B&W leden

Peter de Jong

Peter de Jong
contactgegevens en taken Peter de Jong
FunctieBurgemeester
E-mailadrespe.dejong@westvoorne.nl
Taken

 •  Wettelijke taken burgemeester
 •  Openbare orde en veiligheid
 •  Co√∂rdinatie van beleid
 •  Dienstverlening en burgerzaken
 •  Facilitaire zaken en archief
 •  Bestuur- en kabinetszaken
 •  Juridische zaken
 •  Communicatie en voorlichting
 •  Burgerinitiatief
 •  (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking (o.a. MRDH AB)
 •  Evenementenbeleid

      

Henk de Graad

Henk de Graad
contactgegevens en taken Henk de Graad
FunctieWethouder
E-mailadresh.degraad@westvoorne.nl
Taken
 •  Ruimtelijke ordening, incl. agrarische zaken
 •  Bouw- en woningtoezicht
 •  Grondbeleid, grondbeheer, grondexploitatie
 •  Volkshuisvesting, Woonbedrijf
 •  Gemeentelijke vastgoed
 •  Verkeer en vervoer
 •  Toerisme en recreatie, incl. marketing


Politieke partij: VVD

Jorriena de Jongh

Jorriena de Jongh
contactgegevens en taken Jorriena de Jongh
FunctieWethouder
E-mailadresj.dejongh@westvoorne.nl
Taken
 • Financieel beleid en instrumentarium
 •  Informatisering en automatisering
 •  Inkoop en aanbestedingen
 •  Personeel en organisatie
 •  Kunst, cultuur en bibliotheek
 •  Sport, incl. accommodaties en verenigingen
 •  Nutsbedrijven
 •  Musea, monumenten en erfgoed
 •  Bestuurlijke Toekomst Westvoorne

Politieke partij: Gemeentebelangen Westvoorne

Wilbert Borgonjen

Wilbert Borgonjen
contactgegevens en taken Wilbert Borgonjen
FunctieWethouder
E-mailadresw.borgonjen@westvoorne.nl
Taken
 •  Sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet
 •  Welzijnsbeleid en vrijwilligersparticipatie
 •  Werkgelegenheid
 •  Jeugd- en jongerenbeleid
 •  Ouderenbeleid
 •  Volksgezondheid
 •  Onderwijs, incl. huisvesting
 •  Kinderopvang en peuterspeelzalen
 •  School/speelpleinen
 •  Dorpsvisies

Politieke partij: CDA

Lies van der Pol

Lies van der Pol
contactgegevens en taken Lies van der Pol
FunctieWethouder
E-mailadresl.vanderpol@westvoorne.nl
Taken
 •  Economische zaken
 •  Burgerparticipatie
 •  Beheer buitenruimte en groenvoorziening, excl. school/speelpleinen
 •  Natuurbeheer
 •  Riolering en zuiveringschap
 •  Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
 •  Milieu, innovatie en duurzaamheid
 •  Waterbeheersing en klimaatadaptatie

Politieke partij: D66

Peter van der Wurff

Peter van der Wurff
contactgegevens en taken Peter van der Wurff
FunctieSecretaris
E-mailadrespvdwurff@westvoorne.nl
Taken
 • Loco-secretaris/Sectorhoofd Grondzaken
 • Eerste adviseur van het college van B&W
 • Voorzitter van het gemeentelijke managementteam
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > College van B&W > B&W leden