Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne levert tussenrapportage op

De Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne heeft een tussenrapportage opgeleverd. Hierin staat alle informatie die afgelopen maanden actief is opgehaald bij alle betrokkenen. Inwoners zijn geraadpleegd via een burgerpanel. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en verenigingen zijn op avonden bijeen geweest. Er zijn interne gesprekken gevoerd met college B&W, OR en MT en extern met directe partners. De rapportage is een weergave van argumenten om voor een bepaalde samenwerkingsvorm te kiezen. De weging van argumenten vindt later plaats in het politieke proces. Een keuze voor een samenwerkingsvorm wordt nog niet gemaakt. Samenwerken doe je immers niet alleen. Daarom wil de commissie aansturen op een open en gezamenlijk proces met gemeente Brielle en Hellevoetsluis. Zodat uiteindelijk door alle partijen een eensluidend besluit genomen wordt.

Actieve betrokkenheid
De commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne, die bestaat uit de fractievoorzitters van de politieke partijen uit Westvoorne, wil alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan het burgerpanel, de informatieavonden en gesprekken heel hartelijk bedanken. Door deze actieve bijdragen heeft de commissie een waardevolle rapportage met duidelijke argumenten kunnen samenstellen. Ook zijn ontwikkelingen geïnventariseerd die van invloed zijn op te maken keuzes. En afwegingen en keuzes die spelen op dorpsniveau versus regionale thema’s in kaart gebracht. Deze rapportage is een belangrijke informatiebron om later in het proces weloverwogen en gedragen besluiten te kunnen nemen.

Hoe nu verder?
De tussenrapportage zal worden besproken in de raadsvergadering van 26 juni. In april heeft gemeente Brielle een verkennend rapport over hun mogelijke toekomst opgeleverd. Hellevoetsluis geeft aan bij het standpunt te blijven enkel op Voorneniveau te willen fuseren. De komende periode wordt gebruikt om synchronisatie te zoeken in de processen over de toekomst op Voorne. Zodat uiteindelijk eind van het jaar, of zo spoedig mogelijk in 2020, een besluit over de toekomst van Westvoorne genomen kan worden.

Meer informatie?
Zowel de tussenrapportage als de bijlagen (waaronder het burgerpanel) hieronder te vinden.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie