Adviesraad sociaal domein

Vanaf december 2016 is de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne (ASD) actief. Deze ASD is van en voor burgers; de leden zijn betrokken inwoners. De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders over de lokale invulling van de wetgeving in het sociaal domein in Westvoorne. Het gaat dan om allerlei zaken die de burger raken: wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en jeugdbeleid. Doel is een integrale benadering, dicht bij de inwoners. Zo kan het beleid nog beter gevoed worden vanuit de praktijk.

Weliswaar benoemd door de gemeenteraad is de ASD overigens nadrukkelijk een onafhankelijk adviesorgaan. Zij opereert ook onafhankelijk van organisaties in het sociale domein. Bij haar adviezen kijkt de ASD door de bril van de inwoners (inwonersperspectief). De ASD haalt actief signalen op uit de Westvoornse samenleving, bevraagt burgers en instellingen, zowel formeel als informeel, om snel te kunnen schakelen. Kennis en ervaring van gebruikers en professionals samen, maken goede afgewogen en integrale adviezen aan de gemeente mogelijk.

Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne

De ASD brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) en adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over onderwerpen welke betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Ons advies is gebaseerd op informatie van de inwoners uit Westvoorne, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Het college van

B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASD. Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de ASD is te vinden in de ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne 2016’

Aandachtsgebieden

Binnen het Sociaal Domein gaat het over veel onderwerpen die belangrijk zijn voor de inwoners van Westvoorne zoals:
* Ondersteuning bij zelfstandig (blijven) wonen, zelfredzaamheid en leven met een ziekte of beperking (WMO).
* Hulp bij werk & inkomen voor iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt (Participatiewet).
* Alle vormen van jeugdhulp zoals: hulp bij opvoeden & opgroeien, goed en passend onderwijs en hulp aan huis bij problemen in het gezin (Jeugdwet).

Zo probeert de ASD bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het gebied van het Sociaal Domein en de uitvoering hiervan.

Samenstelling ASD

De ASD bestaat op dit moment uit 6 leden. De wens is om te gaan werken met aandachtsgebieden waar 1 of 2 leden zich volledig in kunnen verdiepen. Door de samenstelling en het aantal leden is dit nu nog niet mogelijk. Wij zijn dringend op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden. Bekijk hier de vacature.
Kom gerust eens langs om te zien wat wij doen!!

Waarmee kunt u bij de ASD terecht

Als u opmerkingen of suggesties heeft over het beleid van de gemeente Westvoorne op één van deze terreinen: WMO, Participatiewet of Jeugdwet (zie ook onder “Aandachtsgebieden”). Deze terreinen vormen de primaire werkgebieden van de ASD.

Naast advisering kan de ASD ook signalen afgeven over knelpunten en daarnaast onderwerpen agenderen. De ASD kan geen individuele gevallen of klachten behandelen.

Vergaderingen

De ASD vergadert ongeveer 10 keer per jaar in het gemeentehuis te Rockanje op donderdagmiddag. De vergaderingen van de ASD zijn openbaar. De geplande vergaderingen in 2020: 23 januari, 20 februari, 2 april, 14 mei, 2 juli, 3 september, 15 oktober, 12 november, 17 december. (2020)

Spreekrecht:

  • De voorzitter stelt toehoorders op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering.
  • Het verzoek tot spreekrecht dient voor het begin van de vergadering via de secretaris ingediend te worden bij de voorzitter, met vermelding van het punt waarover men het woord wil voeren.
  • Een toehoorder heeft een spreektijd van 5 minuten per agendapunt.

De verkorte verslagen van de vergaderingen 2018 en 2019 vindt u onder aan de pagina.

Contactformulier Adviesraad Westvoorne

U kunt contact met ons opnemen als u signalen wilt doorgeven over het Sociaal Domein, in het bijzonder op het gebied van participatie, jeugd of maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen. De ASD kan geen individuele gevallen of klachten behandelen. Daarvoor kunt u zich melden bij de gemeente Westvoorne of bij uw zorgverlener.

Naar contactformulier Adviesraad 

Contact
ASD@westvoorne.nl  

Bovengenoemde commissie is bereikbaar via het adres van de gemeente:

Postbus 550
3235 ZH  Rockanje
Telefoon: (0181) 40 80 00

Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne

Van links naar rechts staand: Cok van Houwelingen, Thea Pennings, Liesbeth van Wijnen, Marees van den Kerkhof. Zittend: Anneke Luijendijk.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie