Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 16-10-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen hebben verleend voor:

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 27 augustus 2019, nr. 205973/2019-0124, verzonden d.d. 27 augustus 2019, voor het realiseren van een aanbouw aan de Middelweg 31, 3235 NM in Rockanje;

de activiteit brandveilig gebruik: 
• d.d. 27 augustus 2019, nr. 20189/2019-0085, verzonden d.d. 27 augustus 2019, voor het in gebruik nemen van de MFC BS Rockanje aan de W. de Waalstraat 3, 3235 BV in Rockanje.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen