresl.vanderpol@westvoorne.nl
Taken
 • 4e Locoburgermeester 
 • Economische zaken
 • Burgerparticipatie
 • Beheer buitenruimte en groenvoorziening
 • Natuurbeheer
 • Riolering en zuiveringschap
 • Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
 • Milieu, innovatie en duurzaamheid
 • Waterbeheersing en klimaatadaptatie
 • Musea, monumenten en erfgoed
  Politieke partij: D66

P.A. van der Wurff

P.A. van der Wurff
contactgegevens en taken P.A. van der Wurff
FunctieSecretaris
E-mailadrespvdwurff@westvoorne.nl
Taken
 • Loco-secretaris/Sectorhoofd Grondzaken
 • Eerste adviseur van het college van B&W
 • Voorzitter van het gemeentelijke managementteam
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > College van B&W > B&W leden