Sanering glastuinbouw Boomweg 18a Rockanje

Dit item is verlopen op 25-12-2013.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Boomweg 18a Rockanje met een ontwerpbesluit Wet geluidhinder ter inzage wordt gelegd. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

De stukken liggen met ingang van 14 november 2013 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder ‘Bestemmingsplannen’. Ook is het plan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.0000bpBoomweg18a-0010. Tot slot zijn de stukken in papieren vorm in te zien op het gemeentehuis.

Plangebied en doel bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan worden de mogelijkheden om op het perceel Boomweg 18a in Rockanje een glastuinbouwbedrijf uit te oefenen verwijderd. De bestaande kassen en bedrijfsbebouwing worden gesloopt. De bedrijfswoning wordt omgezet naar een ‘burgerwoning’. Ter compensatie voor de sanering wordt op twee locaties woningbouw mogelijk gemaakt. Het gaat om één vrijstaande woning op het perceel Lodderlandsedijk tussen 42 en 44 Rockanje en twee vrijstaande woningen op het perceel Doornweg tussen 1c en 3 Rockanje.

Gesloten exploitatieovereenkomsten

In overeenstemming met artikel 6.24 lid 3 van de Wro wordt meegedeeld dat met de eigenaren van percelen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, exploitatieovereenkomsten zijn gesloten. In de overeenkomsten zijn de afspraken vastgelegd over de sanering van het glastuinbouwbedrijf. De zakelijke inhoud van de overeenkomsten is volgens het bepaalde in artikel 6.2.12 Bro met ingang van 14 november 2013 op het gemeentehuis in te zien.

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De nieuwe woning die met het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt aan de Lodderlandsedijk voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai. Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken daarom bekend dat zij van plan zijn voor deze woning een hogere grenswaarde vast te stellen. Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. Dit ontwerpbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Indienen zienswijzen

Met ingang van 14 november 2013 kunnen gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Wet geluidhinder worden ingediend. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kunnen door een ieder worden ingediend. Deze kunt u schriftelijk richten aan de gemeenteraad van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Zienswijzen op het ontwerpbesluit Wet geluidhinder kunnen door belanghebbenden worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.Voor het mondeling indienen van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de behandelende ambtenaar H.J. Solle van het team Gebiedsontwikkeling via telefoonnummer (0181) 40 81 22.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen